Skip to Content

No: 10

Tarih: 24/01/2019

Konu:İthalatta aranan gözetim belgesi ve kıymet artırımına ilişkin Kıymet Kriterli Gözetim Hakkında Genelge yayımlandı.

23.01.2019 tarihinde Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından Kıymet Kriterli Gözetim Hakkında Genelge yayımlanarak 18.05.2018 tarihli, 2018/10 sayılı Genelge’nin yürürlükten kaldırıldığı duyuruldu.

Yayımlanan yeni Genelge ile 2004/7304 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanması Hakkında Karar ve ilgili gözetim Tebliğleri kapsamında gümrük idarelerinde yapılan işlemlerle ilgili olarak gümrük idarelerince aşağıda belirtilen esaslara göre işlem yapılacağı açıklanmıştır. Buna göre,

 • Gözetim belgelerinin Tek Pencere Sistemi’nden referans numarası/tarihi alınarak beyannamenin 44 no.lu hanesine beyan edilmesi veya eşya kıymetinin gözetim tebliğinde belirtilen kıymetten düşük olması durumunda, eşya kıymetinin gözetim tebliğinde belirtilen düzeye çıkmasını sağlayacak şekilde yurt dışı gider beyanının yükümlü tarafından yapılması gerekmektedir.
 • Teslimden sonra yapılan kontroller sonucunda, eşyanın kıymetinin belirtilen kıymetin altında olduğunun anlaşılması halinde otuz gün içinde farklılığa ilişkin vergilerin yükümlü tarafından ödenmesi gerekmektedir.
 • Yukarıda belirtilen işlemlerin yükümlü tarafından yerine getirilmemesi durumunda Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesi ve 2016/9 sayılı Genelgede belirtilen usuller takip edilerek alınacak sonuca göre işlemler tekemmül ettirilir.
 • Beyanın tescili aşamasında gözetim tebliğinde yer alan kıymete ulaşılmasını sağlayacak şekilde veyahut eşyanın kontroller sonucunda yurt dışı gider beyan edilerek buna tekabül eden ithalat vergilerinin ödenmesi sonrasında, Gümrük Kanunu uyarınca geri verme başvurusunda bulunulması ve geri verme hususunun gerçekleşmesi sonucunda, söz konusu yapılan ek beyanın ortadan kalkacağı belirtilmiştir. Bu durumda, gözetim belgesinin teminine yönelik olarak Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesi ve 2016/9 sayılı Genelgede belirtilen usuller takip edilerek alınacak sonuca göre işlemler tekemmül ettirilir.

Buna göre; vergilerin yargı kararı ile geri verilmesi üzerine;

 • Geri verilen vergilere ilişkin gümrük beyannameleri muhteviyatı eşya için gözetim belgesi alınması gerekliliği Gümrük İdaresince, ithalatçı firmaya ve belgeyi düzenleyecek olan İthalat Genel Müdürlüğüne bildirilir.
 • Bilgilendirme yazısında; gözetim belgesine ilişkin olumlu ya da olumsuz sonucun 3 ay içerisinde bildirilmesi gerektiği, aksi takdirde verilen sürenin bitimini müteakip eşyaya ilişkin gözetim belgesi talebinin olumsuz sonuçlandığı kabul edilerek Gümrük Kanununun 235 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (c) bendine göre işlem tesis edileceği ifade edilir. İthalat Genel Müdürlüğüne verilecek olan 3 aylık süre, bilgilendirme yazısının Genel Müdürlük kayıtlarına giriş tarihinden itibaren başlar ve talep edilmesi halinde en çok 6 aya kadar uzatılabilir.
 • Gözetim belgesine ilişkin talebin olumsuz sonuçlandığının bildirilmesi ya da verilen sürenin sona ermesine rağmen ilgili Genel Müdürlükten herhangi bir geri dönüş sağlanmaması halinde, Gümrük Kanununun 235 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (c) bendi çerçevesinde işlem tesis edilir. Ayrıca, yine aynı maddenin 4 üncü fıkrasına göre; eşyaya el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir ve eşya Gümrük Kanunun 177 ila 180 inci madde hükümlerine göre tasfiyeye tabi tutulur.
 • Gümrük Kanunu’nun 235’inci maddesinin 1 inci fıkrasının (c) bendinin uygulandığı hallerde eşyanın gümrük vergilerinin yanı sıra, eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası verilmektedir. “Gümrüklenmiş değer” kavramı eşyanın CIF bedeli ile gümrük vergilerinin toplamını ifade etmektedir.
   
 • Aynı maddenin 4’üncü fıkrası ise eşyaya el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilmesi ve eşyanın tasfiyeye tabi tutulmasını öngörmektedir. Gümrük Kanunu’nun 177’nci maddesine göre, tasfiye edilmesine karar verilen eşyanın bulunmaması halinde, ithal eşyası için CIF kıymeti ile bunlara ilişkin gümrük vergileri tutarları tahsil edilir.

 

 • Serbest dolaşıma giriş rejimi, kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimi, dahilde işleme rejimi kapsamı geri ödeme sistemi ile şartlı muafiyet sistemi kapsamı işletme malzemesi ithali hariç olmak üzere, eşyanın kıymeti, ilgili Tebliğ’e göre belirtilen kıymeti karşılaması durumunda gözetim belgesi ve ilave yurt dışı gider şartı aranmaksızın işlemler tamamlanır.

İlgili Genelge’ye ulaşmak için tıklayınız…

 

Saygılarımızla,

Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.

Sercan Bahadır


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Tuğba Aslan
tugba.aslan@tr.ey.com

(212) 408 59 52

Selçuk Özdamar
selcuk.ozdamar@tr.ey.com

(212) 408 59 16

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33