No: 1

Tarih: 20/04/2018

Konu:7103 sayılı Kanun ile getirilen yeni istihdam teşviki.

27 Mart 2018 tarihli 2. mükerrer Resmi Gazete’ de yayımlanan 7103 sayılı Kanun’la 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen geçici 19. maddeyle getirilen yeni istihdam teşviki ile ilave istihdam sağlayan özel sektör işverenlerine belirli şartları sağlamaları koşuluyla prim desteği sağlanacaktır.

Sigortalılar yönünden prim desteğinden yararlanma şartları

İşe alınacak sigortalıların;

- İş-Kur’a kayıtlı işsiz olması,

- 1/1/2018 ile 31/12/2018 tarihleri arasında özel sektör işverenlerince 5510 sayılı Kanun’un 4. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi kapsamında işe alınmış olması,

- Sigortalının işe girdiği aydan önceki üç aylık sürede toplam 10 günden fazla 4/a veya 4/c kapsamında sigortalı olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmemiş olması,

- İsteğe bağlı sigortalılık hariç 4/b kapsamında sigortalı olmaması

şartlarını taşımaları gerekmektedir.

İşveren yönünden prim desteğinden yararlanma şartları

- İşe alınan sigortalıların işe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılında işe alındıkları işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları,

- Aylık prim ve hizmet belgelerinin veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresi içerisinde verilmesi ve primlerin yasal süresinde ödenmesi,

- SGK’ya prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması, ancak bu gibi borçların bulunması halinde bu borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine göre tecil ve taksitlendiren veya ilgili diğer kanunlar uyarınca yapılandıran işverenler bu taksitlendirme ve yapılandırma devam ettiği sürece alınan destekten yararlanabilecektir.

Prim desteği tutarları

- İşyerinin imalat veya bilişim sektöründe faaliyet göstermesi halinde, ilgili döneme ait günlük brüt asgari ücretin sigortalının günlük prim ödeme gün sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere sigortalının prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında,

- İşyerinin diğer sektörlerde faaliyet göstermesi halinde ise, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında destekten yararlanılacaktır.

Destekten yararlanılacak süreler

Prim desteğinden 2020 yılı Aralık ayı/dönemi aşılmamak üzere,

- İşe giriş tarihi itibariyle 18 yaşından büyük kadın, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek sigortalılar ile Sosyal Güvenlik Kurumuna engelli olarak kayıtlı sigortalılar için 18 ay süreyle,

- Destek kapsamına giren diğer sigortalılar için 12 ay süreyle uygulanır.

Teşvikle ilgili diğer hususlar

- Bilişim sektöründe destekten yararlanacak işyerlerini, NACE REV.2 Ekonomik Faaliyet Sınıflaması’nda belirtilen iş kolları arasından belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

- İşveren ve sigortalı açısından yukarıda belirtilen şartların sağlanması ve hak kazanılan yararlanma süresini aşmamak üzere, destekten yararlanılmış olan sigortalının destek süresini tamamlamadan işten ayrılıp yeniden işe başlaması halinde, söz konusu sigortalıdan dolayı hak kazanılan sürelerden kalan süre kadar bu destekten yararlanmaya devam edilir.

- 1/1/2018 tarihinden sonra SGK’ya ilk defa tescil edilen ve daha önce tescil edildiği halde ortalama sigortalı sayısının hesaplandığı yılda sigortalı çalıştırılmaması nedeniyle SGK’ya aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar prim hizmet beyannamesi vermeyen işyerleri, ilk defa sigortalı bildiriminde bulunulan ayı takip eden üçüncü aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden itibaren belirlenen süre kadar bu destekten yararlanacaklardır.

- Bu teşvikten yararlanmakta olan işverenler, bu teşvikten yararlanılan ayda aynı sigortalı için diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanamayacaklardır.

 

Prim desteğini düzenleyen bu madde, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayım tarihinde (27 Mart 2018) yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu teşvikin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenecektir.

 

 

Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

 

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Caner Çelik
caner.celik@tr.ey.com
(212) 408 50 94