No: 2

Tarih: 07/01/2021

Konu:

2021 yılında sigortalılar için geçerli olacak prime esas kazanç, sigorta primi, istisna ve ödenek tutarları


Özet: Bilindiği üzere, Asgari Ücret Tespit Komisyonunca 1/1/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arası, bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücret 119,25 (yüz ondokuz lira yirmibeş kuruş ) Türk Lirası olarak tespit edilerek, 30/12/2020 tarihli ve 31350 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. SGK tarafından da 06.01.2021 tarih ve 2021/1 sayılı Genelge yayımlanmıştır.

Buna göre, 1 Ocak 2021 ila 31 Aralık 2021 tarihleri arasında uygulanacak;

 • Sigorta primine esas günlük ve aylık kazançların alt ve üst sınırları,
 • Yurtdışında geçen süreler ile hizmet borçlanmaları karşılığında ödenecek prim tutarları,
 • Hizmet akdine bağlı olmaksızın çalışanlar, isteğe bağlı sigortalılar ve genel sağlık sigortalıları tarafından ödenecek prim tutarları,
 • İdari para cezaları, geçici iş göremezlik, cenaze ve emzirme ödeneklerinde dikkate alınacak tutarlara aşağıda yer verilmiştir.

1) 1 Ocak 2021 ve 31 Aralık 2021 tarihleri arasında uygulanacak sigorta primi ve işsizlik sigortası primlerine esas günlük ve aylık kazançlarının alt ve üst sınırları

 • Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalılar için uygulanacak prime esas kazanç alt ve üst sınırları:

Günlük kazanç alt sınırı

119,25 TL

Aylık kazanç alt sınırı

3.577,50TL

Günlük kazanç üst sınırı

894,38 TLTL

Aylık kazanç üst sınırı

26.831,40 TL

 

 • Çırak ve öğrenciler için uygulanacak prime esas kazanç tutarı:

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 25. maddesinin uyarınca; aday çırak, çıraklar, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kuramlarında okumakta iken staja tabi tutulan öğrenciler için uygulanacak prime esas kazanç tutarı:
 

Günlük kazanç tutarı

59,63TL

Aylık kazanç tutarı

1.788,90 TL

 

 • Yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler, kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler ile bursiyer ve kursiyerler için uygulanacak prime esas kazanç tutarı:

Günlük kazanç tutarı

119,25 TL

Aylık kazanç tutarı

3.577,50 TL


2) Prime esas kazançlardan istisna tutulacak yemek parası, çocuk zammı ve aile zammı (yardımı) tutarları

Yemek parası (119,25 TL x % 6 )

7,16 TL (Günlük)

Çocuk zammı (3.577,50 TL x % 2)

71,55TL (Aylık)

Aile zammı/yardımı (3.577,50 TL x %10)

357,75 TLTL (Aylık)


3) Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Olmayan Ülkelerde İş Üstlenen İşverenlerce Yurt Dışındaki İşyerlerinde Çalıştırılmak Üzere Götürülen Sigortalılar için uygulanacak prime esas kazanç alt ve üst sınırları

5510 sayılı Kanunun 82. maddesi gereğince sigorta primine esas kazanç üst sınırı, ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi bulunmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçiler için yürürlükteki brüt asgari ücretin 3 katıdır.

Günlük kazanç alt sınırı

119,25 TL

Aylık kazanç alt sınırı

3.577,50TL

Günlük kazanç üst sınırı

357,75TL

Aylık kazanç üst sınırı

10.732,50 TL


4) Ev hizmetlerinde sigortalı çalıştıran işverenler ile sigortalılar tarafından ödenecek sigorta primi tutarları

 • Ev hizmetlerinde, ay içerisinde 10 gün ve daha fazla süreyle sigortalı çalıştıran işverenler tarafından ödenecek sigorta primi tutarları

Sigortalı ve işveren hissesi ile işsizlik sigortası primi dahil, günlük kazanç alt sınırına göre ödenecek prim tutarı:

