No: 9

Tarih: 02/07/2018

Konu:7103 sayılı Kanun ile getirilen yeni nesil istihdam teşviki ile ilgili esasları içeren Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgesi yayımlandı.

27 Mart 2018 tarihli 2. mükerrer Resmi Gazete’ de yayımlanan 7103 sayılı Kanunun 42. maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen geçici 19. maddeyle özel sektör işverenlerine sağlanacak prim desteğine ilişkin detaylar Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan 2018/22 sayılı Genelge ile açıklanmıştır.

Sigortalılar yönünden prim desteğinden yararlanma şartları

- 1 Ocak 2018 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasında işe alınmış olması,

- İş-Kur’a kayıtlı işsiz olması,

- İşe giriş tarihinden önceki 3 aylık sürede toplam 10 günden fazla 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin (a) ve (c) bentleri kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmemiş olmaları ve isteğe bağlı sigortalılık hariç 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin (b) bendi kapsamında sigortalı olmamaları,

şartlarını taşımaları gerekmektedir.

İşveren yönünden prim desteğinden yararlanma şartları

- Özel sektör işyeri olması,

- Sigortalının işe alındığı yıldan bir önceki takvim yılında bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde kayıtlı sigortalı ortalamasına ilave olarak çalıştırılması,

- Aylık prim ve hizmet belgesinin veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresi içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi ve tahakkuk eden primlerin yasal süresi içinde ödenmesi,

- Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası, gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,

- İşverenin çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması,

şartlarını taşımaları gerekmektedir.

İşyerinin özel sektör işverenine ait olması

Prim desteğinden ihale konusu iş üstlenen işyerleri hariç olmak üzere özel sektör işverenlerine ait işyerlerinde çalışan sigortalılar ile ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla çalışan sigortalılardan dolayı yararlanılabilecek olup, bahse konu prim desteği 5335 sayılı Kanunun 30. maddesinin 2. fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerlerinde çalışan sigortalılar hakkında uygulanmayacaktır.

Sigortalının işe alındığı yıldan bir önceki takvim yılında yapılan bildirimlerin ortalamasına ilave olarak çalıştırılması

Ortalama sigortalı sayısı, sigortalının işe giriş tarihinden önceki takvim yılında Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmiş olan toplam sigortalı sayısının, aynı dönem aralığında bildirim yapılmış ay sayısına bölünmesi suretiyle bulunacaktır. Sigortalıların, ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılıp çalıştırılmadığının tespiti sırasında, ortalama sigortalı sayısının küsuratlı çıkması halinde, yarıma kadar kesirler dikkate alınmayacak, yarım ve üzerinde olan kesirler ise tama iblağ edilecektir.

Ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınmasa dahi, sonraki aylarda işyerinde çalışan sigortalı sayısı ortalama sigortalı sayısının üzerine çıktığı takdirde, bahse konu sigortalıdan dolayı ilgili aylarda bahse konu destekten yararlanılabilecektir.

Ortalama sigortalı sayısının tespitine esas olan takvim yılının bazı aylarında sigortalı çalıştırılmamış olması halinde, ortalama sigortalı sayısı, bildirim yapılmış aylardaki toplam sigortalı sayısının bildirim yapılmış ay sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanacaktır.

1/1/2018 ile 31/12/2018 tarihleri arasında ilk defa tescil edilmiş işyerleri ile daha önce tescil edildiği halde ortalama sigortalı sayısının hesaplandığı yılda sigortalı çalıştırılmayan işverenler, ilk defa sigortalı bildiriminde bulunulan yılda işe alınan ve destek kapsamına giren sigortalıların tamamından dolayı diğer şartların da sağlanmış olması kaydıyla prim desteğinden yararlanılabilecektir.

Ortalama sigortalı sayısının ve destekten yararlanılacak olan aylarda çalışan sigortalı sayısının tespitinde, sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışanlar ile ay içinde çalışması bulunmayan ve ücret ödenmeyen (istirahat veya ücretsiz izin gibi nedenlerle aylık prim ve hizmet belgesinde (0) gün ve (0) kazançlı olarak kayıtlı) sigortalılar hesaplamaya dahil edilecek, ancak aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler, staja tabi tutulan öğrenciler ve Türkiye İş Kurumu’nca düzenlenen eğitimlere katılan kursiyerler dikkate alınmayacaktır.

