Skip to Content

No: 71

Tarih: 28/12/2018

Konu:YYS yıllık faaliyet raporlarına dikkat edilecek hususlara ilişkin yazı yayımlandı.

Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün Bölge müdürlüklerine yönelik dağıtımlı 27.12.2018 tarihli 40160521 sayılı yazıda, YYS sahibi firmaların bu sertifika kapsamında ibraz edecekleri faaliyet raporlarının incelenmesi sırasında, bazı hususlara dikkat edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Dikkat edilmesi gereken söz konusu hususlar aşağıdaki gibidir:

 1. Raporun, sertifikanın düzenlendiği tarihten sonraki on iki alık dönemin sonuna tekabül eden tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar düzenlenmiş olması,
 2. Raporun, Bölge Müdürlüğüne ibraz edilmiş olması,
 3. Ek 22/A no.lu ekin doldurulması gereken durumlarda:
  • Toplam ithalat ve ihracat beyannamelerinin ayrı ayrı %20 oranında incelenmiş olması
  • Her bir rejim kodu itibariyle %10 oranında beyanname seçilmiş olması
  • İthalat beyannamelerinin tespiti sırasında, antrepo rejiminde yeşil hatta işlem görenlerin de (4071 ve 71XX) hesaba katılmış olması
  • Birden fazla kaleme ilişkin rejim kodunun bulunduğu durumlarda, hesaplamanın ana rejim kodu üzerinden yapılmış olması
 4. Ek 22/B no.lu ekin doldurulması gereken durumlarda:
  • Toplam transit beyannameleri ile TIR Karnelerinin ayrı ayrı %20 oranında incelenmiş olması
  • Her bir rejim kodu/işlem ürü itibariyle %10 oranında beyannamenin seçilmiş olması
  • Sertifika sahibinin izinli gönderici yetkisi de olması durumunda en az %10 oranında bu kapsamda yaptığı işlemlerden seçilmesi
  • İzinli gönderici yetkisi kapsamında yapılan işlemin az olmasından ötürü, incelenecek toplam transit beyannamesi sayısına ulaşılamaması halinde, normal usulde verilen beyannamelerin de incelenerek yeterli sayıya ulaşılması
  • Sertifika sahibinin izinli gönderici yetkisinin bulunmadığı durumlarda, yalnızca normal usulde verilen beyannamelerin incelenmesi
  • Sertifika sahibinin “asıl sorumlu” olduğu transit beyannamelerinin seçilmiş olması
 5. Faaliyet raporlarının, sertifika sahibine ait beyannameleri doğrudan veya dolaylı temsil yoluyla imzalayanlar dışındaki kişilerce düzenlenmiş olması,
 6. Uygulamanın yeni bir uygulama olmasından ötürü, uyum sürecinin sağlanmasını teminen, sertifika sahibinin ilk yıllık faaliyet raporunun ibrazında, 3 ile 5 inci maddelerdeki hususların herhangi birinde eksiklik tespit edilirse, sertifika sahibi uyarılarak bildirim tarihinden itibaren 1 ay içerisinde bu eksiklerin giderilmesinin istenilmesi,
 7. Raporlardaki “ödenen vergi ve cezalar” kısmı doldurulduysa, Tahsilat Takip programı üzerinden doğruluğun kontrol edilmesi,
 8. Faaliyet raporlarında, yapılan tespitler nedeniyle ödenecek vergi ve cezalar bulunmakla birlikte, “ödenen vergi ve cezalar” bölümü ödemenin henüz yapılmadığı gerekçesiyle doldurulamadıysa, ilgili beyannamenin tescil edildiği gümrük müdürlüğünün bağlı olduğu bölge müdürlüğüne raporla birlikte bildirimde bulunularak gerekli takiplerin yapılmasının istenilmesi,
 9. Soru formu ile faaliyet raporunun süresi içinde gönderilmemesi halinde sertifikası askıya alınan firma olması halinde Genel Müdürlüğe de bilgi verilmesi,  

Gerekmektedir.

 


Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Sercan Bahadır


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Tuğba Aslan
tugba.aslan@tr.ey.com

(212) 408 59 52

Selçuk Özdamar
selcuk.ozdamar@tr.ey.com

(212) 408 59 16

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33