Ayda 10 gün sigortalı çalıştıran için 119,25 x 10 x %37,5

447,19TL

Ayda 30 gün sigortalı çalıştıran için 119,25 x 30 x %37,5

1,341,56 TL


Sigortalı ve işveren hissesi ile işsizlik sigortası primi dahil, günlük kazanç üst sınırına göre ödenecek prim tutarı:

Ayda 10 gün sigortalı çalıştıran için 894,38x 10 x % 37,5

3.353,93TL

Ayda 30 gün sigortalı çalıştıran için 894,38 x 30 x % 37,5

10.061,78TL

 

Sosyal güvenlik destek primine tabi sigortalı çalıştıran işverenler tarafından sigortalı ve işveren hissesi dahil, günlük kazanç alt sınırına göre ödenecek prim tutarı:

Ayda 10 gün sigortalı çalıştıran için 119,25x 10 x % 32

381,60TL

Ayda 30 gün sigortalı çalıştıran için 119,25x 30 x % 32

1.144,80TL


Sosyal güvenlik destek primine tabi sigortalı çalıştıran işverenler tarafından sigortalı ve işveren hissesi dahil, günlük kazanç üst sınırına göre ödenecek prim tutarı:

Ayda 10 gün sigortalı çalıştıran için 894,38x 10 x % 32

2.862,02TL

Ayda 30 gün sigortalı çalıştıran için 894,38x 30 x % 32

8.586, 05TL

 

 • Ev hizmetlerinde, ay içerisinde 10 günden az süreyle sigortalı çalıştıran işverenler ve sigortalılar tarafından ödenecek sigorta primi tutarları

Ev hizmetlerinde, ay içerisinde 10 günden az süreyle sigortalı çalıştıranlar tarafından ödenecek iş kazası ve meslek hastalığı primi tutarı:

Ayda 1 gün sigortalı çalıştıranlar için 119,25x % 2

2,39TL

Ayda 9 gün sigortalı çalıştıranlar için 2,39 x 9

21,51 TL


Ev hizmetlerinde aynı işveren yanında ayda 10 günden az olmak üzere, sigortalı çalışanlar tarafından isteğe bağlı olarak ödenebilecek malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası ile genel sağlık sigortası primi tutarı:

119,25x 30 x % 32,5

1.162,69TL

 

5) 4/a kapsamında primlerini kendileri ödeyen sigortalılar için ödenecek prim tutarları

 • 5510 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesine tabi olarak tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanlar tarafından ödenecek prim tutarı:

Günlük kazanç alt sınırına göre: :119,25 TL x 28 x % 34,5

1.151,96TL

Günlük kazanç üst sınırına göre: 894,38 TL x 28 x % 34,5

 8.639,71 TL

 

 • 5510 sayılı Kanunun ek 6 ıncı maddesine tabi olarak ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma araçlarında çalışanlar ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılanlarca ödenecek prim tutarı:

İşsizlik sigortası primi hariç olmak üzere ödenecek prim tutarı:

Günlük kazanç alt sınırına göre: 119,25 TL x 28 x % 32,5

1.085,18TL

Günlük kazanç üst sınırına göre: 894,38 TL x 28 x % 32,5

 8.138,86TL


İşsizlik sigortası primi dahil olmak üzere ödenecek prim tutarı:

Günlük kazanç alt sınırına göre: 119,25 TL x 28 x % 35,5

1.185,35TL

Günlük kazanç üst sınırına göre: 894,38 TL x 28 x % 35,5

8.890,14TL


Türkiye ile sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçilerinden isteğe bağlı olarak malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödeyecekler için prim tutarı:

Günlük kazanç alt sınırına göre: 119,25 TL x 30 x % 20

715,50TL

Günlük kazanç üst sınırına göre: 894,38 TL x 30 x % 20

5.366,28TL

 

 • Ay içinde 30 günden az çalışan veya tam gün çalışmayanlardan kalan sürelerinde isteğe bağlı prim ödemek isteyenler tarafından ödenecek prim tutarı:

İşsizlik sigortası primi hariç olmak üzere ödenecek prim tutarı:

Aylık kazanç alt sınırına göre: 119,25 TL x 30 x %32

1.144,80 TL (/30 x gün sayısı)

Aylık kazanç üst sınırına göre: 894,38 TL x 30 x %32

8.586.05TL (/30 x gün sayısı)


