No: 3

Tarih: 12/01/2021

Konu:

2021 Yılında geçerli olacak yeni kıdem tazminatı tavanı belirlendi.


Tanım olarak;

Kıdem tazminatı, yasada belirtilen asgari bir çalışa süresini dolduran işçinin iş akdinin yine yasada sayılan nedenlerden biriyle son bulması halinde işçiye (veya mirasçılarına) kıdemi ve ücreti dikkate alınarak işverence ödenmesi gereken bir meblağ olarak tanımlanabilir.

Kıdem tazminatı hesabında dikkate alınacak kriterler;

Kıdem tazminatı işçinin son brüt ücreti üzerinden hesaplanır. O halde kıdem tazminatı kişinin fiilen eline geçen ücret üzerinden değil; sigorta primi, vergi, sendika aidatı gibi kesintiler yapılmaksızın gerçekleşen son brüt ücret göz önünde tutularak hesaplanmaktadır.

Ancak İş Kanununun 14. Maddesi 13. Fıkrası ile kıdem tazminatına bir tavan getirilmiştir. Madde hükmüne göre, “Ancak, toplu sözleşmelerle ve hizmet akitleriyle belirlenen kıdem tazminatlarının yıllık miktarı, Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuruna 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçemez”. Buna göre tazminatın bir yıllık miktarı en yüksek devlet memuruna ödenen ikramiyenin bir yıla düşen miktarını geçemeyecektir. İş kanunda yer alan kıdem tazminatı tavanına ilişkin bu tutar da mutlak emredicidir.

Yeni kıdem tazminatı tavanı, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Mali ve Sosyal Haklar konulu Sıra No:1 Genelgesi ile duyurulmuştur.

2021 yılı kıdem tazminatı tavanı

Söz konusu Genelge’ ye göre 01.01.2021 tarihinden sonra işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavanı 7.638,96 TL olarak belirlenmiştir. Dolayısı ile bir yıllık hesaplanan kıdem tazminatı tutarı bu tutarı bu rakamın üzerinde olmayacaktır.

İlgili Genelge'ye ulaşmak için tıklayınız...

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

Dr. Hakkı Demirci / Direktör
Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri
hakki.demirci@tr.ey.com
(212) 408 50 94

Caner Çelik / Kıdemli Müdür
Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri
caner.celik@tr.ey.com
(212) 408 50 94