No: 11

Tarih: 04/02/2022

Konu:

Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama Yönetmeliği yayınlandı.


28/7/2016 tarihli ve 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu uyarınca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama Yönetmeliği 02.02.2022 tarihli ve 31738 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

1) Yönetmelik toplam yedi (7) bölümden oluşmaktadır.

a) Birinci Bölüm:
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

b) İkinci Bölüm:
Uluslararası İşgücü Politikasının Belirlenmesi, Uygulanması ve İzlenmesi Uluslararası İşgücü Politikasının Belirlenmesi ve Politika Belgesi

c) Üçüncü Bölüm:
Çalışma İzni

d) Dördüncü Bölüm:
Çalışma İzninde İstisnalar

e) Beşinci Bölüm:
Çalışma İzni Muafiyeti

f) Altıncı Bölüm:
Çeşitli Hükümler

g) Yedinci Bölüm:
Geçici ve Son Hükümler

2) Bazı maddeler için geçiş hükümleri söz konusudur

Geçiş aşamasında aşağıda sayılan konular bakımından gerekli idari ve teknik çalışmalar tamamlanıncaya kadar mevcut uygulamalar devam edecektir. Bakanlık internet sitesinden konu ile ilgili ilerde duyuru yapılacaktır.

Bu Yönetmeliğin;

a) 15 inci maddesi kapsamında ikamet izni olmadan başvuru yapılması, Bakanlığa kâğıt ortamında başvuru belgesi gönderilmemesi, Genel Müdürlükçe başvuru bilgi ve belgelerinin belirlenmesi,

b) 20 nci maddesi kapsamında ön izin taleplerinin ilgili mercie sistem üzerinden iletilmesi,

c) 22 nci maddesi kapsamında değerlendirme kriterlerinin belirlenmesi,

ç) 44 üncü maddesi ve 49 uncu maddesinin beşinci fıkrası kapsamında Dışişleri Bakanlığına yapılacak çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti başvuruları,

d) 26 ncı maddesi uyarınca şube veya görev değişikliği yapılmasına,

e) 27 nci maddesi kapsamında çalışma izni süre uzatma müracaat belgesi verilmesine,

f) 28 inci ve 29 uncu maddeler kapsamındaki başvuruların yurtdışından yapılmasına,

g) 30 uncu maddesi kapsamında çalışma izninin askıya alınmasına,

h) 48 inci ve 53 üncü maddeleri hariç olmak üzere çalışma izni muafiyetine ilişkin hükümlerinin uygulanması.

Ayrıca;

4/4/2014 tarihinden önce verilen süresiz çalışma izinlerinde, süresiz çalışma izni belgesinin bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde yenilenmemesi halinde süresiz çalışma izni, izin belgesi yenilenene kadar askıya alınacaktır.

Söz konusu Yönetmelik'e ulaşmak için tıklayınız...

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erkan Baykuş


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

Daha iyi bir çalışma dünyası için sosyal güvenlik ve iş mevzuatı hizmetlerimiz ile yanınızdayız.

Ulaşmak için tıklayınız…

İletişim:

Dr. Hakkı Demirci / Yardımcı Ortak
Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri
hakki.demirci@tr.ey.com
(212) 408 50 94

Gizem Korg / Müdür
Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri
gizem.korg@tr.ey.com
(212) 408 50 94