Dolayısıyla, ortalama sigortalı sayısı ve destekten yararlanılacak olan aylardaki sigortalı sayısı tespitinde 7, 19, 22, 42, 43, 46, 47, 49 ve 50 no’ lu belge türleri ile yapılan bildirimler dikkate alınmayacaktır.

Ortalama sigortalı sayısının tespitine esas olan takvim yılında düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinde, bir sigortalının işten ayrılıp aynı ay içinde ayrıldığı işyerinde tekrar işe başlamış olması halinde, bu sigortalı için ilgili aylık prim ve hizmet belgesinde iki ayrı kayıt yer aldığından sigortalı sayısının tespitinde bu nitelikteki mükerrer kayıtlar dikkate alınmayacaktır.

Ay içinde Kuruma bildirilmiş sigortalı sayısının tespitinde, ay içinde işe giren veya işten çıkan sigortalılar da hesaplamaya dahil edilecektir.

Destekten yararlanma süresi

Destekle ilgili diğer şartların sağlanmış olması kaydıyla destek kapsamına giren sigortalılardan dolayı 2020 Aralık dönemine kadar (bu ay/dönem dahil) geçerli olmak üzere;

- İşe giriş tarihi itibarıyla 18 yaşından büyük kadın sigortalılar, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek sigortalılar ile Türkiye İş Kurumuna engelli olarak kayıtlı sigortalılar için işe giriş tarihinden itibaren 18 ay süreyle,

- İşe giriş tarihi itibarıyla 18 yaşın altındaki sigortalılar dahil olmak üzere diğer sigortalılar için işe giriş tarihinden itibaren 12 ay süreyle, destekten yararlanılması mümkündür.

Sigortalının destek kapsamında işe başladığı işyerinden destek süresi dolmadan işten ayrılıp aynı işyerinde veyahut farklı bir işyerinde yeniden işe başlaması durumunda, diğer şartların da sağlanmış olması kaydıyla, sonradan işe girdiği işyeri işverenlerince bu sigortalıdan dolayı kalan süre kadar destekten yararlanılabilmesi mümkün bulunmaktadır.

İmalat sektörü, bilişim sektörü ve diğer sektörler için destek tutarının hesaplanması

- İmalat sektöründe veya 9/4/2018 tarihli ve 2018/11969 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen bilişim sektörüne ait işkollarında faaliyet göstermesi halinde, ilgili döneme ait günlük brüt asgari ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi sigortalı ve işveren hisselerinin tamamı,

- Diğer sektörlerde faaliyet göstermesi halinde sigortalının, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak sigorta primi işveren ve sigortalı hisselerinin tamamı, İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

Bununla birlikte; destek kapsamına giren sigortalılar için düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgelerinin, imalat ve bilişim sektöründe faaliyet gösteren işyerlerince 17103 kanun numarası, diğer sektörlerde faaliyet gösteren işyerlerince 27103 kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmesi gerekmektedir.

Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen bilişim sektöründe destekten yararlanacak işkolu kodları

NACE REV.2 Ekonomik Faaliyet Sınıflamasında belirtilen iş kolları arasında bilişim sektöründe destekten yararlanacak işkolları;

Nace

Rev.2

 

İşkolları

58.21

Bilgisayar oyunlarının yayımlanması

58.29

Diğer yazılım programlarının yayımlanması

61.10

Kablolu telekomünikasyon faaliyetleri

61.20

Kablosuz telekomünikasyon faaliyetleri

61.30

Uydu üzerinden telekomünikasyon faaliyetleri

61.90

Diğer telekomünikasyon faaliyetleri

62.01

Bilgisayar programlama faaliyetleri

62.02


Bilgisayar danışmanlık faaliyetleri

62.03


Bilgisayar tesisleri yönetim faaliyetleri

62.09

Diğer bilgi teknolojisi ve bilgisayar hizmet faaliyetleri

63.11


Veri işleme, barındırma ve ilgili faaliyetler

63.12


Web portalları

63.99


Başka yerde sınıflandırılmamış diğer bilgi hizmet faaliyetleri

 

