No: 9

Tarih: 22/03/2019

Konu:Ücret ve prim desteği uygulamasının usul ve esasları

22 Şubat 2019 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan 7166 sayılı Kanunla 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa ilave edilen hüküm doğrultusunda, 01.02.2019 ila 30.04.2019 tarihleri arasında işe alınmakla birlikte Kanun ile belirlenen koşullara uygun istihdam sağlayan işverenlere sağlanacak ücret desteği hakkında daha önce 22.02.2019 tarih ve 6 nolu sirkülerimiz ile bilgilendirme yapılmıştır. Ücret ve prim desteği uygulamasının usul ve esasları SGK’ nın 21/03/2019 tarih ve 2019/7 sayılı Genelgesi ile açıklanmıştır.

 

1. Ücret ve prim desteğinden yararlanılmasına ilişkin usul ve esaslar

 

Sigortalı yönünden;

 

a) 1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işe alınmış olması,

b) Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olması,

c) İşe giriş tarihinden önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla 5510/4-1-(a) ve (c) bentleri kapsamında Kuruma bildirilmemiş olmaları ve isteğe bağlı sigortalılık hariç 5510/4-1 -(b), ek 6, ek 9 uncu madde birinci fıkra kapsamında sigortalı olmamaları,

 

İşyeri yönünden;

 

a) Özel sektör işvereni olması,

b) 2018 yılında Kuruma uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak en az sayıda bildirim yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması,

c) İş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenlerle feshi hariç olmak üzere, işe alındıkları tarihten itibaren dokuz aylık sürede işverence iş sözleşmesi feshedilmeksizin çalıştırılmaları,

ç) Aylık prim ve hizmet belgesinin veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi,

d) Tahakkuk eden primlerin yasal süresi içinde ödenmesi,

e) Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,

f) Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması,

şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu kapsamda;

 

1.1. Sigortalının 1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) işe alınmış olması gerekmektedir.

Ancak 31/1/2019 tarihi ve öncesinde işe alınan sigortalılar ile 1/5/2019 ila 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar için ücret desteğinden yararlanılması mümkün olmamakla birlikte, bu sigortalılar için (4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinde öngörülen şartların sağlanması kaydıyla) ücret desteği hariç olmak üzere yalnızca prim desteğinden yararlanılabilmesi mümkün bulunmaktadır.

 

1.2. 2018 yılında SGK’ ya uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak en az sayıda bildirim yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması gerekmektedir.

 

2018 yılında Kuruma uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak en az sayıda bildirim yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısının tespitinde, uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak bildirim yapılan 1,4, 5, 6, 13, 14, 20, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 52, 53, 54, 55 nolu belge türlerinde kayıtlı sigortalılar ( (0) gün (0) kazançlılar dâhil) dikkate alınacaktır.

 

Örnek 1: (A) Ltd. Şti. işyerince, 4/3/2019 tarihinde işe alınan sigortalının 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinin ondördüncü fıkrasında yer alan ücret ve prim desteği kapsamında olduğu, 2018 yılında Kuruma yapılan bildirimlerin sırasıyla;

 

Dönemler

Bildirimler

2018/Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarında

Bildirim yok

2018/Mayıs ve Haziran aylarında

(01) nolu belge türü ile (10) sigortalı,
(02) nolu belge türü ile (2) sigortalı,
(29) nolu belge türü ile (1) sigortalı

2018/Temmuz, Ağustos,2018/Eylül, Ekim aylarında

(01) nolu belge türü ile (13) sigortalı,
(02) nolu belge türü ile (1) sigortalı,
(29) nolu belge türü ile (3) sigortalı,

2018/Kasım ve Aralık aylarında

(01) nolu belge türü ile (11) sigortalı,
(02) nolu belge türü ile (1) sigortalı,
(29) nolu belge türü ile (3) sigortalı,

 

olduğu varsayıldığında; 2018 yılı için uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak (1) ve (29) nolu belge türleri dikkate alınarak en az bildirim yapılan ay Mayıs/Haziran ayı olup, bildirim yapılan sigortalı sayısı toplamının (11) olması nedeniyle, bu sigortalıdan dolayı, bahse konu ücret ve prim desteğinden yararlanılabilmesi için toplamda (12) ve üzerinde sigortalı çalıştırılması gerekmektedir. Bununla birlikte, ücret ve prim desteğinden yararlanılacak ayda/dönemde bildirim yapılan toplam sigortalı sayısı hesabında ise 7, 19, 22, 42, 43, 46, 47, 49 ve 50 nolu belge türleri ile yapılan bildirimler dikkate alınmayacaktır.

