Skip to Content

No: 24

Tarih: 07/05/2019

Konu:Yunanistan menşeli ve/veya çıkışlı bazı mensucatın ithalatında anti-damping önleminin uygulanmasına karar verildi.

7 Mayıs 2019 tarihli ve 30767 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2019/15) ile Yunanistan menşeli/çıkışlı bazı mensucat eşyasının ithaline yönelik başlatılmış olan önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturmanın tamamlanmasının ardından alınan karar yürürlüğe konmuştur.

Bu kapsamda, soruşturmaya konu;

  • 54.07 tarife pozisyonu altında sınıflandırılan ve EK 1’de GTİP’lerine yer verilen “sentetik filament ipliklerinden dokunmuş mensucat”,
  • 55.13, 55.14, 55.15, 55.16 GTP’lerinde sınıflandırılan “sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat”

tanımlı eşyanın Yunanistan menşeli olarak beyan edilmesi ve/veya Yunanistan çıkışlı olması durumunda ithalatta uygulanmak üzere, aşağıdaki tabloda yer verilen oranlarda dampinge karşı önlemlerin yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir:

GTİP

Eşya Tanımı

Menşe
ve/veya
Çıkış Ülkesi

Dampinge Karşı
Önlem (CIF%)

110 gr/m2
ağırlığının
üstü için

110 gr/m2
ağırlığı ve
 altı için

54.07

EK 1’de GTİP’i ve tanımı yer alan eşya

Yunanistan

70,44

21,13

55.13

Sentetik devamsız liflerden dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle %85’ten az, m2 ağırlığı 170 gramı geçmeyen esas itibariyle veya sadece pamukla karışık sentetik devamsız lif içerenler)

Yunanistan

44

55.14

Sentetik devamsız liflerden dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle %85’ten az, m2 ağırlığı 170 gramı geçen esas itibariyle veya sadece pamukla karışık sentetik devamsız lif içerenler)

55.15

Sentetik devamsız liflerden diğer dokunmuş
mensucat

55.16

Suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat

 

Buna göre, Gümrük İdareleri, yukarıdaki tabloda belirtilen eşyanın Tebliğ’de belirtilen diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında ithalatında karşısında gösterilen miktarda dampinge karşı kesin önlemi uygular.


Söz konusu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Tebliğ ve Ek 1’e ulaşmak için tıklayınız…

 

 

                        

Saygılarımızla,

Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.

Sercan Bahadır


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Selçuk Özdamar
selcuk.ozdamar@tr.ey.com

(212) 408 59 16

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33