No: 83

Tarih: 12/08/2020

Konu:

Uygulamaya geçiş aşamasında Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi için genel hatırlatmalar


Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (MUHSGK) ile ilgili olarak süreç içerisinde yaşanan tüm gelişmeler sizlere Sirkülerlerimiz aracılığı ile duyurulmuştur. MUHSGK’nın artık tüm yurtta 01/07/2020 tarihinden itibaren uygulanacağı hem SGK hem de Maliye tarafından duyurulmuş olup, iş bu Sirkülerimiz ile konu hakkında toplu şekilde genel bir bilgi verilmesi amaçlanmıştır.

1. MUHSGK nedir?

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi, vergi kanunlarına göre verilmesi gereken muhtasar beyanname ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek, kesilen vergilerin matrahlarıyla birlikte sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı ile prim ödeme gün sayılarının elektronik ortamda beyanına ilişkin belgedir.

a) Vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapmak zorunda olanlar, bir ay içinde yaptıkları ödemeleri veya tahakkuk ettirdikleri kârlar ve iratlar ile bunlardan kestikleri vergileri,

b) 5510 sayılı Kanuna göre sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini bildirmekle yükümlü olanlar/işverenler, sigortalıların cari aya ait prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile bildirmek zorundadır.

2. Mükellefi

 • Vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapan gelir vergisi kesintisi mükellefleri
 • 5510 sayılı Kanun madde 4/1-a’ya göre bildirimde bulunması gerekenler
 • 506 sayılı Kanunun Geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sandıklar (Sandık personelinden işsizlik sigortası primi kesilenler).

3. Verileceği vergi dairesi

Beyannamenin verileceği vergi dairesi;

a) Vergi kesintisi yapma yükümlülüğü bulunanlar için yapılan ödemeler veya tahakkuk ettirilen kazanç ve iratlar ile bunlardan kesilen vergilere ilişkin ödeme veya tahakkukun yapıldığı yer vergi dairesi,

b) Vergi kesintisi yapmaya mecbur olmayanlar ile kesintiye tabi ödemesi bulunmayan ve çalıştırdıkları sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini beyan etme zorunluluğu olanlardan;

 • Kazancı basit usulde vergilendirilenler için gelir vergisi yönünden mükellefiyetinin,
 • Gerçek kişiler için ikametgâhının,
 • Gerçek kişiler dışında kalanlar için ise kanuni merkezi/işyerinin bulunduğu yer vergi dairesidir

c) Birden fazla vergi dairesinde gelir vergisi stopajı mükellefiyeti bulunanlar için,

 • Şubelerdeki ücretler merkezden ödeniyorsa, merkezin bağlı olduğu vergi dairesine, şubenin ücretleri şubeden ödeniyorsa, şubenin bağlı olduğu yer vergi dairesine (her bir şubeye ait kurum işyeri sicil numarası belirtilerek),
 • Ayrıca Bankalar tarafından, Türkiye genelindeki tüm şubelerine ait kesilen vergiler ile çalıştırdıkları sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgileri (her bir şubeye ait kurum işyeri sicil numarası belirtilerek) tek bir Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığına beyan edilecektir.
 • Bankalar BTRANS aracılığı ile MuhGVK281 adı altında gönderdikleri beyanname yerine, içerik olarak bir farklılık gözetmeyen yeni MUHGVKSGK kodlu beyannameyi dolduracaklardır. Ücretlerin gizliliği bakımından bankalar (bu beyanname yanında) 1003 B kodlu MUHSGK2 beyannameyi de ikinci bir şifre almak suretiyle verebileceklerdir.

4. Verilme zamanı

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin vergi kesintileri ile prim ve hizmetin ait olduğu ayı takip eden ayın 26 ncı günü akşamı saat 23.59'a kadar elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir. Bu anlamda 2020/Temmuz Beyannamesi 26.08.2020 tarih günü akşamı 23.59’a kadar GİB üzerinden gönderilmelidir.

5. Vergilendirme dönemi

Türkiye genelinde Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulaması ile birlikte sigortalı çalışanı bulunan mükelleflerin çalışanlarının prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini aylık olarak bildirmesi gerektiğinden aylık olarak Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi vermeleri gerekmektedir.

Ancak en az 1, en fazla 10 işçi çalıştıran mükellefler beyannamelerini aylık olarak vermekle birlikte, vergiye ilişkin kesintilerini üç ayda bir beyan edebilirler.

