Skip to Content

No: 79

Tarih: 12/12/2019

Konu:

Forkliftler ile diğer bazı yük arabalarına ilave gümrük vergisi getirildi.


12 Aralık 2019 tarihli ve 30976 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan 1822 Sayılı İthalat Rejimine Ek Karar ile İthalat Rejimi Kararının eki II sayılı listede yer alan 84.27 tarife pozisyonundaki forkliftler ile kaldırma ve elleçleme tertibatı olan diğer bazı yük arabalarının ithalatında ilave gümrük vergisi (İGV) alınması kararlaştırılmıştır.

Karar kapsamı eşyanın İGV oranlarını gösterir tablo aşağıdaki gibidir:

G.T.İ.P.

İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)

1

2

3

5

9

6

7

8

8427.10.10.00.00

0

0

0

6,5

6,5

6,5

6,5

8427.10.90.00.00

0

0

0

6,5

6,5

6,5

6,5

8427.20.11.00.00

0

0

0

6,5

6,5

6,5

6,5

8427.20.19.00.00

0

0

0

6,5

6,5

6,5

6,5

8427.20.90.00.00

0

0

0

6,5

6,5

6,5

6,5

8427.90.00.90.00

0

0

0

6

6

6

6

*1: AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna Hersek, Fas,Filistin,Tunus,Mısır,Gürcistan,Arnavutluk,Şili,Sırbistan,Karadağ,Kosova,Morityus, Moldova,Faroe Adaları;  2: Güney Kore; 3:Malezya 4: Singapur; 5: Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Grubu; 6: En Az Gelişmiş Ülkeler; 7: Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler; 8:Gelişme Yolundaki Ülkeler; 9: Diğer Ülkeler

 

Karar kapsamında yer alan ve A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilen Avrupa Birliği ve Türk menşeli olmayan eşyadan “Diğer Ülkeler” sütununda belirtilen oran üzerinden İGV alınır. Ancak, Türkiye’nin taraf olduğu Serbest Ticaret Anlaşmaları çerçevesinde bir çapraz menşe kümülasyon sistemine dahil ülkeler menşeli eşyadan tercihli menşeinin tevsiki halinde İGV alınmaz.

Ancak aşağıda belirtilen durum ve hallerde bu Karar hükümleri uygulanmaz.

• Yukarıdaki tabloda yer alan ürünlerin Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilerek işlem görmüş ürün olarak ihraç edilmesi halinde varsa telafi edici verginin hesaplanmasında,

• Karar kapsamındaki ürünlerin İthalat Rejimi Kararı eki listelerdeki gümrük vergisi oranı üzerinden vergi tahsilatı yapılarak gümrük gözetimi altındayken A.TR dolaşım belgesi düzenlenerek AB ülkelerine ihraç edilmesi halinde,

• Karar kapsamındaki eşyanın aynı zamanda İthalat Rejimi Kararına ekli V sayılı listede yer alması halinde.

Bu karar yayımı tarihinden 45 gün sonra yürürlüğe girer.

 

Saygılarımızla, 
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Sercan Bahadır


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Selçuk Özdamar
selcuk.ozdamar@tr.ey.com

(212) 408 59 16

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33

Gözde Küçükçelebi
gozde.kucukcelebi@tr.ey.com

(212) 408 47 61

Sümeyra Gürbulak
sumeyra.gurbulak@tr.ey.com

(212) 408 55 94