Yukarıdaki tablonun yer aldığı 09.04.2018 tarihli, 2018/11969 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 20.06.2018 tarihli ve 30454 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve 1 Ocak 2018 tarihinden geçerli olmak üzere 20 Haziran 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında Kanun kapsamına alınan işyerleri için destekten yararlanma şartları

1/1/2018 ile 31/12/2020 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) ilk defa tescil edilen işyerleri ile daha önce tescil edildiği halde ortalama sigortalı sayısının hesaplandığı yılda sigortalı çalıştırılmaması nedeniyle aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi vermeyen işyerlerinde, destekle ilgili diğer şartların da sağlanmış olması kaydıyla, Sosyal Güvenlik Kurumuna ilk defa gönderilen aylık prim ve hizmet belgesinin ilişkin olduğu ay ile bu ayı takip eden üçüncü aya kadar (üçüncü ay dahil) destek kapsamında işe alınan sigortalılardan dolayı, ilk defa gönderilen aylık prim ve hizmet belgesinin ilişkin olduğu ayı takip eden üçüncü aydan itibaren 2020 Aralık ayı aşılmamak kaydıyla 12 ay veya 18 ay süreyle bu destekten yararlanılabilecektir.

Bu sebeple, en geç 30 Eylül 2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) 5510 sayılı Kanun kapsamında tescil edilen ve 2020 Eylül ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi verilmiş olan işyerleri bu destekten yararlanabilecektir.

Alt işvereni bulunan işyerleri ve alt işverenlerle ilgili işlemler

Bahse konu prim desteğinden alt işverenlerce çalıştırılan ve kapsama giren sigortalılardan dolayı da yararlanılabilecektir. Ancak, kapsama giren sigortalılardan dolayı söz konusu destekten yararlanılabilmesi için,

- Asıl işverenin, hem kendi hem de alt işverenlerin çalıştırmış olduğu sigortalılardan kaynaklanan; her bir alt işverenin ise yalnızca kendi çalıştırmış olduğu sigortalılardan kaynaklanan yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası, gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,

- Asıl işverenin destek kapsamında işe aldığı sigortalının, sadece asıl işverenin bildirdiği sigortalılar dikkate alınarak hesaplanan ortalama sigortalı sayısına; her bir alt işverenin destek kapsamında işe aldığı sigortalının da her bir alt işverenin yalnızca kendi bildirdiği sigortalılar dikkate alınarak hesaplanan ortalama sigortalı sayısına ilave olması gerekmektedir.

Ortalama sigortalı sayısı ana işveren ve alt işveren için ayrı ayrı hesaplanacaktır. Ayrıca asıl işveren ile alt işverenlerin birbirlerinden farklı işkolu kodunda faaliyet göstermesi halinde destek tutarı, ana işverenin ve alt işverenin faaliyet gösterdiği işkolu koduna göre ayrı ayrı hesaplanacaktır.

Destekten yararlanmak amacıyla yapılacak başvurunun şekli ve Sosyal Güvenlik Kurumu ünitelerince yapılacak işlemler

Destek kapsamına giren sigortalılardan dolayı prim desteğinden yararlanılabilmesi için, işverenlerce e-SGK kanalıyla başvuruda bulunulması gerekmektedir. Kapsama giren sigortalılara ilişkin yapılacak başvurular, www.sgk.gov.tr adresinden “e-SGK/İşveren/İşveren Sistemi/Teşvikten Faydalanılacak Sigortalı Tanımlama” ekranlarında yer alan;

- İmalat veya bilişim sektörü için “17103/4447 Sayılı Kanun Geçici 19. Madde (İmalat veya bilişim sektörü)”

- Diğer sektörler için ise “27103/4447 Sayılı Kanun Geçici 19. Madde (Diğer sektör)” menüleri vasıtasıyla yapılacaktır.