 

Birden fazla sigortalının işe alınması yönünden;

 

1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında şartlara haiz birden fazla sigortalının işe alınmış olması halinde, bu sigortalılar için ücret ve prim desteğinden yararlanılabilmesi için, bu sigortalıların tamamının 2018 yılında Kuruma uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak en az sayıda bildirim yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması gerekmektedir.

 

Örnek 2: (1) nolu örnekteki işyerinin, 11/4/2019 tarihinde başka bir sigortalıyı işe alması halinde, her iki sigortalıdan dolayı ücret ve prim desteğinden yararlanılabilmesi için, bu işyerinde toplamda (13) ve üzerinde sigortalı çalıştırılması gerekmekte olup, (12) sigortalının çalıştırıldığı aylarda kapsama giren (2) sigortalıdan yalnızca birinden dolayı ücret ve prim desteğinden yararlanılabilecektir.

 

2019 yılında ilk defa tescil edilen veya 2018 Yılında SGK’ ya APHB vermeyen/uzun vadeli sigorta kolları kapsamında bildirimde bulunmayan işyerleri yönünden;

 

2019 yılında ilk defa tescil edilen işyerleri ile daha önce tescil edildiği halde 2018 yılında sigortalı çalıştırılmaması nedeniyle Kuruma aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi vermeyen ya da 2018 yılında Kuruma uzun vadeli sigorta kolları kapsamında bildirimde bulunmayan işyerleri hakkında ücret ve prim desteği uygulanmayacaktır. Ancak bu işyerlerinin 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinde öngörülen şartları sağlamaları kaydıyla, ücret desteği hariç olmak üzere yalnızca prim desteğinden 2018-22 sayılı SGK Genelgesinde açıklandığı şekilde yararlanabilmesi mümkün bulunmaktadır.

 

Örnek 3: (B) Ltd. Şti. işyerinin 25/2/2019 tarihinde tescil edildiği, 25/2/2019 tarihinde işe alınan sigortalının 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinde öngörülen prim desteği kapsamında olduğu varsayıldığında, işyerinin 2019 yılında tescil edilmiş olması nedeniyle ücret ve prim desteğinden yararlanması mümkün bulunmamakla birlikte, ilk defa sigortalı bildiriminde bulunulan 2019/Şubat ayını takip eden üçüncü aya ilişkin (2019/Mayıs) bildirimlerden başlayacak şekilde, 2018-22 sayılı Genelgede belirtildiği şekilde prim desteğinden yararlanılması mümkün bulunmaktadır.

 

İşverenlerce 2018 yılında uzun vadeli sigorta kolları kapsamında yapılan sigortalı bildirim sayısının tespiti;

 

2018 yılında Kuruma uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak en az sayıda bildirim yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısının tespitinde, ilgili ayda/dönemde Kuruma verilmiş asıl ve ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalı sayısından, iptal nitelikteki belgelerde kayıtlı sigortalı sayısı düşülmek suretiyle tespit edilecektir.

 

2018 yılında Kuruma uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak en az sayıda bildirim yapılan ayda/dönemde, bir sigortalının işten ayrılmasını müteakip aynı ay/dönem içinde ayrıldığı işyerinde tekrar işe başlamış olması halinde ya da işverenlerce aynı sigortalı hakkında aynı aya ilişkin birden fazla belge türü ile bildirim yapılabildiğinden, bu sigortalılar için ilgili aylık prim ve hizmet belgesinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde iki ayrı kayıt yer almakla birlikte, sigortalı sayısının tespitinde bu nitelikteki kayıtlardan mükerrer olanlar dikkate alınmayacaktır.

 

-Kuruma bildirilmiş sigortalı sayısının tespitinde, ay içinde işe giren veya işten çıkan sigortalılar da hesaplamaya dahil edilecektir.

 

-2018 yılı için hesaplamaya tabi olacak en az sigortalı sayısının tespitinde sigortalı için e-SGK/İşveren Sistemi üzerinden tanımlama tarihi itibarıyla belirlenen sigortalı sayısı esas alınacaktır. Tanımlama tarihinden sonra geçmişe yönelik olarak asıl/ek/iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalı sayısı hesaplamaya dâhil edilmeyecektir.

