Skip to Content

No: 90

Tarih: 02/06/2020

Konu:

İran menşeli 3920.20.21.00.19 GTİP’li eşyanın ithalinde uygulanacak kotaya ilişkin tebliğ yayımlanmıştır.


2 Haziran 2020 tarihli ve 31143 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2020/6 Tebliğ ile, İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/2) çerçevesinde 3920.20.21.00.19 GTİP’li İran menşeli eşyanın ithalatındaki kotanın dağıtımı, yönetimi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları düzenlenmiştir.

(2020/2 sayılı Tebliğ detaylarına, 5 Mayıs 2020 tarihli 76 numaralı sirkülerimizde yer verilmiştir.)

Başvuru

Kota başvuruları Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) internet sitesinde (www.ticaret.gov.tr) yer alan E-İşlemler altındaki “İthalat İşlemleri” kısmında elektronik imza ile yapılır. Eksik başvuru yapılması halinde, Bakanlıkça eksikliklerin tamamlanması için beş gün ek süre verilir.

Kota Miktarı

GTİP

Eşyanın Tanımı

Kota Miktarı (Ton)

1. Dönem

2. Dönem

3. Dönem

2/7/2020 - 1/7/2021

2/7/2021 - 1/7/2022

2/7/2022 - 1/7/2023

3920.20.21.00.19

Diğerleri

1.412

1.454

1.498

 

Kotanın Dağıtılması

Kota dağıtımı, başvuru sırasına göre, ilk gelen ilk alır yöntemiyle yapılır. Bir ithal lisansında verilebilecek miktar, 25.000 kg’ı aşamaz. Öncesinde ithal lisansı almış olan başvuru sahiplerinin yeni başvurularının karşılanması için önceki alınan lisanstaki miktarın tamamına ait ithalat işlemlerinin sonlanmış olması ve önceki lisans düzenleme tarihinden itibaren 30 gün geçmiş olması gerekmektedir.

İthal lisansına ve ithal lisansının kullanımına ait bilgiler

Kota dağıtımı kapsamında yapılacak ithalatta Ticaret Bakanlığında düzenlenen ithal lisansı gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. Belge numarası ve belge tarihi yükümlü tarafından beyannamenin 44 no.lu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir.

İthal lisansı kapsamındaki ithalatın, ithal lisansı sahibi firma tarafından yapılması zorunludur. İthal lisansı üçüncü kişilere devredilemez.

Gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, ithal lisansında kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam %5'ten (%5 dâhil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez. Ancak ithalatı gerçekleştirilen fazla miktar ilgili ithalatçının bir sonraki lisansından mahsup edilir.

Bu Tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Sercan Bahadır


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Selçuk Özdamar
selcuk.ozdamar@tr.ey.com

(212) 408 59 16

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33

Gözde Küçükçelebi
gozde.kucukcelebi@tr.ey.com

(212) 408 47 61

Sümeyra Gürbulak
sumeyra.gurbulak@tr.ey.com

(212) 408 55 94