Skip to Content

No: 154

Tarih: 10/12/2020

Konu:

Avrupa Birliğine üye ülkelerden ithal edilen eşyanın menşeinin tevsikine yönelik düzenleme yapıldı.


10 Aralık 2020 tarihli ve 31330 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Gümrük Yönetmeliğinin 205’inci maddesinin dördüncü fıkrasının (ç) bendinde değişiklik yapılmıştır.

Buna göre, “Türkiye ile AB arasında gümrük birliği tesis eden 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararının ticaret politikası önlemlerine ilişkin 47’nci maddesi hükümleri saklı kalmak üzere, AB’ye üye ülkelerden A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde gelen eşyanın serbest dolaşıma girişinde” menşe şahadetnamesinin ibrazı aranmayacaktır.

Yapılan değişiklik öncesi ilgili bentte “Türkiye ile AB arasındaki gümrük birliği çerçevesinde eşyanın serbest dolaşım statüsünü tevsiken A.TR Dolaşım Belgesi ibraz edilmesi halinde, ithalata konu eşyanın menşeini belirleme konusunda Bakanlıkça belirlenen risk kriterleri uyarınca saptanan durumlar saklı kalmak kaydıyla” menşe şahadetnamesinin aranmayacağı belirtilmekte idi.

Yeni düzenlemede atıf yapılan 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararının 47’nci maddesinde şu hükümler yer almaktadır:

“Önceki maddelerde öngörülen ticaret politikası önlemlerine tabi tutulan ürünlerin ithaliyle ilgili işlemlerin tamamlanması sırasında ithalatçı Devlet'in mercileri ithalatçıdan gümrük beyannamesinde söz konusu ürünlerin menşeini göstermesini ister.

Ciddi ve sağlam gerekçelere dayanan kuşkular nedeniyle kesinlikle gerekli görülmesi halinde, söz konusu ürünün gerçek menşeini saptamak için destekleyici ek kanıtlar istenebilir.”

Bu düzenlemelere göre; Yönetmelik değişikliğinin 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girmesi ile birlikte, AB’ye üye ülkelerden A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde gelen eşyanın serbest dolaşıma girişinde kural olarak menşe şahadetnamesinin ibrazı aranmayacağı; ancak Türkiye’ye ithali ticaret politikası önlemlerine tabi olan eşyanın serbest dolaşıma girişinde, ciddi ve sağlam gerekçelere dayanan kuşkular nedeniyle kesinlikle gerekli görülmesi halinde, söz konusu ürünün gerçek menşeini saptamak için destekleyici ek kanıt olarak menşe şahadetnamesinin ibrazının Gümrük İdarelerince talep edilebileceği değerlendirilmektedir.

Yukarıda yer verilen Yönetmelik değişikliği 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Sercan Bahadır


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Selçuk Özdamar
selcuk.ozdamar@tr.ey.com

(212) 408 59 16

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33

Gözde Küçükçelebi
gozde.kucukcelebi@tr.ey.com

(212) 408 47 61

Sümeyra Gürbulak
sumeyra.gurbulak@tr.ey.com

(212) 408 55 94