 

1.3. Bu kapsamda yer alan ücret ve prim desteğinden yararlanılabilmesi için, kapsama giren sigortalıların, işe alındıkları tarihten itibaren dokuz aylık sürede işverence iş sözleşmesi feshedilmeksizin çalıştırılmaları gerekmektedir.

 

İşverenlerin 01/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işe aldıkları sigortalılar hakkında, üç aylık sürelerde ücret ve prim desteğinden yararlanmaları için iş sözleşmelerinin aşağıdaki işten çıkış nedenler ile fesih edilmemesi gerekmektedir.

 

İşten Çıkış Kodu

Nedenleri

1

Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi

4

Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi

5

Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi

15

Toplu işçi çıkarma

17

İşyerinin kapanması

19

Mevsim bitimi

20

Kampanya bitimi

22

Diğer nedenler

25

İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranış nedeni ile fesih

34

İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih, nedenleriyle

 

1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işe alınarak ücret ve prim desteğinden yararlandıktan sonra, işe giriş tarihinden itibaren dokuz (9) aylık süre içinde iş sözleşmesi yukarıda belirtilen nedenlerle feshedilen sigortalılar için, yararlanılan ve işverenin Kuruma olan borçlarına mahsup edilen ücret desteği ile prim desteği, gecikme cezası/gecikme zammı ile birlikte geri alınacaktır.

 

Örnek 4: 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinin ondördüncü fıkrası kapsamında olan ve 6/3/2019 tarihinde işe alınan sigortalı için 2019/Mart, Nisan ve Mayıs aylarında ücret ve prim desteğinden yararlanıldığı, ancak bu sigortalının iş sözleşmesinin 5/12/2019 tarihinde işverence haklı sebep gösterilmeksizin feshedildiği varsayıldığında, bu sigortalı için yararlanılan ücret ve prim desteği geri alınacaktır.

 

-1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işe alınarak ücret ve prim desteğinden yararlandıktan sonra, işe giriş tarihinden itibaren dokuz (9) aylık süre içinde iş sözleşmesi yukarıda belirtilen nedenlerle feshedilen sigortalının, 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında 2018 yılında işyerinden Kuruma bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılmış olması kaydıyla, prim desteği hariç olmak üzere yalnızca ücret desteği geri alınacaktır.

 

Örnek 5:(4) nolu örnekteki sigortalının, iş yerinin 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında 2018 yılında Kuruma bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması halinde, bu sigortalı için 2019/ Mart, Nisan ve Mayıs aylarında yararlanılan prim desteği tutarları geri alınmayacaktır.

 

-1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işe alınarak ücret ve prim desteğinden yararlanıldıktan sonra, işe giriş tarihinden itibaren dokuz (9) aylık süre içinde iş sözleşmesi yukarıda belirtilen nedenlerle feshedilen ve yararlanılan ücret desteği ile birlikte prim desteğinin geri alınması gereken durumlarda, işverenlerce sonradan iş sözleşmelerinin feshinin bu nedenler dışında olduğu gerekçesiyle itiraz edilmesi halinde, bu nitelikteki itirazlar, Kurum denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılacak incelemeler sonucuna göre değerlendirilmek suretiyle işleme alınacaktır.

 

Sigortalının aynı işverenin başka bir işyerine nakli;

 

-1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında bu destek kapsamında işe alınan sigortalıların iş sözleşmelerinin “16 – Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı iş verene ait diğer iş yerine nakli” nedeniyle feshedilmesi halinde, ücret desteği ve prim desteğinden yararlanmak için sigortalının çalıştırılması gereken işe giriş tarihinden itibaren dokuz (9) aylık sürenin aynı işverene ait nakil olunan iş yerinde tamamlanması gerekmektedir.

 

2. Ücret ve prim desteğinden yararlanma süresi

 

1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar hakkında, işe alındıkları ay dâhil olmak üzere üç (3) aylık süre için ücret ve prim desteğinden yararlanılacaktır. Bu kapsamda;

 

 • 2019/Şubat ayında işe alınan sigortalılardan dolayı 2019/Şubat, Mart ve Nisan,
 • 2019/Mart ayında işe alman sigortalılardan dolayı 2019/Mart, Nisan ve Mayıs,
 • 2019/Nisan ayında işe alman sigortalılardan dolayı 2019/Nisan, Mayıs ve Haziran,

aylarında ücret ve prim desteğinden yararlanılabilecektir.

