No: 5

Tarih: 25/05/2018

Konu:7143 sayılı Kanun’un Sosyal Güvenlik Kurumu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin hükümleri

7143 sayılı “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 18.05.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Söz konusu Kanun’un yayım tarihinden önce tahakkuk ettiği halde Kanun’un yayım tarihi itibari ile ödenmemiş ve 2018 yılı Mart ayı ve öncesi aylara ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlar yapılandırma kapsamına alınmıştır.  

1) Yapılandırma kapsamındaki Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlar

2018 yılı Mart ayı ve önceki aylara ilişkin olup 18 Mayıs 2018 tarihinden önce tahakkuk ettiği hâlde 18 Mayıs 2018 tarihi itibarıyla ödenmemiş olan;

a) 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan; sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi,

b) Söz konusu Kanuna göre yapılan başvuru tarihi itibarıyla ödenmesi imkânı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi,

c) Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı,

d) 31 Mart 2018 tarihine kadar bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olup yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespitler sonucunda saptanmış olan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi,

ile bu borçların ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden 15 Mayıs 2018 tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

Aynı zamanda, 31 Mart 2018 tarihinden önce kesinleştiği hâlde ödenmemiş olan idari para cezası asıllarının %50’si ile bu tutarlara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden 18 Mayıs 2018 tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, idari para cezası asıllarının kalan %50’si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

2- Yapılandırma kapsamına giren borçlardan aslı 18 Mayıs 2018 tarihinden önce ödenmiş ancak gecikme cezası ve gecikme zammı ödenmemiş olanların durumu

Yapılandırma kapsamındaki borç asıllarının 18 Mayıs 2018 tarihinden önce ödenmiş olmasına rağmen, ferilerinin 18 Mayıs 2018 tarihi itibarıyla ödenmemiş olduğu durumlarda, aslı ödenmiş feri alacağın %40’ının bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, kalan %60’ının tahsilinden vazgeçilecektir.

3- Borçlarını yapılandıran 4 (b) kapsamındaki sigortalıların genel sağlık sigortalılığı

5510 sayılı Kanunun 4 (b) kapsamındaki sigortalılar ile ek 5 ve ek 6. maddeleri kapsamında sigortalı olanların, bu kapsamındaki borçlarını yapılandırmaları hâlinde, yapılandırılan borç haricinde 60 günden fazla borçlarının bulunmaması veya bu borçlarını taksitlendirmiş veya yapılandırmış olup ödeme yükümlülüklerini de yerine getiriyor olmaları ve yapılandırılan borçlarının ilk taksitini ödemeleri kaydıyla genel sağlık sigortasından yararlanabileceklerdir.

4- 5510 sayılı Kanunun 60. maddesinin (g) bendi (sosyal güvencesi olmaması sebebi ile genel sağlık sigortası kapsamına alınan kişiler) kapsamındaki sigortalıların genel sağlık sigortası borçlarının yapılandırılması

1 Mayıs 2018 tarihinden önceki aylara ilişkin olup 18 Mayıs 2018 tarihinden önce 60 (g) kapsamında ödenmemiş olan prim borçlarının 31 Aralık 2018 tarihine kadar ödenmesi halinde bu borçlara ait gecikme cezası ve gecikme zammı silinecektir. 18 Mayıs 2018 tarihinden önce 60 (g) bendi kapsamındaki sigortalılığı sebebiyle prim borcu bulunanlar 5510 sayılı Kanunun 67. maddesindeki şartları taşımaları halinde, 18 Mayıs 2018 tarihinden önceki döneme ait prim borçları dikkate alınmaksızın 18 Mayıs 2018 tarihinden itibaren 31 Aralık 2018 tarihine kadar sağlık hizmetlerinden yararlandırılacaktır.

5- Sigortalılıkları durdurulan 4 (b) sigortalılarının borçlarının yapılandırılması

Köy ve mahalle muhtarları, kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar ile tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan tescilleri yapıldığı hâlde prim borçları nedeniyle sigortalılık süreleri durdurulmuş olanlardan 18 Mayıs 2018 tarihi itibarıyla ihya edilmemiş olanların kendileri veya hak sahipleri, 18 Mayıs 2018 tarihini takip eden aybaşından itibaren 2 ay içinde Kuruma müracaat ederek, durdurulan süreleri için ödeyecekleri prim tutarının, süreleri durdurulmamış gibi değerlendirilerek yapılandırma kapsamında hesaplanmasını talep edebileceklerdir. Hesaplanan borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi hâlinde durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilecektir.

6- Yapılandırmanın bozulacağı haller ve prim borçları için dava yollarına başvurmuş veya başvuracak olanların durumu

Yapılandırma için başvuruda bulunan borçlular, taksit ödeme süresince tahakkuk eden sigorta primlerini çok zor durum olmaksızın bir takvim yılında 2’den fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri hâlinde, belirtilen madde hükümlerine göre yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını kaybedeceklerdir.

Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların, yapılandırma için aranan şartların yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır.

7- Borç yapılandırma başvurusu ve ödeme şartları

Yapılandırılmadan yararlanmak için 31 Temmuz 2018 tarihine kadar ilgili idareye başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların, ilk taksiti 2018’in Ağustos ayından başlamak üzere, 2 aylık dönemler hâlinde azami 18 eşit taksitte ödenmesi gerekmektedir. Kanun hükümlerine göre hesaplanan borç tutarlarının peşin veya taksitle ödenmesi konusunda tercih yapılabilecektir. Borçların taksitlendirilmesi tercih edilirse ikişer aylık dönemler halinde, 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birinin seçilmesi gerekmektedir. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamayacaktır.

8- Sosyal Güvenlik Kurumu alacaklarına ilişkin diğer yapılandırma hükümleri

5510 sayılı Kanun kapsamından çıkarılan (kapanan) işyerlerine ilişkin olup işyerine ait borcun tamamının ödeme süresi 1 Ocak 2016 tarihinden önceki bir tarihe ilişkin olduğu hâlde ödenmemiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ve idari para cezası asılları toplamı 100 Türk lirasını aşmayan borçlar ile tutarına bakılmaksızın bu borçlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı ile aslı ödenmiş olan ve 200 Türk lirasını aşmayan gecikme cezası ve gecikme zammı tutarlarının tahsilinden vazgeçilecektir.

4 (b) bendi kapsamında sigortalı sayılmasını gerektirir nitelikte çalışması nedeniyle sosyal güvenlik destek primi ödemesi gereken sigortalıların 18 Mayıs 2018 tarihi itibarıyla ödenmemiş sosyal güvenlik destek primi borçları ile bu borca bağlı gecikme cezası, gecikme zammı gibi alacaklar terkin edilecektir.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından fazla veya yersiz olarak ödendiği tespit edilen ve tahsil edilmesi gereken gelir ve aylıklara ilişkin borçları ile bu borçlara kanuni faiz uygulanan sürenin başlangıcından 18 Mayıs 2018 tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde bu borçlara uygulanan kanuni faizin tahsilinden vazgeçilecektir.

Saygılarımızla,
Kuzey
YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Caner Çelik
caner.celik@tr.ey.com
(212) 408 50 94