Skip to Content

No: 148

Tarih: 10/11/2020

Konu:

Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin İthalat Denetiminde 2021 yılında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğ yayımlandı.


7 Kasım 2020 tarihli ve 31297 Sayılı Resmî Gazete’de Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/18) yayımlanmış olup Tebliğe ekli listedeki ürünlerin ithalatında insan sağlığı, can ve mal güvenliği, çevre ve tüketicinin korunması yönünden ilgili mevzuata uygunluğunun denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar, 2021 yılının başından itibaren geçerli olmak üzere, yeniden düzenlenmiştir.

Bahse konu ürünlerin denetimi halihazırda 31.12.2019 tarihli ve 30995 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2020/15 sayılı Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/15) kapsamında yapılmaktadır. Bahse konu Tebliğ’in 1 sayılı ekinde listelenen eşya Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’nce risk değerlendirmesine tabi tutulmakta; bu ürünlere ilişkin risk değerlendirmesi ihracatçı, ithalatçı, ithal eşya, ithalat koşulları, dağıtım kanalları ve gerekli görülebilecek diğer hususlara ilişkin ulaşılabilen bilgiler üzerinden yapılmaktadır.

2021/18 sayılı Tebliğ’in 2021 yılının başında yürürlüğe girmesi ile birlikte Tebliğe konu ürünlerin ithalat risk değerlendirmesinde yeni sisteme geçilecek olup ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler gümrük beyannamesinin tescili öncesinde, TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılacaktır.

Risk analizi sonucunda fiili denetime yönlendirilmeyen ürünlerin ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulacak; fiili denetime yönlendirilen ürünler için ise Tebliğ ekinde belirtilen belgelerin firma adına yetkilendirilen kullanıcı tarafından başvuru günü dâhil iki iş günü içinde elektronik ortamda TAREKS’e yüklenmesi gerekecektir.

Ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarasının gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine firma tarafından kaydedilmesi zorunlu olup TAREKS referans numarası, verildiği tarihten itibaren 1 yıl süreyle geçerli olacaktır.

Öte yandan, A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde ithal edilen eşya ile geri gelen eşyaya ilişkin referans numarası, Tebliğle belirlenen koşullar altında, TAREKS sistemi tarafından doğrudan oluşturulacaktır.

İlave olarak, şahsi eşya ile numune niteliğindeki ürünlerin ithalatında TAREKS üzerinden başvuru yapılmayacak olup bu gibi eşyanın ithalat işlemlerinde, Tebliğle belirlenen TAREKS referans numarasının gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine kaydedilecektir.

2021/18 sayılı Tebliğ 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girecek olup anılan Tebliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/15) yürürlükten kaldırılacaktır.

 

Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Sercan Bahadır


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Selçuk Özdamar
selcuk.ozdamar@tr.ey.com

(212) 408 59 16

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33

Gözde Küçükçelebi
gozde.kucukcelebi@tr.ey.com

(212) 408 47 61

Sümeyra Gürbulak
sumeyra.gurbulak@tr.ey.com

(212) 408 55 94