No: 10

Tarih: 27/03/2019

Konu:2019 yılında uygulanacak asgari ücret desteğinin usul ve esasları

30 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan 7162 sayılı Kanunun 10. maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na 2019 yılında uygulanacak olan asgari ücret desteğine ilişkin düzenlemelerin yer aldığı geçici 78. madde eklenmiştir. Anılan düzenleme kapsamında SGK tarafından yayımlanan 22/03/2019 tarih ve 2019/8 sayılı Genelge iş bu Sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır.

Yeni düzenleme ile; 2019 yılı öncesi tescil edilen işyerleri için prime esas kazanç tutarı 102 TL ve altında olan (toplu iş sözleşmesi imzalamış özel sektör işyerleri için 203 TL,  linyit-taşkömürü imalatı yapan işyerleri için 271 TL), 2019 yılında tescil edilen işyerleri için ise uzun vadeli sigorta kollarından bildirilen sigortalıların tamamının (prime esas kazanç tutarlarına sınırlama getirilmeksizin) prim gün sayıları dikkate alınmak suretiyle; ortalama sigortalı sayısı 500 ve üzerinde olan işyerleri için günlük 3,36 TL, 500’ ün altında olan işyerleri için ise günlük 5 TL baz alınarak işverenlerimizin yararlanabilecekleri toplam asgari destek tutarı belirlenmiştir. 2018 yılından farklı olarak 2019 yılının tüm aylarına asgari ücret desteği sağlanacaktır. Ancak 2019 yılı içerisinde destekten yararlanılacak olan ayda, 2018 yılının Ocak ve Kasım ayları arasından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki sigortalı sayısının altında bildirimde bulunulması halinde asgari ücret desteğinden sadece o ay için yararlanılması mümkün olmayacaktır. Uygulamaya ilişkin ayrıntılar aşağıda belirtilmiştir:

Asgari ücret desteği, işyerinin 01.01.2019 tarihinden önce tescil edilmiş olup olmadığına bağlı olarak (tescilli olmasına rağmen 2018 yılında SGK’ya bu kapsamda bildirimde bulunmayan işyerleri de yeni tescilli olarak kabul edilecektir) uygulama farklılığı göstermektedir.

1. 01.01.2019 tarihinden önce tescil edilen işyerleri

1.1 Kapsama giren sigortalılar

Uzun vadeli sigorta kollarına (malullük-yaşlılık-ölüm) sigortalarına tabi sigortalılar için verilen 1,4,5,6,13,14,20,24,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,47,51,52,53,54,55,90,91 ve 92 nolu belge türlerindeki sigortalılar destek kapsamına girmektedir. Bunun dışında EK-9 madde kapsamındakileri (ev hizmetlerinde 10 gün daha çok çalışanlar) çalıştıran işverenler de destek kapsamında olacaktır.

İşsizlik sigortası kapsamında ödenecek sigortalı ve işveren primleri asgari ücret desteği kapsamı dışında bırakılmıştır.

1.2 Destekten yararlanılacak prim ödeme gün sayısının hesaplanması

Prim gün sayısının hesaplanmasında 2018 yılının ilgili ayında işverenler tarafından yasal süresinde veya yasal süresi dışında verilen asıl-ek bildirge/beyannamelerde kayıtlı toplam prim gün sayısından iptal nitelikteki bildirge/beyannamelerde kayıtlı gün sayısı düşülerek hesaplanacaktır. 2018 yılına ilişkin sonradan verilecek belgelerde milat olarak 28.02.2019 tarihi esas alınacaktır. Örneğin 2018/Şubat ayına ilişkin olarak mevzuata uygun şekilde hazırlanan bir ek bildirgenin 20.03.2019 tarihinde SGK’ya verilmesi halinde bu bildirgede kayıtlı prim gün sayıları asgari ücret desteğinin hesaplanmasında dikkate alınamayacaktır

1.3 Günlük asgari ücret destek tutarının hesaplanması

Asgari ücret desteğine esas günlük tutarın belirlenmesinde 2018/Ocak-Kasım aylarında 4/a kapsamında bildirilen sigortalı sayısının ortalaması esas alınacaktır. Ortalama sigortalı sayısının hesabında bu dönemde bildirilen toplam sigortalı sayısı/bildirim yapılan ay sayısı formülü dikkate alınmaktadır. 1.2. nolu başlıkta tespit edilen toplam gün sayısı;

