Skip to Content

No: 28

Tarih: 20/05/2019

Konu:Deniz yolu ile sıvı halde getirilen sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) serbest dolaşıma giriş rejimine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

18 Mayıs 2019 tarihli ve 30778 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş, Seri No: 16) ile deniz yolu ile sıvı halde Türkiye Gümrük Bölgesi’ne getirilen ve gümrük gözetimi altında gaz haline dönüştürülerek limanda boru hattına verilen sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulmasına dair usul ve esaslar düzenlenmiştir.

 

Buna göre, Tebliğ kapsamı eşya için;

  • Gümrük Kanunu’nun 35/A maddesi uyarınca özet beyan verilir ve 39’uncu maddesi uyarınca gümrüğe sunulur.
  • Serbest dolaşıma giriş beyannamesi, mezkûr Kanun’un 46’ncı maddesinde belirtilen süreler içinde, eşyanın boşaltılmasına başlanmadan önce tescil edilir.
  • Tebliğ ile belirlenen usulde beyanda bulunulmak istenmesi halinde gümrük beyannamesi ekranından “BS-19” kodu seçilir.
  • Beyan sahibi tarafından yurt dışı analiz raporu ile proforma fatura veya satış sözleşmesi gümrük idaresine sunulur ve proforma faturada veya satış sözleşmesinde yer alan veriler çerçevesinde serbest dolaşıma giriş beyannamesi tescil edilir.
  • Laboratuvar tahlilleri, Gümrük Yönetmeliği’nin 201’inci maddesi uyarınca yapılır ve bu kapsamda, boşaltım limanı veya FSRU Terminalinde gaz kromatografi cihazı ile yerinde tahlil yapılamaması durumunda, yükleme limanında akredite kuruluşlarca eşyanın mahiyetine dair düzenlenen laboratuvar tahlil belgelerine göre ilgili gümrük laboratuvarları tarafından raporlama yapılır.
  • Kanun’un 46’ıncı maddesinde belirtilen süre içinde tescil edilen beyanname, 4/3’üncü fıkrasında belirtilen mevcut belgelerdeki veriler esas alınarak kontrol edilir. Beyanname ve eki belgelerin uygun olduğunun görülmesi halinde eşyanın tahliyesine izin verilir.
  • Serbest dolaşıma giriş beyannamesi tescil edilen eşyaya ilişkin fatura veya diğer belgeler en geç beyannamenin tescil edildiği ayı takip eden ayın 26’ıncı gününe (yirmi altıncı gün dahil) kadar gümrük idaresine ibraz edilir.
  • İbraz edilen fatura, diğer belgeler ve laboratuvar tahlil raporu esas alınarak beyanname kontrol edilir, sunulan belgelere göre miktar veya kıymet farkı bulunması halinde beyannamede düzeltme yapılır, tahakkuk ettirilen gümrük vergileri ikinci fıkrada belirtilen süre içerisinde ödenir ve eşyanın cinsinde farklılık tespiti halinde Gümrük Kanunu uyarınca işlem yapılır.

Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

 

Saygılarımızla,

Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.

Sercan Bahadır


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Selçuk Özdamar
selcuk.ozdamar@tr.ey.com

(212) 408 59 16

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33