No: 3

Tarih: 27/04/2018

Konu:Otomatik işyeri tesciline ilişkin detayların yer aldığı Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgesi yayımlandı.

10 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7099 sayılı Kanun’un 18. ve 19. maddeleri ile 5510 sayılı Kanun’un 11. ve 100. maddelerinde otomatik işyeri tescil imkânını getiren değişiklikler yapılmıştır. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yayımladığı 2018/11 sayılı Genelge ile otomatik işyeri tescilinin detayları açıklanmıştır.

Yapılan değişikliklerle 5510 sayılı Kanun’un 4/a bendi kapsamında sigortalı çalıştırılmasa dahi ticaret sicil müdürlüklerince tescil edilen şirket kuruluşlarına istinaden işyeri tescilleri otomatik olarak yapılacaktır. Ticaret sicil müdürlüklerince tescil edilen şirketlerin otomatik olarak işyeri tescilinin yapılabilmesi için şirket kuruluşu başvurularında şirket kuruluş dilekçesi ve bildirim formu ile birlikte;

- Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 29. maddesinde belirtilen işyeri bildirgesi ile birlikte verilecek belgelerin,

- Islak imzalı e-sigorta sözleşmesinin,

- İşveren haricindeki kişilerce e-sigorta hizmetleri internet kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresi başvurusunun yapılması durumunda, ilgili işlemler için yetkili olunduğuna dair özel vekâletnamenin aslının veya noter onaylı suretinin ya da ilgili idarelerce onaylı suretinin, verilmesi gerekmektedir.

Bu belge ve bilgiler ticaret sicil müdürlükleri tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’na on-line olarak aktarılacaktır. Aktarım sonucunda ticaret sicil müdürlüklerince tescil edilen şirket bakımından ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirimde bulunmaya gerek kalmadan otomatik tescil işlemi ve e-sigorta aktivasyon işlemi gerçekleştirilecek olup, işveren Sosyal Güvenlik Kurumu’na müracaat etmeden e-sigorta işlemlerini yapabilecektir. E-sigorta kullanıcı adı ve şifresi e-devlet üzerinden ilgiliye gönderilecektir.

Bahsi geçen belgelerin verilmemesi halinde otomatik tescil işlemi yine yapılacak ancak e-sigorta aktivasyon işlemi gerçekleştirilmeyecektir. E-sigorta işlemlerinin yapılabilmesi için işverenin belirtilen belgelerle bizzat Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurması gerekmektedir.

Otomatik işyeri tescili şirketlerin ilk kuruluşu için geçerlidir. Bu sebeple, şube açılışı, devir, nev'i değişildiği, işyerinin nakli gibi işlemler için gerekli belgelerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilme yükümlülüğü devam etmektedir.

Yeni uygulamada, sigortalı çalıştırılmasa veya şirket kuruluş dilekçesi ile birlikte sigortalı çalıştırılacağına dair herhangi bir bildirim olmasa dahi işyeri dosyası otomatik olarak tescil edilecektir. Ancak tescil tarihinden itibaren 2 yıl sigortalı çalıştırılmaması halinde dosya sistem tarafından pasif hale getirilecek, sonraki bir tarihte sigortalı çalıştırılması halinde dosya tekrar aktif hale getirilebilecek ve işlemler bu dosya üzerinden yürütülecektir.

Otomatik tescil edilen şirketin ihale konusu iş alması, bina inşaatı, şirket kuruluş adresinden farklı bir adreste yeni bir işyeri açması gibi nedenlerle sigortalı çalıştırmaya başlaması halinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na işyeri bildirgesi verilmeye devam edilecek, verilmemesi halinde idari para cezası uygulanacaktır.

Ayrıca, yapılan değişikliklerle valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişilerince verilen yapı ruhsatlarına istinaden de otomatik işyeri tescili yapılabilecektir. Yapı ruhsatına istinaden otomatik işyeri tescili yapılabilmesi için;

- Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 29. maddesinde belirtilen işyeri bildirgesi ile birlikte verilecek belgeler ile birlikte;

- Yapı Ruhsatına ilişkin bildirim formunun,

- Islak imzalı e-sigorta sözleşmesinin,

- İşveren haricindeki kişilerce e-sigorta hizmetleri internet kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresi başvurusunun yapılması durumunda, ilgili işlemler için yetkili olunduğuna dair özel vekâletnamenin aslının veya noter onaylı suretinin ya da ilgili idarelerce onaylı suretinin, verilmesi gerekmektedir.

Ruhsat vermeye yetkili merci tarafından bu bilgiler Sosyal Güvenlik Kurumu’na on-line olarak aktarılacaktır. Aktarım sonucunda yapı ruhsatına istinaden otomatik tescil işlemi ve e-sigorta aktivasyon işlemi gerçekleştirilecek olup, işveren Sosyal Güvenlik Kurumu’na müracaat etmeden e-sigorta işlemlerini yapabilecektir. E-sigorta kullanıcı adı ve şifresi e-Devlet üzerinden ilgiliye gönderilecektir.

Yapı ruhsatına ilişkin bildirim formu hariç, diğer belgelerin verilmemesi halinde otomatik tescil işlemi yine yapılacak ancak e-sigorta aktivasyon işlemi gerçekleştirilmeyecektir. E-sigorta işlemlerinin yapılabilmesi için işverenin belirtilen belgelerle bizzat Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurması gerekmektedir.

Yetkili merciler yapı ruhsatı başvurusunda bulunanları otomatik tescil işleminin de gerçekleştirilmesi için yukarıda belirtilen gerekli belgelerin, özellikle yapı ruhsatına ilişkin bildirim formunun, verilmesi konusunda uyaracaktır. Belgelerin verilmemesi halinde işverenlerin sigortalı çalıştırmaya başladığını Sosyal Güvenlik Kurumu’na işyeri bildirgesi vererek bildirmesi gerekecektir. Sigortalı çalıştırmaya başlandığının Kurumca tespit edilmesi halinde resen işyeri tescil edilecek ve işyeri bildirgesinin yasal süresinde verilmemiş olması nedeniyle idari para cezası uygulanabilecektir.

Yapı ruhsatına istinaden otomatik işyeri tescili yapıldıktan sonra işyerinin devredilmesi, kapanması, yeni bir e-sigorta kullanıcısı belirlenmesi gibi işlemler için gerekli belgelerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilmesi gerekmektedir.

Yapı ruhsatı onay tarihinden önceki bir tarihte sigortalı çalıştırılması halinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılacak tespit neticesinde işyeri tescil tarihi sigortalı çalıştırılmaya başlanan tarih olarak güncellenerek ve idari para cezası uygulanacaktır.

Otomatik tescil tarihinden itibaren 2 yıl sigortalı çalıştırılmaması halinde dosya kapsamdan çıkartılacak, ancak sonraki bir tarihte yenileme ruhsatı ile başvurulması halinde dosya tekrar aktif hale getirilebilecek ve ilgili işlemler bu dosya üzerinden yürütülecektir.

Yapı ruhsatı dışında kalan ruhsatlar bakımından sigortalı çalıştırılması halinde işyeri dosyası tescil edilebilmesi için işyeri belgesi verme yükümlülüğü devam etmektedir.

Genelgede belirtilen hükümler, otomatik tescil ile ilgili değişikliklerin yer aldığı 7099 sayılı Kanun’un 18. ve 19. maddelerinin yürürlüğe girdiği 10 Mart 2018 tarihinde uygulanmaya başlanmıştır.

 

Saygılarımızla,
Kuzey
YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

 

 

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Caner Çelik
caner.celik@tr.ey.com
(212) 408 50 94