Şöyle ki:

 • Her ay verdikleri beyanname ile hem vergi kesintilerini, hem de prim ve hizmet bilgilerini beyan edebilirler.
 • Her ay beyanname verdikleri halde, beyannamenin vergi kesintilerine ilişkin bölümünü mart, haziran, eylül ve aralık vergilendirme dönemlerinde olmak üzere üç aylık olarak beyan edebilirler. Ancak bu mükellefler Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin prim ve hizmete ilişkin bölümünü her ay beyan etmek zorundadır.
 • İşçi çalıştırmayan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi mükellefleri 3 ayda bir beyanname vermeye devam edebilecektir.
 • 10 veya daha az çalışanı bulunan mükelleflerimiz talep ederlerse vergi kesintilerini aylık beyan edebilirler. Bu durumda tahakkuk eden vergilerin ilgili ayda ödenmesi gerekmektedir.
 • Vergilendirme dönemi 3 aylık olan mükelleflerden Nisan-Haziran/2020 dönemi Muhtasar Beyannamesinde 3. ay (Haziran ayı) için asgari ücretli veya diğer ücretli çalıştırdığını beyan edenlerin vergilendirme dönemi Başkanlık tarafından “aylık” olarak değiştirilmiştir.
 • Bu mükellefler İnteraktif Vergi Dairesinden durumlarını kontrol edebilirler. Haziran ayında çalışanı bulunmayan ancak Temmuz ayında sigortalı istihdam etmeye başlayan mükelleflerin İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden “Dönem Değişikliği Dilekçesi” vermeleri gerekmektedir. Ayrıntılı bilgilere https://ebeyanname.gib.gov.tr/muphb4.pdf linkinde yer alan Kılavuzdan ulaşabilirsiniz.

Örneğin; (A) Limited Şirketi Temmuz-Eylül/2020 döneminde 5 sigortalı çalışan istihdam etmektedir.

(A) Limited Şirketinin çalıştırmış olduğu sigortalılara ait prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile aylık olarak beyan etme zorunluluğu bulunmaktadır. Bu durumda çalıştırılan sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerinin, Temmuz/2020 döneminde çalıştırılan işçiler için 26/8/2020 ve Ağustos/2020 döneminde çalıştırılan işçiler için ise 28/9/2020 tarihlerine kadar verilmesi gereken Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine dahil edilmesi gerekmektedir.

(B) Diğer taraftan (A) Limited Şirketi, Temmuz-Ağustos-Eylül/2020 döneminde yaptığı vergi kesintileri ile Eylül/2020 ayına ilişkin prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini 26/10/2020 tarihine kadar vereceği Eylül/2020 dönemine ait Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile beyan edecektir.

6. Elektronik ortamda gönderilmesi

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesi zorunludur.

 • E-Beyanname kullanıcısı olan mükellefler, bizzat kullanıcı kodu, parola ve şifresini kullanarak,
 • 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre yetki almış bir serbest muhasebeci (SM) veya serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) ile 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan “Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” veya “Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi” bulunan mükellefler, serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavir aracılığıyla beyannamelerini elektronik ortamda göndereceklerdir.
 • Serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavirlerin mükellefleri ile düzenlemiş oldukları mevcut sözleşmelerinde 5510 sayılı Kanun ile ilgili sorumluluklara ilişkin ifadeler yer almıyorsa(18.02.2017 tarihi öncesi), mükelleflere ait Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerini elektronik ortamda gönderebilmeleri için, mükellefleriyle 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan 5510 sayılı Kanuna ilişkin bilgileri ihtiva eden sözleşmeyi düzenleyerek İnternet Vergi Dairesi sistemine bilgi girişi yapmaları gerekmektedir.

7. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi için mükellefiyet tesisi

Vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapmak zorunda olanlar ile 5510 sayılı Kanuna göre sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini bildirmekle yükümlü olanlar/işverenlerden 0003 Gelir Stopaj mükellefiyeti bulunmayanlar mükellefiyet tesis ettirmek zorundadır. “0003 Gelir Vergisi Stopajı” mükellefiyeti, bağlı olunan vergi dairesine bizzat başvurularak talep edilebileceği gibi, https://ivd.gib.gov.tr adresinden de yapılabilir.

8. Beyanname düzenleme programları

E-Beyanname sistemine beyanname göndermek için herhangi bir platformda beyanname formatına uygun olarak hazırlanan xml dosyalarının, herhangi bir sıkıştırma programında sıkıştırılarak gönderilmesi yeterlidir. Mükellefler kullanmakta oldukları herhangi bir muhasebe programı aracılığıyla beyanname düzenleyebilecekleri gibi, (GİB)Başkanlık mükelleflerin beyanname düzenlemelerini kolaylaştırmak için üç farklı platform oluşturulmuştur.

