No: 95

Tarih: 16/10/2020

Konu:

Kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı ve haberleşme hürriyetine işveren tarafından müdahaleye dair Anayasa Mahkemesi’nin yeni kararı uyarınca çalışanlara ait kurumsal e-postalara işverenlerin erişmesi ve iş akdinin feshinde delil olarak kullanılmasında dikkat edilmesi gereken hususlar


Çalışanlara ait kurumsal e-posta adreslerine işverenlerin erişmesi ve bu şekilde elde edilen verilerin iş akdinin feshinde delil olarak kullanılmasına yönelik Anayasa Mahkemesi tarafından 17/09/2020 tarihinde verilen Genel Kurul Kararı, 14.10.2020 tarih ve 31274 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

Kararda özetle;

  • Kişisel verinin;, belirli veya kimliği belirlenebilir olmak şartıyla bir kişiye ilişkin bütün bilgileri ifade ettiği; bireyin adı-soyadı, doğum tarihi, doğum yeri gibi sadece kimliğini ortaya koyan bilgileri değil telefon numarası, motorlu taşıt plakası, sosyal güvenlik numarası, pasaport numarası, öz geçmiş, resim, görüntü, ses kayıtları, parmak izleri, sağlık bilgileri, genetik bilgileri, IP adresleri, e-posta adresi, alışveriş alışkanlıkları, hobiler, tercihler, etkileşimde bulunulan kişiler, grup üyelikleri, aile bilgileri gibi kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak belirlenebilir kılan tüm verilerin kişisel veri kapsamında olduğu,
  • İşverenin çalışanının kullanımına sunduğu iletişim araçlarını ve iletişim içeriklerini incelemesinde haklı olduğunu gösterir meşru gerekçeleri olması,
  • Böyle bir meşru gerekçenin oluşması halinde dahi incelemenin sadece ilgili konu ve taraflar arasındaki e-mail trafiği ile sınırlı olması, diğer üçüncü taraflarla ilgili yazışmaların incelenmemesi veya ifşa edilmemesi,
  • İletişimin denetlenmesi ve kişisel verilerin işlenmesinin şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmesi ve bunun gereği olarak da çalışanların işverenler tarafından önceden mutlaka bilgilendirilmesi,
  • Çalışanların kişisel verilerinin korunmasını isteme hakkına ve haberleşme hürriyetine işveren tarafından yapılacak bir müdahalenin geçerli kabul edilebilmesi için esasen aynı amaca daha hafif bir müdahale ile ulaşılmasının mümkün olmaması, bu şekilde bir müdahalenin amaca ulaşmak için zorunlu hale gelmiş olması gerektiği belirtilmiştir.

Tüm işverenlerin/şirketlerin çalışma ilişkilerini sağlıklı şekilde yürütmelerini teminen özellikle iletişim-haberleşme hürriyetlerinin ihlal edilmemesi bakımından Anayasa Mahkemesi Kararında belirtilen esaslar dahilinde hareket etmeleri, iç işleyişlerini bu karar çerçevesinde tekrar gözden geçirmeleri faydalı olacaktır.

İlgili Karar'a ulaşmak için tıklayınız...

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

Dr. Hakkı Demirci / Direktör
Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri
hakki.demirci@tr.ey.com
(212) 408 50 94

Caner Çelik / Kıdemli Müdür
Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri
caner.celik@tr.ey.com
(212) 408 50 94