No: 5

Tarih: 31/01/2019

Konu:2019 yılında uygulanacak asgari ücret desteğine ilişkin esaslar belirlendi.

30 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan 7162 sayılı Gelir Vergisi ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile işverenlere 2019 yılında sağlanacak asgari ücret desteğine ilişkin esaslar belirlenmiştir.

Buna göre;

  • Asgari ücret desteği uygulamasına 2019 yılının tamamında geçerli olmak üzere devam edilecektir.
  • Asgari ücret destek tutarına esas gün sayısının tespitinde dikkate alınacak (bir önceki yılın aynı ayına ait) günlük prime esas kazanç tutarı 102 TL olacaktır.
  • Destek tutarı, ortalama sigortalı sayısı 500 ve üzerinde olan işyerleri için 3,36 TL, ortalama sigortalı sayısı 500’ ün altında olan işyerleri için ise günlük 5 TL olacaktır.
  • Herhangi bir ayda, 2018 yılının Ocak ve Kasım ayları arasından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki sigortalı sayısının altında bildirimde bulunulması halinde asgari ücret desteğinden yararlanılamayacaktır.

Destekten yararlanma koşulları ve günlük destek tutarı

Destek kapsamında, 2019 yılının ilgili ayı için 2018 yılının aynı ayında uzun vadeli sigorta kollarını içeren belge türlerinden bildirilen ve günlük prime esas kazanç tutarı 102 TL’nin altında olan sigortalılara ait prim ödeme gün sayısının günlük destek tutarı ile çarpılması sonucu elde edilecek tutar işverenlerin ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecektir.

Uygulanacak asgari ücret desteği günlük tutarı ortalama sigortalı sayısı 500 ve üzerinde olan işyerleri için 3,33 TL,  500’ ün altında olan işyerleri için ise 5 TL olarak uygulanacaktır.

İlk defa 2019 yılı içerisinde tescil edilen işyerleri için sağlanacak destek tutarı ise herhangi bir kazanç üst sınırı olmaksızın, destekten yararlanılacak ayda bildirilen sigortalılara ait toplam prim ödeme gün sayısı ile çarpılmak suretiyle hesaplanacaktır. 

Asgari ücret destek tutarına esas gün sayısının tespitinde dikkate alınacak (bir önceki yılın aynı ayına ait) günlük prime esas kazanç tutarı, toplu iş sözleşmesine tabi özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 203 TL olarak uygulanacaktır.

Destekten yararlanmaya esas ortalama sigortalı sayısı

Ortalama sigortalı sayısının belirlenmesinde 2018 yılı Ocak ila Kasım döneminde işyerinden bildirilen uzun vadeli sigorta kolları kapsamındaki sigortalı sayısının ortalaması esas alınacaktır.

Destekten yararlanılacak ayda/dönemde, 2018 yılı Ocak ila Kasım döneminde uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki sigortalı sayısının altında bildirimde bulunulması halinde asgari ücret desteğinden yararlanılamayacaktır.

Muvazaalı işlem tesis eden işverenler 

Asgari ücret desteğinden yararlanma maksadıyla mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad ve unvan altında ya da bir iş birimi olarak açılması veya yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi işlemler muvazaalı işlem olarak kabul edilecektir. Muvazaalı işlem tesis ettiği anlaşılan işverenlere sağlanan destek tutarları gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınacaktır.

Destekten yararlanılamayacak haller 

İşverenlerin 2019 yılı Ocak ila Aralık aylarına/döneminde çalıştırdıkları sigortalılara ait yasal bildirimlerini süresinde yerine getirmediği, sigorta primlerini yasal süresinde ödemediği veya denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan soruşturma ve incelemelerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığı durumlarının tespit edilmesi veya prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunması hâllerinde asgari ücret desteğinden yararlanılamayacaktır.

Ancak prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendiren işverenler bu tecil ve taksitlendirme devam ettiği sürece asgari ücret desteğinden faydalanabilecektir.

Bununla birlikte, 2019 yılı Ocak ila Aralık aylarına/dönemine ilişkin olmak üzere yasal süresi dışında verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar için söz konusu destekten yararlanılamayacaktır.

 


Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Dr. Hakkı Demirci
hakki.demirci@tr.ey.com
(212) 408 50 94

Caner Çelik
caner.celik@tr.ey.com
(212) 408 50 94