Skip to Content

No: 1

Tarih: 04/01/2021

Konu:

İthalatta ilave gümrük vergisi uygulamasına ilişkin düzenlemeler yapıldı.


31.12.2020 tarihli 31351 (3. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3351 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile muhtelif ürünlerin ithalinde uygulanmakta olan ilave gümrük vergisine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

Buna göre, 35 farklı Cumhurbaşkanı veya (mülga) Bakanlar Kurulu Kararıyla düzenlenmiş olan İlave Gümrük Vergisi uygulaması 3351 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında birleştirilmiş ve bahse konu 35 Karar yürürlükten kaldırılmıştır.

Bahse konu Karar eki olup İGV uygulamasına tabi eşya ve vergi oranlarını gösterir listenin incelenmesinde, 31.12.2020 tarihi itibariyle İGV uygulanmakta olan ürünlerin yeni listede de mevcut olduğu, istisnaları bulunmakla birlikte, 2430 sayılı İthalat Rejim Kararına Ek Karar kapsamında önce 30.09.2020, daha sonra ise 31.12.2020 tarihine kadar geçici süreyle uygulanan nispeten yüksek İGV oranı uygulamasına son verildiği anlaşılmaktadır.

İGV’ye ilişkin muhtelif Kararlar kapsamında düzenlenmiş olan usul ve esaslar 3351 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında muhafaza edilmiştir.

Bu çerçevede, Karara ekli tablolarda yer alan ve A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde ithal edilen AB ve Türk menşeli olmayan eşyadan “Diğer Ülkeler” sütununda belirtilen oran üzerinden İGV alınacak olup Türkiye’nin taraf olduğu serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde bir çapraz menşe kümülasyon sistemine dahil ülkeler menşeli eşyadan tercihli menşeinin tevsiki halinde ilave gümrük vergisi tahsil edilmeyecektir.

Öte yandan, Karara ekli tablolarda yer alan ürünlerin;

  • Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilerek işlem görmüş ürün olarak ihraç edilmesi halinde varsa telafi edici verginin hesaplanmasında,
  • Karar kapsamındaki ürünlerin İthalat Rejim Kararı eki listelerdeki gümrük vergisi oranı üzerinden vergi tahsilatı yapılarak gümrük gözetimi altındayken A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenerek AB’ye üye ülkelere ihraç edilmesi halinde,
  • Karar kapsamındaki eşyanın aynı zamanda İthalat Rejim Kararına ekli V veya VI sayılı listede yer alması durumunda ve
  • İthalat Rejim Kararında nihai kullanım mevzuatı kapsamında ithal edilmesi halinde gümrük vergisi sıfır olarak uygulanan eşyaya, bu Karar kapsamında da aynı amaçla ithal edilmesi halinde,

Karar uygulanmayacaktır.

Ayrıca, 1 Ocak 2021 tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan ve A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde gelen Birleşik Krallık çıkışlı AB, Türkiye, Birleşik Krallık ve Türkiye’nin taraf olduğu serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde bir çapraz menşe kümülasyon sistemine dahil ülkeler menşeli eşyaya, 28.02.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescil edilmesi halinde bu Karar kapsamındaki vergiler uygulanmayacaktır.

Benzer şekilde, 1 Ocak 2021 tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış Birleşik Krallık çıkışlı veya menşeli eşya, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmasına uyum kapsamında yayımlanacak olan düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihe kadar, bu Karar eki listelerde “Diğer Ülkeler” sütunundaki gümrük vergisi doğrultusunda teminat alınarak ithalat yapılacaktır.

Bu Karar 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

İlgili Karar’a ve eklerine ulaşmak için tıklayınız…

 

Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Sercan Bahadır


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Selçuk Özdamar
selcuk.ozdamar@tr.ey.com

(212) 408 59 16

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33

Gözde Küçükçelebi
gozde.kucukcelebi@tr.ey.com

(212) 408 47 61

Sümeyra Gürbulak
sumeyra.gurbulak@tr.ey.com

(212) 408 55 94