İşsizlik sigortası primi dahil olmak üzere ödenecek prim tutarı:

Aylık kazanç alt sınırına göre: 119,25 TL x 30 x % 35

1.252,13 TL (/30 x gün sayısı)

Aylık kazanç üst sınırına göre: 894,38 TL x 30 x % 35

9.390,99TL(/30 x gün sayısı)


2925 sayılı Kanuna tabi tarım işçileri tarafından ödenecek prim tutarı

119,25 TL x 15 x % 32,5 = 581,34 TL


4/b kapsamında sigortalı sayılan hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar tarafından ödenecek prim tutarları

Ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar, gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar, anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları tarafından 4/b kapsamında sigortalı sayılmaları sebebiyle ödenecek prim tutarı:

Günlük kazanç alt sınırına göre: 119,25 TL x 30 x % 34,5

1.234,24 TL

Günlük kazanç üst sınırına göre: 894,38 TL x 30 x % 34,5

9.256,83TL


Tarımsal faaliyette bulunmaları sebebiyle 4/b kapsamında sigortalı sayılanlar tarafından ödenecek prim tutarı:

Günlük kazanç alt sınırına göre: 119,25 TL x 28 x % 34,5

1.151,96TL

Günlük kazanç üst sınırına göre: 894,38 TL x 28 x % 34,5

8.639,71TL


4/b kapsamında isteğe bağlı sigortalılar tarafından ödenecek prim tutarları

Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası ile genel sağlık sigortası primi ödeyenler tarafından ödenecek prim tutarı:

İsteğe bağlı sigorta primi aylık alt sınırı, 119,25 TL x 30 x % 32

1.144,80TL

İsteğe bağlı sigorta primi aylık üst sınırı, 894,38 TL x 30 x % 32

8.586.05TL


Kendi adına ve hesabına tarımsal faaliyette bulunan ve esnaf muaflığından yararlanan isteğe bağlı kadın sigortalılar tarafından ödenecek prim tutarı:

119,25 TL x 28 x % 32= 1.068,48TL


6) 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre yapılacak hizmet borçlanmalarında esas alınacak tutarlar ve ödenecek prim tutarı

5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre yapılacak hizmet borçlanmalarında borçlanılacak günlük tutar, başvuru tarihindeki prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere, sigortalıların kendilerince belirlenecek günlük kazancın % 32’sidir.

Buna göre, 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre yapılacak hizmet borçlanmalarında hizmet borçlanılmasında, borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarı üzerinden ödenecek prim tutarı:

Alt sınırı: 119,25 TL x % 32

38,16TL

Üst sınırı: 894,38 TL x % 32

286,20TL


Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalıların, Kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik kalan sürelerinin borçlandırılmasında 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren kalan sürelerinde genel sağlık sigortalısı sayıldıklarından bu kişilerin genel sağlık sigortası prim borcu olması halinde % 32 oranı üzerinden, borç bulunmaması halinde ise % 20 oranı üzerinden hesaplama yapılacaktır.

Söz konusu kişilerin borçlanacakları her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarı üzerinden ödenecek prim tutarı:

Alt sınırı: : 119,25 TL x % 20

23,85TL

Üst sınırı: 894,38 TL x % 20

178,88TL


3201 sayılı Kanuna göre yurtdışında geçen sürelerin borçlandırılmasına esas tutarlar ve ödenecek prim tutarı

Yurt dışı borçlanmalarında borçlanılacak günlük tutar başvuru tarihindeki prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere, başvuru sahiplerince belirlenecek günlük kazancın % 45 'idir.

