Skip to Content

No: 31

Tarih: 24/05/2019

Konu:EMY ve İGV’de menşe şahadetnamesi kullanımı ile kağıtsız beyanname ile ilgili olarak Gümrük Yönetmeliği’nde değişiklikler yapıldı.

24 Mayıs 2019 tarihli ve 30783 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tebliğ ve Yönetmelikler ile birlikte aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:

 1. 2017/10926 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Kararın Uygulanmasına Dair Tebliğ ile ithalatta Alınan İlave Gümrük Vergilerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (İthalat: 2017/4) yürürlükten kaldırılmıştır. Böylece, İGV ve EMY bakımından ihracatçı beyanı uygulaması tamamen kaldırılmış; tedarikçi beyanı ve uzun dönem tedarikçi beyanı uygulamasına ise sınırlamalar getirilmiştir.
 2. Gümrük Yönetmeliği’nde yukarıda belirtilen Tebliğ’lerin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin olarak birtakım değişiklikler yapılmış olup, değişikliklere aşağıda yer verilmiştir:
 • 38’nci maddede yapılan değişiklikle; Ek Mali Yükümlülük ve/veya İlave Gümrük Vergisi’ne tabi eşyaya bu yükümlülüklerin uygulanmaması amacıyla, eşyanın önlem/yükümlülük uygulanan ülke menşeili olmadığının tevsikinin menşe şahadetnamesi ile yapılacağı hükmü eklenmiştir.
 • 41’inci maddede yapılan değişiklikle; Menşe şahadetnamesinin doğruluğu konusunda idarenin şüpheye düşmesi üzerine inceleme ve sonradan kontrol yoluna gidilmesi halinde, yükümlünün yazılı talebi üzerine tahsili gereken vergi ve diğer mali yükümlülüklerin emanet hesabına alınması uygulaması, İGV ve EMY için de uygulanabilir hale getirilmiştir.
 • 205’nci maddede yapılan değişiklikle; madde başlığı “Ticaret Politikası Önlemleri” iken, “Ticaret politikası önlemleri, İlave gümrük vergisi ve diğer mali yükümlülükler” olarak değişmiş; bu ve 38’inci maddedeki değişiklikle de uyumlu olarak anılan maddeye;
  • ticaret politikası önlemlerinin yanı sıra ilave gümrük vergisi ve ek mali yükümlülük ifadeleri eklenmiş,
  • bu vergi ve yükümlülüklere tabi eşyanın menşeinin ispatının menşe şahadetnamesi ile yapılacağı ve bu belgenin serbest dolaşıma giriş beyannamesi ekinde ibraz edileceği hususu eklenmiş,
  • Türkiye ile AB arasındaki gümrük birliği çerçevesinde eşyanın serbest dolaşım statüsünü tevsiken A.TR Dolaşım Belgesi ibraz edilmesi halinde, ithalata konu eşyanın menşeini belirleme konusunda Bakanlıkça belirlenen risk kriterleri uyarınca saptanan durumlar saklı kalmak kaydıyla, menşe şahadetnamesi aranmayacağı hususu eklenmiştir.
 • 112 ve 114’üncü maddelerde yapılan değişiklikle; İhracatta kağıtsız beyan uygulamasıyla ilgili olarak,
  • İşlemlerin e-imza ile yapılacağı,  beyannamenin elektronik ortamda bulundurulacağı, beyanname kağıt ortamında eklenmesi gerekenler dışındaki belgelerin, kağıt ortamında idareye sunulmayacağına ve kağıtsız beyan kapsamında, belge saklama yükümlülükleriyle ilgili hükümler eklenmiştir.
  • OKSB sahibi firmaların mavi hatta işlem gören beyanlarında, ilgili belgelerin 44 no.lu haneye kaydedilmesi ancak idareye sunulmamasına ilişkin kısım çıkarılmıştır.
 • Anılan Yönetmeliğe eklenen Geçici 14’üncü maddeyle de; yukarıda bilgileri verilen ve yürürlükten kaldırılan Tebliğlerde yer alan belgelerle ilgili olarak gümrük beyannamesi tescil edilmiş olanların işlemlerinin, Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılacağı belirtilmiştir.

 

Yukarıda bahsi geçen değişiklikleri gösteren tabloya ulaşmak için tıklayınız…

 

Gümrük Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’e ulaşmak için tıklayınız…

 

 

 

Saygılarımızla,

Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.

Sercan Bahadır


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Selçuk Özdamar
selcuk.ozdamar@tr.ey.com

(212) 408 59 16

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33