No: 6

Tarih: 05/06/2018

Konu:7143 sayılı Kanun’la genç girişimcilere getirilen 4/b prim desteği.

7143 sayılı “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 22. maddesinde yer alan yeni düzenleme ile Gelir Vergisi Kanunu’na göre kazanç istisnası kapsamında vergi teşvikinden faydalanan genç girişimcilere belirli şartları taşımaları halinde 4/b (eski Bağ-Kur) primi desteği sağlanacaktır.

Bilindiği üzere, 6663 sayılı Kanun’la Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen “Genç girişimcilere kazanç istisnası” başlıklı mükerrer 20. madde ile ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle ilk defa gelir vergisi mükellefi olan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla 29 yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri kazançlarının 75.000 TL’ye kadar olan kısmı ilgili maddede geçen diğer şartları da taşımaları halinde, gelir vergisinden müstesna tutulmuştur.

Buna göre 7143 sayılı Kanun’la 5510 sayılı Kanun’un 81. maddesine eklenen (k) bendi ile yukarıda bahsi geçen Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 20. maddesi kapsamında vergi teşvikinden faydalanan mükelleflere;

- Mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük olması,

- 1 Haziran 2018 tarihinden itibaren 4/b kapsamında ilk defa sigortalı olması,

şartlarını taşıyor olmaları halinde prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak olan 4/b primleri (2018 yılı için aylık 700,17 TL) 1 yıl süreyle Hazinece karşılanacaktır.

Diğer Hususlar

Hazinece karşılanacak 4/b primi tutarı, prime esas kazanç alt sınırı (yürürlükteki brüt asgari ücret tutarı) üzerinden hesaplanacak 4/b primi ile sınırlı olup alt sınırın üzerinde bildirilen kazanç tutarları için ortaya çıkacak fark prim tutarının sigortalı tarafından karşılanacaktır.

İstisna uygulaması; ticari, zirai veya serbest meslek faaliyeti nedeniyle adına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis edilen tam mükellef gerçek kişiler için geçerlidir. Bu nedenle anonim veya limited şirket ortakları 4/b prim desteği kapsamında değerlendirilmeyecektir.  Adi ortaklıklar ve şahıs şirketi ortaklıklarında ise yalnızca bir ortak söz konusu destekten faydalanabilecektir.

Bahse konu 4/b prim desteğinden faydalanmak için yukarıda aranılan şartların yanı sıra Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 20. maddesi kapsamında genç girişimcilere sağlanan vergi teşvikinden faydalanma şartı arandığından ilgili maddedeki;

1- İşe başlamanın kanuni süresi içinde bildirilmiş olması,

2- Kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi,

3- Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması hâlinde tüm ortakların maddede geçen şartları taşıması,

4- Ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması hali hariç, faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin eş veya üçüncü dereceye kadar kan veya kayın hısımlarından devralınmamış olması,

5- Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması,

şartlarının da yerine getirilmiş olması gerekmektedir.

7143 sayılı Kanun’un 4/b prim desteğine ilişkin bu düzenlemesi 18 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Saygılarımızla,
Kuzey
YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Caner Çelik
caner.celik@tr.ey.com
(212) 408 50 94