Skip to Content

No: 15

Tarih: 28/03/2019

Konu:Gümrüklerde yaşanan bazı problemlere ilişkin yazı yayımlandı.

Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü tarafından, İstanbul Gümrük Müşavirliği Derneği’ne gönderilen 21.03.2019 tarihli ve 00042809430 sayılı yazı ile gümrüklerde yaşanan problemlere ilişkin açıklama yapılmıştır.

İlgili Yazı kapsamında aşağıdaki hususlara açıklık getirilmiştir;

- Gümrük Kanununun 63. Maddesi kapsamında yapılacak redrese işlemlerinde eşyaların fiziki hatta yönlendirilmeden yapılmasına ilişkin olarak; gümrük vergileri ve dış ticaret politika önlemlerini etkilemeyen beyanname eki belgelerden doğruluğu tespit edilebilenler için beyanname hattı değişikliği yapılmadan düzeltmenin yapılacağı belirtilmiştir.

- Antrepo beyannamelerinde GTİP değişikliğinin olması durumunda Gümrük Kanunun 241’inci maddesinin tatbik edilmemesi talebine ilişkin olarak; Kanunun 241’inci maddesinin 1’inci fıkrası Uyarınca Usulsüzlük Cezasını Gerektiren Fiiller başlıklı Gümrük Yönetmeliği Ek:82’nin 17’nci maddesinde;  Antrepo rejimine ilişkin beyannamede eşyanın farklı GTİP’te beyan edildiğinin tespiti halinde ceza tatbik edileceği hükmüne yer verildiğinden, bu maddenin uygulanmaması talebi mevzuat değişikliği gerektirdiğinden ve antrepo beyanı serbest dolaşıma giriş beyanı açısından bağlayıcı olduğundan uygulamaya aynen devam edileceği ifade edilmiştir.

- Kimyevi maddelerin serbest dolaşıma girişlerinde emsal olarak kullanılan beyannamenin fatura birim kıymeti ile ithali yapılan eşyanın birim kıymeti arasında aleyhte fark olması durumunda, söz konusu farkın gümrük vergisi matrahına dahil edilip edilmeyeceğine ilişkin olarak; ithal eşyanın gümrük kıymetinin tespitine ilişkin esasların Gümrük Yönetmeliğinin 44 ve müteakip maddelerinde düzenlendiği, Yönetmeliğin 45’inci maddesinde açıklanan Satış Bedeli Yöntemi’nin, gerçekte ödenen veya ödenecek fiyatın kıymet tespitinde esas alınmasına dayandığı belirtilmiştir. Beyan edilen kıymetin gerçekliğinden şüphe edilmesi durumunda Gümrük Kıymeti konulu 2012/29 sayılı Genelge kapsamında açıklandığı üzere fiyat düşüklüğünün beyan edilen kıymetin reddi için tek başına gerekçe olmadığı ve satışa ilişkin koşullara da bakılması gerektiği ifade edilmiştir. 

Kimyevi maddelerin serbest dolaşıma giriş işlemlerinde Gümrük Yönetmeliğinin 196’ncı maddesinin 2’nci fıkrasının (b) bendine istinaden, beyannamenin 44 no’lu hanesine ilgili raporun sayı ve tarihinin girilmesinin amacının GTİP tespitine ilişkin olduğu ve emsal kimyane raporu uygulamasında aynı kıymet şartının bulunmadığı mütalaa edilmiştir.

İlgili yazıya ulaşmak için tıklayınız...

 

 

Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Sercan Bahadır


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Selçuk Özdamar
selcuk.ozdamar@tr.ey.com

(212) 408 59 16

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33