Skip to Content

No: 83

Tarih: 31/12/2019

Konu:

Gümrük ve dış ticaret mevzuatında 01.01.2020 tarihi itibarıyla bazı değişiklikler yapılmasına karar verildi.


Gümrük ve dış ticaret mevzuatı ile ilgili 27.12.2019 tarihli 1. mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan ve 01.01.2020 tarihinde yürürlüğe girecek bazı değişiklikler yapılmıştır.

Söz konusu değişikliklerden öne çıkan konular aşağıda dikkatinize sunulmaktadır:

1. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/5) kapsamında yer almayan ürünler için kapsam dışı referans numarasının beyan edilme zorunluluğu getirilmiştir.

27.12.2019 tarihli mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/5) ile

 • Ek-1/A ve Ek-1/B’de yer alan ürünlerin Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmelik ile belirlenen hayvan ve ürünler kapsamı dışında olması halinde,
 • Ek-2’de yer alan ürünlerin gıda ile temas etmeyecek, gıda ve yem sanayii dışında ve/veya karşılarında belirtilen amaçlar dışında kullanılacak olması halinde,
 • Ek-4’te yer alan ürünlerin hayvan sağlığı amacı dışında kullanılacak olması halinde; Ek-5’te yer alan ürünlerin veteriner tıbbi ürün ve veteriner tıbbi ürün imalinde kullanılan hammadde sanayiine verilmeyecek olması halinde; Ek-6’da yer alan hammaddelerin bitki koruma ürünü sanayiine verilmeyecek olması halinde,
 • Ek-2, Ek-5 ve Ek-6’da yer alan ürünlerin laboratuvar analizinde kullanılacak olması halinde ve
 • Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilmiş olan diğer ürünlerden elde edilen ikincil işlem görmüş ürünlerin Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tâbi tutulması halinde;


Gümrük Beyannamesinin 44 numaralı hanesine kapsam dışı referans numaralarının kaydedilmesi zorunluluğu getirilmiştir. Bu durumda Ön Bildirim, Kontrol Belgesi ve/veya Uygunluk Yazısı düzenlenmeyecektir.

2. CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/9) uyarınca “şişme botlar”a ilişkin bildirimlerin Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığına iletilmesi gerektiği belirtilmiştir.

2020/9 sayılı Tebliğ’in 12’nci maddesinin dördüncü fıkrasına göre ithal edilmiş ürünün GTİP’inin Ek-2’de yer aldığının sonradan yapılan kontrol sonucunda tespit edilmesi halinde “şişme botlar” hariç keyfiyet ilgili gümrük idaresi tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bildirileceği; şişme botlara ilişkin bildirimlerin ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına iletilmesi gerektiği açıklanmıştır.

3. 4703 Sayılı Kanun kapsamındaki İdari Para Cezaları 2020 yılı yeniden değerleme oranında güncellenmiştir.

27.12.2019 tarihli mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması Ve Uygulanmasına Dair Kanunla Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2020/13) ile 2020 yılı yeniden değerleme oranının %22,58 olduğu açıklanmıştır. 01.01.2020 tarihinden 31/12/2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere belirlenen yeni ceza miktarları aşağıda belirtilmiştir:

4703 Sayılı Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının;

Alt Limit (TL)

Üst Limit (TL)

 1. Bendinde öngörülen ceza miktarı

6.943

86.806

 1. Bendinde öngörülen ceza miktarı

32.986

434.036

 1. Bendinde öngörülen ceza miktarı

6.943

130.209

 1. Bendinde öngörülen ceza miktarı

6.943

43.402

 1. Bendinde öngörülen ceza miktarı

3.471

69.445

 1. Bendinde öngörülen ceza miktarı

17.361

130.209

 1. Bendinde öngörülen ceza miktarı

79.862

199.656

 1. Bendinde öngörülen ceza miktarı

17.361

43.402

 

4. Sağlık Bakanlığı’nca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/20) kapsamında alınan Kontrol Belgesi’nin düzenlenmesi ile ilgili değişiklik yapılmıştır.

27.12.2019 tarihli mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan ilgili Tebliğ’e göre Kontrol Belgesi’nin, Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan 2016/16 sayılı Genelge doğrultusunda Tek Pencere Sistemi üzerinden e-belge olarak düzenlenebileceği belirtilmiştir.

Ayrıca, Tebliğ'in  Ek-1/A, Ek-1/B ve Ek-1/C listelerinden ithalatı yapılan tıbbi müstahzarların/ürünlerin ithalatının gerçekleşmesinden sonra en geç 15 gün içinde gümrük beyannamesi örneğinin ve fatura örneğinin Sağlık Bakanlığına (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu) iletilmesi ve Özel Tıbbi Amaçlı Gıda (ÖTAG) terkibinde bulunan hammadde/maddeleri ve yardımcı madde/maddeleri ithal eden üreticinin, ithalatın gerçekleşmesinden sonra en geç otuz gün içinde gümrük beyannamesi örneğini ve Ek-5’teki bilgi formunu Sağlık Bakanlığına (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu) iletmesi zorunlu hale gelmiştir.

 

 

 

Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Sercan Bahadır


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Selçuk Özdamar
selcuk.ozdamar@tr.ey.com

(212) 408 59 16

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33

Gözde Küçükçelebi
gozde.kucukcelebi@tr.ey.com

(212) 408 47 61

Sümeyra Gürbulak
sumeyra.gurbulak@tr.ey.com

(212) 408 55 94