No: 2

Tarih: 20/04/2018

Konu:7103 sayılı Kanun ile getirilen yeni düzenlemeler ışığında eksik gün belgelerinin verilmesine ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu duyurusu yayımlandı.

27 Mart 2018 tarihli 2. mükerrer Resmi Gazete’ de yayımlanan 7103 sayılı Kanun’un 67.maddesiyle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 86.maddesinin (eksik gün bildirimlerini de düzenleyen) 4. ve 5. fıkraları değiştirilmiştir.

Yapılan değişikliklerle ay içinde bazı iş günlerinde çalıştırılmayan ve ücret ödenmeyen sigortalıların eksik gün nedeni ve eksik gün sayısının, işverence ilgili aya ait aylık prim ve hizmet belgesinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesiyle beyan edilmesinin yeterli olacağı hükmü getirilmiştir.

 

Bununla birlikte eksik çalışmaya ilişkin, bilgi ve belgelerin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından istenilmesi halinde ibraz edilmesinin gerektiği ancak istenilmesine rağmen bir ay içinde ibraz edilmemesi veya ibraz edilen belgelerin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenecek usul ve esaslara uygun düzenlenmemiş olması halinde 30 günden az bildirilen sürelere ait aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından resen düzenleneceği ve muhteviyatı primlerin de bu Kanun hükümlerine göre tahsil edileceği hükmü eklenmiştir.

 

Bu doğrultuda, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan 17/04/2018 tarihli duyuru ile 2018 yılı Mart ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinden/muhtasar ve prim hizmet  beyannamesinden başlamak üzere, daha önce olduğu gibi, eksik gün bildirim nedenlerinin aylık prim ve hizmet belgesinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde belirtilmesi gerektiği ancak vurgulanmıştır.

 

Ayrıca eksik çalışmaya ilişkin bilgi ve belgelerin ilgili ay/aylar için düzenleneceği ancak Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından istenilmediği sürece verilmeyeceği belirtilmiştir.

 

Söz konusu belgeler 5510 sayılı Kanunun 86. maddesinin 2.fıkrasında öngörülen süreyle (belgelerin ilgili olduğu yılı takip eden yılbaşından itibaren 10 yıl süreyle) saklanacaktır.

 

 

Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

 

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Caner Çelik
caner.celik@tr.ey.com
(212) 408 50 94