Skip to Content

No: 143

Tarih: 20/10/2020

Konu:

Eşyanın menşeini tevsik eden belgelerin sonradan ibrazına ilişkin yeni düzenleme yapıldı.


Bilindiği üzere, Gümrük Yönetmeliğinin “Eşyanın menşeini tevsik eden belgelerin sonradan ibrazına ilişkin geçiş hükümleri” kenar başlıklı geçici 16’ncı maddesi, 01.04.2020 tarih ve 31086 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile Gümrük Yönetmeliğine eklenmiş ve anılan geçici maddenin 2’nci fıkrasında şu düzenlemelere yer verilmiş idi:

“(2) Avrupa Birliği ülkelerinden A.TR dolaşım belgesi eşliğinde gelen ve bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce beyannamesi tescil edilmiş olan, beyanname ekinde eşyanın menşeini tevsik eden uygun belgesi bulunmadığı halde menşe esaslı ticaret politikası önlemi, ilave gümrük vergisi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklerin ödenmediği, eksik ödendiği veya beyan edilmediği tespit edilen eşyanın, Avrupa Birliği menşeli olduğunu tevsik eden menşe şahadetnamesinin veya Türkiye'nin taraf olduğu serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde bir çapraz menşe kümülasyon sistemine dahil ülkeler menşeli olduğunu tevsik eden tedarikçi beyanının, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı aylık süre içerisinde gümrük idaresine ibrazı mümkündür.”

Bahse konu geçici maddenin 2’nci fıkra uygulaması 01.10.2020 tarihi itibariyle sona ermiştir.

Bu kez, 20.10.2020 tarih ve 31280 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Gümrük Yönetmeliğinin geçici 16’ncı maddesine 3’üncü fıkra eklenmiştir.

Eklenen fıkra ile fıkranın yayımı tarihinden önce beyannamesi tescil edilmiş olan ve beyanname ekinde menşe şahadetnamesi bulunmadığı halde menşe esaslı ticaret politikası önlemi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklerin ödenmediği, eksik ödendiği veya beyan edilmediği tespit edilen eşyanın menşeini tevsik eden uygun bir menşe şahadetnamesinin, bu fıkranın yayımı tarihinden itibaren (20.10.2020) altı aylık süre içerisinde gümrük idaresine ibrazına imkan sağlayan düzenleme yapılmıştır.

Yapılan son düzenleme, menşe veya mahreç ülke sınırlaması olmaksızın, tüm ülkelerden ithal edilen eşyayı kapsamakta olup fıkrada yer verilen hallerde menşe esaslı ticaret politikası önlemi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklerden muafiyet sağlayacak uygun menşe şahadetnamesinin gümrük idaresine 20.04.2021 tarihine kadar ibraz edilmesine olanak sağlamaktadır.

Bahse konu değişiklik yayımı tarihinde (20.10.2020) yürürlüğe girmiştir.

 

Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Sercan Bahadır


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Selçuk Özdamar
selcuk.ozdamar@tr.ey.com

(212) 408 59 16

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33

Gözde Küçükçelebi
gozde.kucukcelebi@tr.ey.com

(212) 408 47 61

Sümeyra Gürbulak
sumeyra.gurbulak@tr.ey.com

(212) 408 55 94