No: 4

Tarih: 28/01/2019

Konu:7161 sayılı Kanun’ da yer alan işsizlik sigortası ve sosyal güvenlik mevzuatına ilişkin düzenlemeler.

18 Ocak 2019 tarihinde Resmi Gazete’ de yayımlanan 7161 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ da yer alan işsizlik sigortası ve sosyal güvenlik mevzuatına ilişkin düzenlemeler aşağıda dikkatinize sunulmuştur.
 

  • İşsizlik ödeneğine hak kazanabilmek için yerine getirilmesi gereken “hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün prim ödeyerek sürekli çalışmış olma şartı” esnetilerek, çalışanların son 120 gün hizmet akdine tabi olmaları yeterli hale getirilmiştir.
  • 506 sayılı Kanunun geçici 20.maddesi kapsamındaki sandıkların (bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, oda, borsa ve birlikler) statüsüne tabi personel istihdam eden işverenlere sağlanan 5 puanlık sigorta primi işveren hissesi desteği sona ermiştir.
  • Sigortalı ve hak sahiplerine ödenen emekli aylıklarının alt sınırı 1.000 TL olarak belirlenmiştir.

1. İşsizlik ödeneğine hak kazanma koşullarında değişiklik yapılarak işten ayrılan çalışanların işsizlik ödeneğinden yararlanması kolaylaştırıldı.

4447 sayılı Kanun kapsamında sigortalı sayılanlardan çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen herhangi bir kasıt ve kusuru olmaksızın işini kaybeden sigortalılar, hizmet akdinin Kanunda geçen hallerden birisine dayalı olarak sona ermesi halinde, aşağıda belirtilen koşulları sağlamış olmaları kaydıyla Kanunun 50. maddesinde yer alan miktar ve sürelerde işsizlik ödeneği almaya hak kazanmaktadırlar.

  • Hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olma
  • Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olma
  • Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde Türkiye İş Kurumuna şahsen ya da elektronik ortamda başvurma

Bununla birlikte, 7161 sayılı Kanunun 25. maddesi ile 4447 sayılı Kanunun işsizlik ödeneğine hak kazanma koşullarının yer aldığı 50. maddesinin 2. fıkrasında yapılan değişiklikle “Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün prim ödeyerek sürekli çalışmış olma” şartı hafifletilerek “Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olma” şeklinde değiştirilmiştir.
 

Yapılan bu değişiklikle işsizlik ödeneği alma şartlarının tümünü taşıyıp, hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmasına karşın devamsızlıktan kaynaklı olarak işsizlik ödeneğinden yararlanamama durumu ortadan kaldırılmıştır.

Yürürlük tarihi

Uygulama, 18 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girmiş olup ilk defa bu tarihten sonra hizmet akdi sona ermiş çalışanlar için geçerli olacaktır.

2. 506 sayılı Kanunun geçici 20. maddesi kapsamındaki sandıkların iştirakçisi çalışanlar için işverenlere sağlanan 5 puanlık sigorta primi desteği uygulamasına son verildi.

Bilindiği üzere, çalıştırdıkları sigortalılara ait aylık prim ve hizmet belgelerini Sosyal Güvenlik Kurumuna yasal süresi içerisinde veren, sigortalıların tamamına ait sigorta primlerini yasal süresinde ödeyen ve Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmayan işverenlerce çalışanları adına ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmı Hazine tarafından karşılanmaktadır.

5510 sayılı Kanunun 81. Maddesinin (ı) bendinde öngörülen 5 puanlık sigorta primi işveren hissesi desteği, kamu idareleri hariç olmak üzere, 506 Sayılı Kanunun Geçici 20. Maddesi kapsamındaki sandıkların statülerine tabi çalışanlar için de uygulanmaktaydı.

 

Ancak, 18 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan 7161 Sayılı Kanunun 41. maddesiyle yapılan değişiklikle; 506 sayılı Kanunun geçici 20.maddesi kapsamındaki sandıkların statüsüne tabi personel istihdam eden bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, oda, borsa ve birlikler için de uygulanmakta olan 5510 sayılı Kanunun 81. Maddesinin (ı) bendinde öngörülen 5 puanlık sigorta primi işveren hissesi desteği sona ermiştir.

Yürürlük tarihi

Söz konusu değişiklik,1 Şubat 2019 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 18 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

3. Emekli aylıklarının alt sınırı, ek ödemeler dahil olmak üzere 1.000 TL olarak belirlendi.

7161 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Kanun’ a eklenen 19. madde uyarınca sigortalılara veya hak sahiplerine malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları kapsamında ödenecek aylık ve ek ödemeler toplamı 1.000 TL’ den az olamayacaktır. Vefat eden sigortalıların hak sahiplerine yapılan aylık ödemelerinin alt sınırı ise hak sahiplerinin hisseleri oranı esas alınarak belirlenecektir.

Alt sınır uygulaması, uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri gereğince bağlanan kısmi aylıklar için ise geçerli olmayacaktır.

Yürürlük tarihi

Alt sınır uygulaması 17 Ocak 2019 tarihinden sonraki ilk ödeme dönemi itibariyle geçerli olacaktır.

Saygılarımızla,
Kuzey
YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Dr. Hakkı Demirci
hakki.demirci@tr.ey.com
(212) 408 50 94

Caner Çelik
caner.celik@tr.ey.com
(212) 408 50 94