No: 93

Tarih: 01/10/2020

Konu:

İş sağlığı ve güvenliği giderlerine katkı için işverenlere sağlanan destekten faydalanma usul ve esasları


İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi amacıyla ilk olarak 6331 sayılı Kanun’un 7 inci maddesi ile getirilen, uygulama esasları 24/12/2013 tarihli “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik” ve 03/05/2014 tarihli “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” ile açıklanmış olan desteğe ilişkin usul ve esaslar, müşterilerimizden gelen sorular üzerine iş bu Sirkülere konu edinmiştir.

1. Destekten hangi işyerleri faydalanabilir?

Destekten Kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere Türkiye genelinde ondan az çalışanı bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin işverenleri faydalanır.

2. Çalışan sayısının ondan az olup olmadığının tespitinde aranan kriterler nelerdir?

 • Aynı işverenin Türkiye genelinde birden fazla tescilli işyerinin bulunması halinde, aynı işveren tarafından 5510-4(a) bendi kapsamında Türkiye genelinde tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalıştırılan toplam sigortalı sayısı esas alınır.
 • İşverenden iş alan alt işverenlerce çalıştırılan sigortalılar toplam çalışan sayısına dahil edilir.
 • İşyerinde çeşitli nedenlerle ay içinde çalışması bulunmayan ve ücret ödenmeyen sigortalılar toplam çalışan sayısına dahil edilir.
 • Her bir ayda Kuruma verilmiş asıl ve ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısından, iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısı düşülür.
 • Ay içinde işe giren veya işten çıkan sigortalılar da sigortalı sayısına dahil edilir.
 • 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler çalışan sayısının tespitinde dikkate alınmaz.

3. İşyerinin, İSG-KATİP’e kayıtlı onaylanmış ve devam eden iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin verilmesine ilişkin, hizmet sunucusu ile yapılmış bir sözleşmesinin olması şarttır.

4. Destek tutarı ne kadardır?

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için sağlanacak iş sağlığı ve güvenliği hizmet bedelinin sigortalı başına günlük miktarı 16 yaşından büyük sigortalılar için belirlenen prime esas kazanç alt sınırının günlük tutarının;

 • Tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri için %1,4’ü,
 • Çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri için %1,6’sıdır.

Sağlanacak iş sağlığı ve güvenliği hizmet bedelinin tutarı yukarıda belirtilen yüzdelerin aylık prim ve hizmet belgesi ile SGK’ya bildirilen prim ödeme gün sayısı ile çarpılması suretiyle tespit edilecektir.

2020 yılı için 1 sigortalının 1 aylık destek tutarı;

 • Tehlikeli iş yeri => 98,1 x %1,4 =1,37 TL x 30 = 41,20 TL
 • Çok tehlikeli iş yeri = 98,1 x %1,6 = 1,57 TL x 30 = 47,09 TL

Örneğin; 9 işçisi olan bir tehlikeli işyeri için bu tutar 370,8 TL’ye, çok tehlikeli işyeri için ise 423,81 TL’ye kadar çıkabilmektedir.

5. Başvuru ve desteğin ödenme şekli

Kapsama giren işverenlerce destekten yararlanmak için işyerlerinin tescil edildiği ünitelere Tebliğ ekinde bulunan başvuru formu ile başvuru yapılmaktadır. Başvuru formu ekte sunulmuştur. SGK, kapsama giren işverenlere sağlanan hizmetin bedelini üçer aylık dönemler halinde hesaplar ve dönem sonundaki tutarları takip eden ikinci ayın sonunda işverene öder.

 • Birinci dönem destek ödemeleri ocak, şubat ve mart ayları için mayıs ayının sonunda,
 • İkinci dönem destek ödemeleri nisan, mayıs ve haziran ayları için ağustos ayının sonunda,
 • Üçüncü dönem destek ödemeleri temmuz, ağustos ve eylül ayları için kasım ayının sonunda,
 • Dördüncü dönem destek ödemeleri ekim, kasım ve aralık ayları için izleyen yılın şubat ayının sonunda,

gerçekleştirilir.

Kapsama giren işverenlerce destekten yararlanılabilmesi için Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi şarttır.

6. Kayıtdışı sigortalı tespiti halinde destek iptal olur mu?

 • Denetim elemanlarınca veya mahkeme ilamı ile işyerinde sigortasız işçi çalıştırdıkları tespit edilen işverenler, tespitin yapıldığı ayı takip eden aydan başlanılarak sağlanan destekten üç yıl süreyle faydalanamaz ve kayıt dışı çalışanın işe başladığı aydan itibaren yapılan ödemeler Kurumca yasal faizi ile birlikte geri alınır.
 • Birden fazla işyeri bulunan işverenlere ait işyerlerinde kayıt dışı çalışanı bulunduğunun tespiti halinde, gerek tespitin yapıldığı işyeri için, gerekse diğer işyerleri için kayıt dışı çalışanın işe başladığı aydan itibaren yapılan ödemeler Kurumca yasal faizi ile birlikte geri alınır ve söz konusu işverenler tespitin yapıldığı ayı takip eden aydan başlanılarak sağlanan destekten üç yıl boyunca yararlanamaz.

İlgili başvuru formuna ulaşmak için tıklayınız...

İlgili dilekçeye ulaşmak için tıklayınız...

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

Daha iyi bir çalışma dünyası için sosyal güvenlik ve iş mevzuatı hizmetlerimiz ile yanınızdayız.

Ulaşmak için tıklayınız…

İletişim:

Dr. Hakkı Demirci / Direktör
Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri
hakki.demirci@tr.ey.com
(212) 408 50 94

Caner Çelik / Kıdemli Müdür
Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri
caner.celik@tr.ey.com
(212) 408 50 94