 

Örnek 6: 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinin ondördüncü fıkrası kapsamında olan ve 18/2/2019 tarihinde işe alınan sigortalı için 2019/Şubat, Mart ve Nisan ayları için ücret ve prim desteğinden yararlanılacaktır.

 

Üç (3) aylık sürenin ardından 7103 sayılı Kanun desteğinden faydalanılması;

 

1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işe alınan sigortalılara ilişkin üç aylık süre için ücret ve prim desteğinden yararlanılmasını müteakip, bu sigortalıların ilave sigortalı şartı yönünden 2018 yılında Kuruma bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılmaları halinde,

 

 • İşe giriş tarihi itibariyle 18 yaşından büyük kadın, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek sigortalılar ile Türkiye İş Kurumuna engelli olarak kayıtlı sigortalılar için 18 aylık süreden kalan süre kadar,
 • İşe giriş tarihi itibariyle 18 yaşın altındaki sigortalılar dahil olmak üzere diğer sigortalılar için işe giriş tarihinden itibaren 12 aylık süreden kalan süre kadar prim desteğinden yararlanılması da mümkün bulunmaktadır.

Örnek 7: (6) nolu örnekteki işyerinde 18/2/2019 tarihinde işe alınan sigortalının 28 yaşında kadın sigortalı olduğu varsayıldığında, bu sigortalının işyerinin 2018 yılında Kuruma bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması kaydıyla, ücret ve prim desteğinden yararlanılan üç (3) aylık süreye ilave olarak, kalan onbeş (15) aylık süre için yalnızca prim desteğinden de yararlanılabilecektir.

 

3. İşsizlik sigortası fonundan karşılanacak ücret ve prim desteği tutarları

 

İşverenlerin ücret desteğinden yararlanabilecekleri tutar; sigortalıların prim ödeme gün sayısının, günlük 67,36 TL ile çarpımı sonucu bulunan tutar kadar olacaktır.

 

Örnek 8: Madde kapsamında 11/2/2019 tarihinde işe alınan sigortalı için, 2019/Şubat ayında (18) günlük bildirimde bulunulacağından, bahse konu aya ilişkin olarak bu sigortalı için 18 x 67,36 TL= 1.212,48 TL Tik tutar kadar ücret desteğinden yararlanılacaktır.

 

4. İşsizlik sigortası fonundan karşılanacak ücret desteğinin işverenin kuruma olan borçlarına mahsubu

 

Yararlanılan ücret desteği tutarları öncelikle işverenin SGK’ya olan borçlarına mahsup edilecektir. Bakiye tutar bulunması halinde ise bu tutar işverene iade edilmeyerek, yararlanılan ücret desteği tutarları tamamlanana kadar, işverenin bahse konu borçlarına mahsubuna devam edilecektir. Ancak işverenlerin ücret desteğinden yararlanmasından sonra bakiye alacağı bulunduğu dönemde işyerinin kapatılması halinde ise, alacaklı kalınan bakiye ücret desteği tutarları işverenlere iade edilmeyecektir.

 

İlgili aya/döneme ilişkin yararlanılan ücret desteği tutarlarının cari aylara ilişkin prim borçlarına mahsubu, asgari ücret desteklerinde olduğu gibi takip eden aya/döneme ilişkin bildirimlerden başlayacak şekilde yapılacaktır.

 

Örnek 10: (D) A.Ş. işyerinin 2019/Mart ayma ilişkin olarak 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinin ondördüncü fıkrasında öngörülen ücret ve prim desteğinden yararlandığı varsayıldığında, yararlanılan ücret desteği tutarları 2019/Nisan ayma ilişkin bildirimlerden başlayacak şekilde cari ay prim borçlarına mahsup edilecektir.

 

Asıl işverenin hak ettiği ücret desteği asıl işverenin borcu olmaması durumunda alt işverenin SGK’ya olan borcuna mahsup edilebilecektir.