1) Beyanname Düzenleme Programı aracılığıyla düzenleme

2) İnternet Vergi Dairesinde beyanname düzenleme

3) Defter Beyan Sistemi mükellefleri için kendi sistemlerinde beyanname düzenleme.

En çok başvurulan “Beyanname Düzenleme Programına” www.gib.gov.tr adresinde, “e-İşlemler” başlığı altında “e-Beyanname” bölümünden veya https://ebeyanname.gib.gov.tr/download.html adresinden ulaşılabilir.

9. 1003B kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (ücret gizliliği için)

340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğin “IV - Beyannamelerini Kendileri Gönderebilecek Mükellefler” bölümündeki şartları taşıyan mükellefler/işverenler, diledikleri takdirde, ikinci bir şifre alarak sadece ücret ödemeleri üzerinden yapılan vergi kesintilerini matrahlarıyla birlikte 5510 sayılı Kanuna göre sigortalıların sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ile prim ödeme gün sayılarını “1003B” kodlu “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (Ücret ödemelerine ilişkin vergi kesintileri ile sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ile prim ödeme gün sayılarının bildirilmesine yönelik)” ile elektronik ortamda gönderebileceklerdir.

Ücret ödemeleri üzerinden yapılan vergi kesintilerini matrahlarıyla birlikte 5510 sayılı Kanuna göre sigortalıların sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ile prim ödeme gün sayılarını ayrı bir beyanname ile beyan etmek isteyen mükellefler/işverenler, ücret ödemeleri dışındaki kira ödemesi kesintisi, serbest meslek ödemesi kesintisi vb. kesintileri 1003A kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile beyan etmeye devam edeceklerdir.

10. 1003B için ikinci şifrenin alımı

Beyannamelerini göndermek üzere kendi adlarına e-beyanname kullanıcı kodu, parola ve şifresi almış olan mükelleflerden ücret bilgilerini ayrı bir beyanname ile göndermek isteyenler, 13/01/2020 tarih ve VUK-122/2020-1 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ekinde yer alan “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Elektronik Ortamda Gönderilmesine İlişkin Talep Formu” (Ek-1) ile bağlı oldukları vergi dairesine müracaat ederek mevcut e-beyanname şifresinden ayrı olarak “MUHSGK Özel Yetki” grubundan kullanıcı kodu, parola ve şifre alabileceklerdir.

Beyannamelerini kendileri gönderebilecek mükelleflerin ücrete ilişkin 1003B kodlu beyannameyi verebilmeleri için “0003 Gelir Stopaj” mükellefiyetinin yanı sıra, “0095 Ücretlere İlişkin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” mükellefiyetinin de tesis edilmesi gerekmektedir.

Mükellefiyetli şubelerin her biri için “MUHSGK Özel Yetki” grubundan kullanıcı kodu, parola ve şifre alabileceklerdir.

Ücrete ilişkin bilgilerini ayrı bir beyanname ile beyan etmek isteyen ve birden fazla mükellefiyetli şubesi olan ve beyannamelerini kendileri gönderebilecek mükellefler/işverenler, 1003B kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini göndermek için bir adet veya her bir mükellefiyetli şube için ayrı ayrı “MUHSGK Özel Yetki” grubundan kullanıcı kodu, parola ve şifre talep edebilirler.

11. Dikkat edilmesi gereken hususlar:

a) Genel olarak işleyiş

 • SGK’ ya artık e-bildirge verilmeyecektir.
 • MUHSGK GİB üzerinden elektronik ortamda verilecektir. Elektronik ortamda gönderilebilmesi için şifre verilmesi ve kullanılmasına ilişkin işlemler Gelir İdaresi Başkanlığınca yapılacaktır.
 • Kağıt ortamında bildirge verilemeyecektir.
 • Vergi ve primler için mevcut ödeme süreleri ve kanallarında bir değişiklik yoktur.
 • SGK altyapısında «E-BİLDİRGE» ara yüzü dışındaki tüm ekranlar kullanılmaya devam edilecektir.
 • Muhtasarda vergi ile ilgili bütün alanlar aynı, sadece SGK bölümü eklendi.
 • SGK tahakkuklarına damga vergisi uygulanmayacak, sadece muhtasar tahakkukuna damga vergisi uygulanacaktır. SGK tahakkuk sayısında ise bir değişiklik olmayacaktır. İşyeri sayısı ve kanun türü bazında farklı tahakkuklar alınmaya devam edilecektir.
 • E-BİLDİRGE kullanıcıları her işyeri için ayrı ayrı bildirim vermekte iken MPHB bildiriminde bütün işyerleri ve çalışanlar tek tabloda alt alta işyeri numaraları yazılarak bildirilecektir.
 • Bildirimlerde T.C. Numarası kullanılacak, Yabancı işçiler SGK numarası ile bildirilecektir.
 • Onaylama işlemi yapıldıktan sonra, e-bildirge şifresi ile tahakkuk ve hizmet listeleri SGK’ nın sitesinden de görüntülenebilmektedir.
 • E-bildirge sistemi interaktif yapıya sahip olduğundan sigortalının bilgilerindeki hatalarda bireysel bazda düzeltme imkanı mümkün idi. E-beyanname ise kapalı bir sisteme sahiptir. Bilgiler de hata bulunması halinde düzetmenin sistem üzerinden yapılması mümkün değildir. Düzeltme beyannamesi verilme zorunluluğu doğmaktadır. Bu bakımdan, sistemin bu yapısı gereği özellikle sigortalı bilgilerinin düzgün bir şekilde beyannameye yazılması iş ve işlemlerin azalmasını sağlayacaktır.
 • Sistem VEDOP-SGK aracılığı ile çalıştığından geri dönüşler E-Bildirge sistemine göre biraz daha yavaş çalışmaktadır.