  • 2018/Ocak-Kasım dönemi içerisinde bildirim yapılan ortalama sigortalı sayısı 500'ün altında olan işyerleri için: 5 TL
  • 2018/Ocak-Kasım dönemi içerisinde bildirim yapılan ortalama sigortalı sayısı 500 ve üzerinde olan işyerleri için: 3,36 TL ile çarpılması sonucu bulunacak olan tutarda destekten faydalanılacaktır.

1.4 Destekten faydalanmada dikkat edilecek hususlar

1.4.1. İşverenler tarafından 2019 yılına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süre içinde verilmesi gerekir. Yasal süresi dışında verilen ve prim gün sayısını artıran ek bildirge/beyannameler dikkate alınmaz iken, iptal niteliğindeki bildirge ve beyannamelerde kayıtlı sigortalılara ilişkin prim gün sayıları ise dikkate alınacaktır.

1.4.2. İşverenin Kuruma prim, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunması asgari ücret desteğinden yararlanmasına engel bir durum teşkil etmemektedir.

1.4.3. 2019-Ocak/Aralık dönemleri için sigorta primine esas kazancın herhangi bir ayda eksik veya hiç bildirilmediğinin (denetim-mahkeme kararı-kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan bildirimlere istinaden) tespiti halinde 2019 Ocak-Aralık döneminin tamamı için hem asgari ücret desteğinden yararlanılmayacak hem de yararlandırılan tutarlar gecikme zammı ve gecikme cezası ile birlikte (tespit edilen aya göre) geri alınacaktır.

1.4.4. 2019/Ocak ile 2019/Aralık aylarında/dönemlerinde bildirilen sigortalı sayısının 2018/Ocak ile 2018/Kasım döneminde en az bildirim yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısından az olmaması gerekir.

2. 2019 yılında tescil edilmiş/edilecek işyerleri

2.1 Kapsama giren sigortalılar

Kapsama giren sigortalılar yönünden 2019 yılı öncesi tescilde dikkate alınan hususlar geçerli (1.1. maddede belirtilen) geçerlidir.

2.2 Destekten yararlanılacak prim ödeme gün sayısının hesaplanması

Bu kapsamdaki işyerleri için 2018 yılının baz alınacak aynı ayında işyeri 5510 sayılı Kanun kapsamında olmadığından veya 2019 yılı öncesi tescil edilmiş olmasına rağmen 2018 yılında hiç bildirim yapılmayan işyerleri için uzun vadeli sigorta kollarını içeren belge türlerinden bildirilen tüm sigorta prim gün sayıları dikkate alınacaktır.

2019 yılının esas alınacak ilgili ayında yasal süresinde verilen veya re’sen düzenlenen asıl/ek belgelerin/beyannamelerin toplamından iptal nitelikteki belgelerdeki gün sayısı düşülerek kalan toplam gün sayısı hesaplamada dikkate alınacaktır.

2.3.Günlük asgari ücret destek tutarının hesaplanması

Bu işyerleri için bir önceki yılda yapılan bildirim olmadığından ortalama sigortalı sayısı da söz konusu olmamakta; asgari ücret desteğine esas günlük tutar belirlenirken desteğe esas ayda uzun vadeli sigorta kollarından bildirilen 4/a kapsamındaki sigortalı sayısı dikkate alınacaktır. Gün bildirimi olmayan -0 gün bildirilmiş-sigortalılar dikkate alınmayacaktır.

Buna göre 2019 yılının destek sağlanacak ilgili ayında tespit edilen sigortalı sayısı 500’ün altında olan işyerleri için günlük 5 TL, 500 ve üzerinde sigortalısı olan işyerleri için ise günlük 3.36 TL destek sağlanacaktır.

Örnek: (B) işvereni tarafından 2019/Ocak ayında uzun vadeli sigorta kollarından bildirimi yapılan sigortalı sayısı 500 olması halinde asgari ücret desteği tutarı; bu aydaki toplam prim ödeme gün sayısının 3.36 TL rakamı ile çarpılması sonucu bulunacaktır. Aynı işverenin 2019/Şubat ayındaki işçi sayısının 490 olması halinde, bu defa prim gün sayısı toplamı 5.00 TL rakamı ile çarpılarak bulunacaktır.