Buna göre, yurtdışı borçlanmalarında borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarı üzerinden ödenecek prim tutarı:

Alt sınırı: :119,25 TL x % 45

53,66TL

Üst sınırı: 894,38 TL x % 45

402,47TL


7) Genel sağlık sigortası kapsamında ödenecek prim tutarları

Başka bir genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi statüsünde bulunmayan 18 yaşından büyük kişiler tarafından gelir durumlarına bağlı olmaksızın ödenecek genel sağlık sigortası primi tutarı:

3.577,50 x % 3= 107,33TL


Oturma izni almış olmakla birlikte mütekabiliyet esasına dayalı olarak kendi ülkelerinden sigortalılıkları bulunmayan yabancılar tarafından ödenecek genel sağlık sigortası primi tutarı:

3.577,50 x 2 = 7.155,00 TL x % 12= 858,60TL


Yabancı uyruklu öğrenciler tarafından ödenecek genel sağlık sigortası primi tutarı:

3.577,50 TL / 3 = 1.192,50 TL x % 12= 143,10TL


Avukatlık stajı yapmakta iken başka birinin bakmakla yükümlü olduğu kişi durumunda olmayanlar tarafından ödenecek genel sağlık sigortası primi tutarı: 

3.577,50 TL x % 6= 214,65 TL


8) Geçici iş göremezlik ödeneklerinin alt sınıra tamamlanması

İş kazaları ile meslek hastalıkları, hastalık ve analık sigortalarından, yeniden tespit edilen alt sınırların altında bir günlük kazanç üzerinden ödenek almakta olanların veya almaya hak kazanmış yahut kazanacak olanların bu ödeneklerinin, günlük kazancın alt sınırındaki değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihten başlanılarak, değiştirilmiş günlük kazançların alt sınırına göre ödenmesi gerekmektedir.

Buna göre, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 5. maddesinde sayılan sigortalıların geçici iş göremezlik ödeneklerinin değiştirilmiş günlük kazanç alt sınırı;

- 1/1/2021 tarihinden önce geçici iş göremezliğe uğrayan ve geçici iş göremezlik durumları bu tarihten sonra da devam edenler ile bu tarihten sonra iş göremezliğe uğramakla birlikte geçici

iş göremezlik ödeneği hesabına esas günlük kazançları, 119,25 TL altında hesaplanmış olanların, 1/1/2021 tarihinden 31/12/2021 tarihine kadar istirahatli bulundukları günlere ait geçici iş göremezlik ödenekleri 119,25 TL asgari günlük kazanç üzerinden hesaplanacaktır.

Çırak ve öğrencilerin geçici iş göremezlik ödeneklerinin değiştirilmiş günlük kazanç alt sınırı

- 1/1/2021 tarihinden önce geçici iş göremezliğe uğrayan ve geçici iş göremezlik durumları bu tarihten sonra da devam edenler ile bu tarihten sonra iş göremezliğe uğramakla birlikte geçici iş göremezlik ödeneği hesabına esas günlük kazançları, 59,63 TL altında hesaplanmış olanların, 1/1/2021 tarihinden 31/12/2021 tarihine kadar istirahatli bulundukları günlere ait geçici iş göremezlik ödenekleri 59,63 TL asgari günlük kazanç üzerinden, hesaplanacaktır.

9) Emzirme ödeneği

Sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe veya 4/a ve 4/b kapsamındaki sigortalılardan, kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine, her çocuk için yaşaması şartıyla Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilmekte olan emzirme ödeneği tutarı 2021 yılı için 232,00TL olacaktır.

10) Cenaze ödeneği

İş kazası veya meslek hastalığı sonucu veya gelir/aylık almakta iken veya kendisi için en az 360 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş olup vefat eden sigortalının hak sahiplerine verilecek cenaze ödeneği tutarı 2021 yılı için 918,00 TLolacaktır.

11) İdari para cezaları

5510 sayılı Kanunda öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere, aynı Kanunun 102. maddesi gereğince, fiil tarihinde geçerli olan ve 16 yaşından büyük işçiler için tespit edilen aylık asgari ücret dikkate alınarak idari para cezası uygulanmaktadır.

Buna göre, 1/1/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arasında işlenen fiiller için uygulanacak idari para cezaları 3.577,50 esas alınarak uygulanacaktır.

 

İlgili SGK Genelgesi'ne ulaşmak için tıklayınız...

 


Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

Dr. Hakkı Demirci / Direktör
Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri
hakki.demirci@tr.ey.com
(212) 408 50 94

Caner Çelik / Kıdemli Müdür
Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri
caner.celik@tr.ey.com
(212) 408 50 94