No: 89

Tarih: 13/12/2021

Konu:

SGK uygulamaları bakımından elektronik tebligata ilişkin usul ve esaslar açıklandı.


Bilindiği üzere Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik 01.10.2021 tarihinde yayımlanmış idi. Bu defa uygulamaya ilişkin usul ve esaslar SGK tarafından 10/11/2021 tarihli ve 2021/38 sayılı Genelge ile açıklanmıştır.

SGK, e-tebligat işlemlerini kendi teknik alt yapısı üzerinden gerçekleştirecek olup, Genelge’ de özetle;

1. Kimler elektronik tebligat adresi almak zorundadır?

5510 sayılı Kanuna tabi 4/a (işçi-eski SSK’lı) ve 4/c (kamu personeli) statüsünde personel çalıştıran tüm işverenler (gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar) elektronik tebligat adresi almak ve bu sistemi kullanmak zorundadır. İşverenler dışındaki kişilerin elektronik tebligat adresi almaları ise isteğe bırakılmıştır. İsteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını isteyenler artık elektronik tebligat sistemini kullanmak zorundadır.

2. E-tebligat adresi almak zorunda olan işverenler için başvuru süresi

2.a. 01.10.2021 tarihinden önce başlayıp ve bu tarihten sonra da sigortalı çalıştıran işverenler bakımından:

Bu işverenler 01.10.2021 tarihini takip eden 3 ay içerisinde başvurularını yapmak zorunda iken; oluşan yoğunluk nedeniyle SGK tarafından yapılan yeni duyuru ile bu sürenin bitiş tarihi 31.12.2021 tarihi yerine 31.01.2022 tarihi olarak belirlenmiştir.

2.b. 01.10.2021 tarihinden sonra ilk defa sigortalı çalıştıran işverenler bakımından:

Bu işverenler ise sigortalı çalıştırmaya başlanılan ayı takip eden aybaşından itibaren üç ay içinde e-tebligat adresi almak zorundadır.

Örnek: 15.11.2021 tarihinde ilk defa sigortalı çalıştırmaya başlayan işveren 01.12.2021 tarihinden itibaren 3 ay içinde, 28.02.2022 tarihine kadar almak zorundadır.

3. Başvuru şekli

Elektronik tebligat (e-Tebligat) adresi alacak ve kullanacak olan muhataplar www.turkiye.gov.tr adresinden (e-Devlet üzerinden) başvuru yapmaları gerekir. Başvurular üç grup için farklı şekilde yapılabilecektir.

a) SGK’da işverenlik kaydı bulunmayan kullanıcılar/sigortalılar kişisel tebligatlarını görüntülemek üzere müracaatlarını "Gerçek Kişi İsteğe Bağlı" seçeneği kullanılarak,

b) Gerçek kişi işverenler bakımından işverenin kendisi veya işveren vekili tarafından, “Gerçek Kişi İşveren” seçeneği kullanılarak,

c) Tüzel kişi işverenler bakımından ise “tüzel kişi” seçeneği kullanılacak olup, başvuru yapacak kişinin MERSİS veya SGK işyeri tescil kaydında yönetici/müdür/kanuni temsilci olarak yer alması gerekir.

d) Diğer hususlar

 • Elektronik tebligat adresi almak zorunda olan muhataplar şahsi işlemlerinden doğan (borçlanma, tescil vb.) tebligatları almak için, “Gerçek Kişi İsteğe Bağlı” seçeneğini kullanarak ayrıca başvuru yapacaklardır. Tüzel kişi işverenler bakımından yöneticiler/müdürlere/kanuni temsilcilere ve bunun dışında kalan gerçek kişi işverenlere “Gerçek Kişi İsteğe Bağlı” müracaatları bulunmadığı sürece şahsi işlemlerinden doğan elektronik tebligat gönderilmeyecektir.
 • Ayrıca gerçek kişi işverenler bakımından başvuruyu yapan işveren veya işveren vekillerinden biri, tüzel kişi işverenler bakımından her bir yönetici/müdür/kanuni temsilci, tebligatların görüntülenebilmesi için üçüncü kişilere yetki tanımlanabilecektir. Yetki tanımlanan bu kişiler alt hesap olarak adlandırılacaktır.
 • e-tebligat işlemleri gerçekleştirilirken, tüzel kişi işyeri için yapılan başvurularda vergi kimlik numarası, gerçek kişi işyeri için yapılan başvurularda ise T.C. Kimlik Numarası esas alınacaktır. Tüzel kişilik için yapılan başvuru sonrası, aynı vergi kimlik numarası altında veya gerçek kişi işyeri için yapılan başvuru sonrası aynı T.C. Kimlik Numarası altında yeni bir işyeri dosyasının tescil edilmesi halinde, yeni tescil edilen işyeri için elektronik tebligat adresi alınmasına gerek bulunmamakta olup, yeni tescil edilen işyerine ilişkin tebligatlar daha önce başvurusu yapılan elektronik tebligat adresi üzerinden takip edilebilecektir.
 • Tüzel kişiliği temsil edecek kimse kalmaması halinde yeni atanacak temsilci atandığı tarihten itibaren üç ay içinde e-devlet üzerinden başvuru yapmak zorundadır.
 • Tüzel kişilik adına, birden fazla yönetici bulunması durumunda, tek bir yöneticinin-e-tebligat başvurusu yapması yeterli olacaktır. Bir yöneticinin yaptığı başvuru sonrasında, diğer yöneticiler de herhangi bir başvuru gerekmeksizin, tüzel kişilik adına gelen e-Tebligatları görüntüleyebilecek, yapılmış olan bu başvuruyu daha önce tebligat gönderilmemiş olması şartıyla, silebilecek ve yeni kullanıcıları alt hesap olarak ekleyebilecektir.
 • Herhangi bir yönetici tarafından yapılan başvurunun silinmesi durumunda, tüzel kişilik adına yapılan e-Tebligat başvurusu da silineceğinden, diğer yöneticiler ve yöneticiler tarafından alt hesaba eklenen kullanıcılar da pasife alınacaktır. Bu durumda tüzel kişilik adına yeniden başvuru yapılması gerekmektedir.
 • E-tebligat almak için yapılacak başvuru işlemlerine ilişkin kılavuz Genelge ekinde ayrıca yayımlanmıştır.

