No: 36

Tarih: 10/04/2020

Konu:

İşten çıkarmanın üç ay süreyle yasaklanması ve ücretsiz izne çıkarılan işçiye ücret desteği verilmesi hakkında torba kanun hazırlığı


Basına da yansıdığı üzere hükümet tarafından hazırlanan yeni bir torba Kanun Taslağı, görüşlerinin alınması için çalışma hayatının önemli aktörlerine ve sivil toplum kuruluşlarına gönderilmiştir. İşbu sirkülerimizin konusu Covid-19 krizinin yaşandığı bu dönemde mezkür tasarıda yer alan çalışma hayatına ilişkin düzenleme önerileri konusunda sizleri bilgilendirmektir. Dikkatinizi önemle çekmek isteriz ki tasarıda yer alan bu hükümler TBMM aşamasında değişikliklere uğrayabilecektir.

I. Tasarının 4 üncü maddesi ile; Covid -19 salgın hastalığının olası etkileri dikkate alınarak 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun geçici onuncu maddesi çerçevesinde ücretsiz izne ayrılan işçilere ve 15/3/2020 tarihinden sonra işten çıkarılmış olup, Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden istifade edemeyen işçilere, 4857 sayılı İş Kanununun geçici 10 uncu maddesi çerçevesinde belirlenen fesih yasağı süresince Fondan her gün için 39,24 Türk Lirası nakdi ücret desteği verilecektir.

Maddenin devamında da; bu ödenekten yararlanabilmek amacıyla fiilen çalışan sigortalıların ücretsiz izinli olarak gösterilmesi halinde 5510 sayılı Kanun kapsamında uygulanan idari para cezaların dört katı olarak uygulanacağı ve bu madde kapsamında verilecek nakdi ücret desteğinin süresini altı ay süreyle uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkili kılınmıştır.

II. Tasarının “Geçici İstihdam Güvencesi” başlıklı 5 inci maddesi ile 4857 sayılı İş Kanununa Geçici 10’uncu madde eklenmiştir. Buna göre madde kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin iş sözleşmesi (Deniz İş, Borçlar Kanunu vb.) Covid-19 salgın hastalık neticesinde kamu yararının gerektirmesi nedeni ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle 25 inci maddenin birinci fıkrasının ikinci bendinde gösterilen sebepler dışında işveren tarafından feshedilemez.

Birinci fıkra çerçevesinde fesih yasağı uygulanan hallerde işveren işçiyi ücretsiz izne ayırabilir. Üç aylık sürenin altı aya kadar uzatılması konusunda Cumhurbaşkanı’na yetki verilmiştir.

İlgili kanun taslağına ulaşmak için tıklayınız... 

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

Daha iyi bir çalışma dünyası için sosyal güvenlik ve iş mevzuatı hizmetlerimiz ile yanınızdayız.

Ulaşmak için tıklayınız…

İletişim:

Dr. Hakkı Demirci / Direktör
Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri
hakki.demirci@tr.ey.com
(212) 408 50 94

Caner Çelik / Kıdemli Müdür
Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri
caner.celik@tr.ey.com
(212) 408 50 94