Tanımlama işlemleri sırasında sigortalının;

- 1/1/2018 ile 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınmış olup olmadığı,

- İşe giriş tarihi itibarıyla Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işsiz olup olmadığı,

- İşe giriş tarihinden önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin (a) ve (c) bentleri kapsamında bildirilip bildirilmediği, isteğe bağlı sigortalılık hariç 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin (b) bendi kapsamında sigortalı olup olmadığı ve 5510 Sayılı Kanunun Ek 6 ve Ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında sigortalı olup olmadığı,

e-SGK sistemince kontrol edilecek ve kapsama giren sigortalıların sisteme tanımlanması sağlanacaktır.

Destek süresinin belirlenmesine esas olmak üzere sigortalının işe giriş tarihi itibarıyla;

-18 yaşından büyük kadın, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek sigortalı olup olmadığı,

-Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı engelli olup olmadığı, yine e-SGK sistemince kontrol edilecektir.

Tanımlamalar sırasında, kapsama giren sigortalılara ilişkin yukarıda belirtilen kontroller sistem tarafından elektronik ortamda yapılacağından, sigortalılara ilişkin tanımlama işleminin onaylanması sonrasında bu sigortalılar için Sosyal Güvenlik Kurumuna herhangi bir belge ibraz edilmesine gerek bulunmamaktadır.

Bununla birlikte, kapsama giren sigortalının, işe alındığı tarihten önceki takvim yılına ilişkin ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılıp çalıştırılmadığı hususunun işverenlerce takip ve kontrol edilmesi gerekmekte olup, anılan maddede yer alan destekten bu sebeple yersiz yararlanan işverenlerin listesi Kurum sistemlerinden alınarak, daha önce İşsizlik Sigortası Fonundan yersiz olarak karşılanmış prim tutarları gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işverenlerden tahsil edilecektir.

Muvazaalı İşlemler

Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad, unvan ya da bir iş birimi olarak açılması veya yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi İşsizlik Sigortası Fonu katkısından yararlanmak amacıyla muvazaalı işlem tesis ettiği anlaşılan işyerlerinden İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanan tutar gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınacaktır.

1 Ocak 2018 veya sonraki tarihlerde 5510 sayılı Kanunun 89. maddesi hükmüne uygun nitelikte devir edilen veya mirasçılara intikal eden işyerleri, yeni işe başlayan işyeri olarak kabul edilmeyecektir.

Diğer Hususlar

-  Bu maddeyle sağlanan teşvikten yararlanmakta olan işverenlerin, bu teşvikten yararlanılan ayda aynı sigortalı için diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanması mümkün değildir.

- Aylık prim ve hizmet belgelerini 17103 veya 27103 kanun numarasını seçerek Kuruma gönderen işverenlerin, anılan maddede yer alan şartları taşıyıp taşımadıkları, ünitelerin sigorta primleri servislerince her ay düzenli olarak kontrol edilecek ve söz konusu destekten yararlanmaması gerektiği halde yararlanmış olan işverenlerle ilgili olarak yersiz yararlanılan prim tutarları gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işverenlerden tahsil edilecektir.

- Destekten yararlanmakta olan bir işyerinin farklı bir sosyal güvenlik merkezine nakli halinde, anılan maddede yer alan destekten nakil tarihinden önce yararlanılmış sigortalılardan dolayı, nakil tarihinden sonra da yararlanılması mümkün bulunmaktadır.

- Destekten yararlanılıp yararlanılamayacağı hususu, işyeri bazında ayrı ayrı tespit edilmektedir. Bu nedenle, aynı işverene ait başka bir işyerinde naklen ve hizmet akdi sona ermeden çalışmaya başlayan bir sigortalının, yeni işyerindeki çalışmaları dolayısıyla söz konusu destekten yararlanıp yararlanmayacağı hususu, yeni işyerinde sigortalı ve işyeri bakımından gerekli şartların sağlanmış olup olmadığına bakılarak yeniden değerlendirilecektir.

- Destekten yararlanmış olan işverenler, İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmış olan prim tutarlarını, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alamayacaktır.

Yürürlük

Detayları yukarıda açıklanan 2018/22 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgesi, hükümleri 1 Ocak 2018 tarihinden geçerli olmak üzere 22 Haziran 2018 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

Saygılarımızla,
Kuzey
YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Caner Çelik
caner.celik@tr.ey.com
(212) 408 50 94