b) Dikkat edilecek hususlar

a) Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin veri girişlerine ilişkin alanların ne şekilde doldurulacağı Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Düzenleme Kılavuzunda detaylı olarak açıklanmıştır. Mükelleflerimizin/işverenlerimizin işlemlerini doğru ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmeleri için söz konusu kılavuzda belirtilen hususlara dikkat etmeleri önem arz etmektedir. İlgili kılavuza aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

https://ebeyanname.gib.gov.tr/mphb.html

b) Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin gönderilmesi sırasında işyeri sicil sıra numarası, eski şube kod, yeni şube kod, il kodu, sigortalı T.C. kimlik numarası, sigortalı adı/soyadı, gün, kazanç gibi zorunlu alanların eksiksiz ve doğru olarak sisteme kaydedilerek gönderilmesi gerekmektedir. Söz konusu bilgilerin hatalı girilmesi halinde beyannamenin onaylanması mümkün bulunmamaktadır. Bu gibi durumlarda mükelleflerimize/işverenlerimize hatalı girişlere ilişkin mesaj dönülmektedir.

Sıkça rastlanan;

“Sigortalı bilgilerinde "İşe Giriş Bilgisi Yanlış Girildi !!" hatası”

"Soyadı bilgileri hatalıdır."

"Adı bilgileri hatalıdır."

“TC Kimlik Numarası, Sicil Numarası bilgileri hatalıdır.” gibi sigortalının tesciline ilişkin hatalar için aşağıdaki adresten düzenleme yapılabilir.

https://uyg.sgk.gov.tr/SigortaliTescil/amp/loginldap

c) Diğer taraftan, sigortalıların tescil bilgilerindeki değişiklikler nedeniyle alınan hataların da düzeltilmesi için mükelleflerimizin/işverenlerimizin çalıştırdıkları sigortalılara ait SGK Kurum Kayıtlarındaki bilgileri yine (https://uyg.sgk.gov.tr/SigortaliTescil/amp/loginldap) linkinden ulaşacakları e-Bildirge ekranından güncellemeleri mümkündür.

d) Sigortalıların ilgili ayda fiilen çalıştığı meslek adına ait geçerli bir meslek kodu bilgisinin RRRR.RR formatına uygun bir şekilde sisteme kaydedilmesi gerekmekte olup, formata uygun olmayan ya da geçerli olmayan bir meslek kodunun kaydedilerek gönderilmesi halinde mükelleflerimiz/işverenlerimiz hata mesajı alacaklardır.

e) Vergi Kimlik Numaralarınız (VKN) ile SGK işyeri sicil numaralarınızın GİB internet vd. üzerinden eşleştirilmesi, uyumsuzlukların bağlı olunan SGK birimine ivedilikle bildirilerek çözülmesi gerekir.

f) Bu aşamalardan sonra beyannamenin son verilme tarihi beklenmeden sisteme yüklenmesi önemle tavsiye edilir.

g) Sık sorular sorulara ilişkin https://ebeyanname.gib.gov.tr/muphb5.pdf linkinde yer alan açıklamaları okumanızı tavsiye ederiz. Daha geniş açıklamaları https://ebeyanname.gib.gov.tr/mphb.html adresinde bulabilir,ilave sorularınız olursa bizlere de yan taraftaki iletişim kayıtlarından ulaşabilirsiniz.

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

Dr. Hakkı Demirci / Direktör
Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri
hakki.demirci@tr.ey.com
(212) 408 50 94

Caner Çelik / Kıdemli Müdür
Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri
caner.celik@tr.ey.com
(212) 408 50 94