4. Elektronik tebligatın gönderilmesi ve muhatabına iletilmesine ilişkin usul ve esaslar

 • Kurum Merkez Teşkilatı/ Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/ Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından tebliğ edilmesi gereken evrak elektronik ortamda imzalanarak muhatabın elektronik adresine iletilecektir.
 • Elektronik ortamda imzalanan evrak muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen 5’inci günde tebliğ edilmiş sayılacaktır.
 • E-Tebligat gönderildiğinde muhatabın e-Devlet sisteminde kayıtlı olan cep telefonu numarasına SMS ve/veya e-posta adresine bilgi mesajı iletilecektir.
 • Evrakın muhatap tarafından okunup okunmaması, herhangi bir sebeple okunmamış olması veya bilgilendirme mesajında yaşanan aksaklıklar tebligatın geçerliliğini etkilemeyecektir.
 • Evrak daha önce muhatap tarafından okunsa bile e-adrese ulaştığı tarihi izleyen beşinci günde tebliğ edilmiş sayılacaktır. Ancak muhatap maruz kalınan bir idari para cezasını beşinci günden önce de indirimli ödeyebilecektir. Hem ödeme hem de itiraz halinde ise 15 günlük itiraz süresi her halükarda beşinci günü takip eden günden itibaren başlayacaktır.

5. Elektronik tebligat adresinin kullanıma kapatılması

 • Tüzel kişilerde ticaret sicil kaydının silindiği (nev’i değişikliği, birleşme halleri dahil) tarih itibarıyla e-tebligat adresi kapatılacaktır.
 • Gerçek kişilerde ilgilinin ölümü veya gaipliğine karar verildiğinin Kurum tarafından tespit edildiği durumlarda ölüm/karar tarihi itibarıyla e-tebligat adresi resen kapatılacaktır.
 • Kısıtlılık, ceza infaz kurumuna girme veya askerlik hizmeti gibi hukuki ve fiili sebeplerle tebligat hizmetinden yararlanma imkanının ortadan kalkması ile e-tebligat adresi kapatılacaktır.
 • Ölen/Gaipliğine karar verilen kişinin elektronik tebligat adresi, mirasçıları tarafından Kuruma başvuru yapılması halinde de kapatılacaktır.
 • Bu durumlar haricinde zorunlu veya isteğe bağlı olarak elektronik tebligat sistemine dahil olanların sistemden çıkmaları mümkün olmayacaktır.

6. Diğer hususlar

Elektronik yolla tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması hâlinde, kendilerine elektronik tebligat yapılması gereken muhataplara, 7201 sayılı Tebligat Kanunu ile 6183 sayılı Kanunda yer alan hükümlere göre tebligat yapılacaktır.

İşverenlerce “Çalışılmadığına Dair Bildirim Giriş Sistemi”nde görüntülenebilen istirahat raporları, çalışılmadığına dair bildirimin SGK’ ya gönderilmesi için yapılan tebligat yerine geçtiğinden elektronik tebligat kapsamı dışında tutulmuştur.

Söz konusu Genelge'ye ulaşmak için tıklayınız...

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erkan Baykuş


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

Daha iyi bir çalışma dünyası için sosyal güvenlik ve iş mevzuatı hizmetlerimiz ile yanınızdayız.

Ulaşmak için tıklayınız…

İletişim:

Dr. Hakkı Demirci / Yardımcı Ortak
Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri
hakki.demirci@tr.ey.com
(212) 408 50 94

Gizem Korg / Müdür
Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri
gizem.korg@tr.ey.com
(212) 408 50 94