 

5. Alt işvereni bulunan işyerleri ve alt işverenlerle ilgili işlemler

 

 Bu Kanunda belirtilen ücret ve prim desteğinden alt işverenlerce çalıştırılan ve kapsama giren sigortalılardan dolayı da yararlanılabilecektir. Ancak, kapsama giren sigortalılardan dolayı asıl ve alt işverenlerce söz konusu ücret ve prim desteğinden yararlanılabilmesi için,

 

 • Asıl işverenin, hem kendi çalıştırmış olduğu sigortalılardan hem de alt işverenlerin çalıştırmış olduğu sigortalılardan kaynaklanan; her bir alt işverenin ise yalnızca kendi çalıştırmış olduğu sigortalılardan kaynaklanan yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,
 • Asıl işverenin ücret ve prim desteği kapsamında işe aldığı sigortalının, yalnızca asıl işverenin bildirdiği sigortalılar dikkate alınarak; her bir alt işverenin ücret ve prim desteği kapsamında işe aldığı sigortalının ise yalnızca kendi bildirdiği sigortalılar dikkate alınarak, her biri ayrı ayrı olarak 2018 yılında Kuruma uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak en az sayıda bildirim yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılmaları,

Ayrıca, 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinin ondördüncü fıkrasında yer alan diğer şartları sağlamış olmaları gerekmektedir.

 

6. 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında on gün ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenler

 

5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında ev hizmetlerinde on (10) gün ve üzerinden sigortalı çalıştıran işverenler ile konut kapıcılığı işyerleri 01/02/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işe aldıkları sigortalılar için prim ve ücret desteğinden bu Genelgede belirtilen usul ve esaslar dâhilinde yararlanabilecektir.

 

7. Muvazaalı işlemlerin önlenmesi ve diğer hususlar

 

 • 7.1.İşyerinde fiilen çalışmamasına rağmen bu genelgede belirtilen ücret desteğinden yararlanmak amacıyla, 1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işe giriş bildirimleri yapılarak, her bir sigortalı için üçer aylık sürelerde ücret desteğinden yararlandığı anlaşılan işyerleri hakkında (5510 sayılı Kanunun ek 14 üncü maddesi kapsamında prim teşvik, destek ve indirimlerden ilk tespitte bir ay, ilk tespitten sonraki 3 yıldaki tespitte bir yıl yasaklama yapılacak olmakla birlikte)  üç aylık süreler için yararlanılan ve SGK’ya olan borçlara mahsup edilen ücret desteği tutarlarının tamamı gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecektir.
 • 7.2.Ücret ve prim desteği kapsamında olmasına rağmen, ücret ve prim desteğinden yararlanmayan işverenlerce sonradan geriye yönelik yararlanmak üzere talepte bulunulması da mümkün bulunmaktadır. Bu kapsamda geriye yönelik ücret ve prim desteğinden yararlanılmak istenen ayı/dönemi takip eden altı ay içinde internet ortamında veya işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine kağıt ortamında başvuruda bulunulması kaydıyla, bu talepler işleme alınacaktır.
 • 7.3. Ücret ve prim desteği kapsamına giren sigortalılar -Sgk/lşveren/lşveren Sistemi/Teşvikten Faydalanılacak Sigortalı Tanımlama” ekranları vasıtasıyla sisteme tanımlanacaktır. Söz konusu tanımlama sırasında sağlanacak ücret desteğinden yararlanmak istemeyen işveren tarafından “Ücret desteğinden yararlanmak istemiyorum” butonunun işaretlenmesi halinde, 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinde yer alan diğer şartların da sağlanması kaydıyla ücret desteği hariç yalnızca prim teşvikinden yararlanılması mümkün olabilecektir.
 • 7.4. Öngörülen ücret ve prim desteğinden yararlanmakta olan işyerinin, farklı bir sosyal güvenlik merkezi görev alanına giren başka bir adrese nakli halinde, ücret ve prim desteğinden yararlanılan sigortalılardan dolayı, üç aylık süreler aşılmamak kaydıyla kalan süreler için yararlanılması mümkün bulunmaktadır.
 • 7.5. Öngörülen ücret ve prim desteğinden yersiz yararlandığı anlaşılan işverenlerden, yersiz yararlanılan prim desteği ile işyeri borçlarına mahsup edilen ücret desteği tutarları gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecektir.
 • 7.6.Öngörülen ücret ve prim desteğinden yararlanılan ve İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanan tutarlar, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmayacaktır.

2019/07 sayılı SGK Genelgesi'ne ulaşmak için tıklayınız... 

 

 

Saygılarımızla,
Kuzey
YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

 

 


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Dr. Hakkı Demirci
hakki.demirci@tr.ey.com

(212) 408 50 94

 

Caner Çelik
caner.celik@tr.ey.com
(212) 408 50 94