2.4. Destekten faydalanmada dikkat edilecek hususlar

2.4.1. İşverenler tarafından 2019 yılına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süre içinde verilmesi gerekir. Yasal süresi dışında verilen ve prim gün sayısını artıran ek bildirge/beyannameler dikkate alınmaz iken, iptal niteliğindeki bildirge ve beyannamelerde kayıtlı sigortalılara ilişkin prim gün sayıları ise dikkate alınacaktır.

2.4.2. Bu kapsamdaki işyerlerinin eski tescilli işyerlerinden farklı olarak aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinden kaynaklı yasal süre içinde ödenmemiş sigorta prim borçlarının bulunmaması gerekir. Örnek: 2019/Ocak ayı için borçların takip eden Şubat ayı sonuna kadar ödenmiş olması gerekmektedir.

2.4.3. 2019 yılında Kuruma vadesi geçmiş borcun bulunmaması veya 6183 sayılı Kanuna göre taksitlendirilmiş olması gerekir.

2.4.4. 2019/Ocak ile Aralık dönemi için kayıtdışı sigortalı çalıştırıldığı veya bildirilen sigortalıların fiilen çalışmadığının tespit edilmesi halinde destekten yararlanılamayacaktır.

3. Alt işvereni bulunan işyerleri

Asgari ücret desteğinin hesaplanmasında yukarıda belirtilen hususlar asıl işveren ile her bir işveren yönünden ayrı ayrı hesaplanacaktır. Ancak alt işverenlerin bu destekten faydalanabilmeleri için 01.01.2019-31.12.2019 döneminde faaliyetine devam ediyor olması gerekir. Bunun dışında her bir alt işveren sadece kendi borcu bulunup bulunmamasına göre değerlendirmeye tabi olacaktır.

4. Diğer teşviklerden faydalanılması halinde verilecek destek tutarı

İşverenler tarafından yürürlükte olan diğer teşvikler kapsamında çalıştırılan sigortalılar için ödenecek sigorta primlerinin hazinece karşılanacak tutardan az olduğu durumlarda sadece işverenin ödeyeceği tutar kadar asgari ücret desteğinden yararlanılabilecektir.

5. Ev hizmetlerinde ay içinde 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenlerin destekten faydalanması

5510 sayılı Kanun’un Ek 9. Maddesi kapsamında ev hizmetlerinde 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenlerin asgari ücret desteği uygulamasından yararlanacaklardır. 1/1/2019 tarihinden önce 5510 sayıl Kanunun ek 9. maddesi kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerin 2019 yılında asgari ücret desteğinden yararlanabilmesi için 2018 yılında beyan edilen prime esas kazanç tutarının 102 TL ve altında olması koşuluyla destekten yararlanılacaktır. İlk defa 1/1/2019 ve sonrasında ek 9. madde kapsamında sigortalı çalıştırmaya başlayacak işverenler ise çalıştırdıkları sigortalıların tamamı için asgari ücret desteğinden yararlanabilecektir.

6. Destek tutarının mahsup edilmesi

Asgari ücret desteği ile sağlanacak indirim tutarı, 2019 yılının ilgili ayı için bildirim yapılan ayı takip eden ay/aylarda doğan sigorta prim borçlarına mahsup edilecektir.

7. Diğer hususlar

4447 sayılı Kanunun 17, 19 ve 20. Maddesinde öngörülen teşviklerden yararlanan sigortalılar için söz konusu teşviklerden yararlanılan aylarda asgari ücret desteğinden faydalanılamayacaktır.

-Asgari ücret desteğinden faydalanmak için işverenlerden herhangi bir başvuru şartı aranmamaktadır.


2019/08 sayılı SGK Genelge'sine ulaşmak için tıklayınız...

 

Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

 


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Dr. Hakkı Demirci
hakki.demirci@tr.ey.com
(212) 408 50 94

Caner Çelik
caner.celik@tr.ey.com
(212) 408 50 94