Skip to Content

No: 44

Tarih: 02/08/2017

Konu:Gümrük Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı.

Gümrük Yönetmeliği’nde değişiklikler yapan Yönetmelik 1 Ağustos 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu değişikliklere bakıldığında aşağıdaki hususların öne çıktığı görülmektedir:

Karayolu taşımacılığında özet beyan

Gümrük Yönetmeliği’nin üçüncü kitabının birinci kısmında yer verilen özet beyana ilişkin yapılan değişiklik ile karayolu taşımacılığında, uluslararası sözleşmeler kapsamında başlamış bir transit işlemi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşya hariç olmak üzere, özet beyan bilgilerini de içeren transit beyanı taşıtın giriş gümrük idaresine varmasından önce elektronik ortamda giriş gümrük idaresine verilecektir. Buna göre, karayolu taşımacılığında, özet beyan giriş gümrük idaresine varılmasından en az bir saat önce; bunun mümkün olmaması halinde aracın giriş gümrük idaresine varışından itibaren bir saat içinde verileceği hükmü yürürlükten kalkmıştır.

Bu değişiklik 15 Ağustos 2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

Gelen deniz taşıtlarının mühürlenmesi

Yönetmeliğin 72/Ç maddesine yapılan ekleme ile Türkiye karasularından geçen ve hakkında ihbar bulunan veya şüphe edilen eşya yüklü gemilerin ambar kapakları veya eşya konulan diğer yerlerinin, gümrük idarelerince mühürlenebileceği hüküm altına alınmıştır.

Ham petrolün laboratuvar tahliline tabi tutulacak eşya listesinden çıkarılması

2709 tarife pozisyonu altında sınıflandırılan “Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar (ham)” tanımlı eşya Gümrük Yönetmeliği’nin 196’ncı maddesinin 1(a) fıkrası kapsamından çıkarılmıştır. Buna göre, dökme olarak gelen ham petrolün ithalinde eşyanın laboratuvara tahlile gönderilmesi uygulamasına son verilmiştir.

Transit rejiminde tanımlar ve teminatlar

Yönetmeliğin 493’üncü maddesinde yapılan değişiklik ile transit rejiminde toplu ve götürü teminattan yararlanma imkanına son verilmiştir. Bu değişiklik 1 Kasım 2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

Diğer taraftan, Yönetmeliğin 212 ila 244’üncü maddelerinde yapılan değişiklik ile transit rejiminin tanımı ve kapsamı güncellenmiştir. Buna göre, transit beyanı olarak sunulacak belgeler 213’üncü maddede; basitleştirme işlemleri ise 229 ila 238’inci maddelerde tanımlanmıştır.

Antrepo açma ve işletme koşullarında değişiklik

Yönetmelik eklerinde yapılan değişiklik sonucunda, Ek-80 “Antrepo Açma ve İşletme Koşulları ile Aranan Belgeler” olarak güncellenmiş; antrepoda aranacak şart ve niteliklerin yer aldığı Yönetmeliğin 534’üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“(1) Genel ve özel antrepo olarak kullanılacak kapalı ve/veya açık alanlarda Ek-80’in “II. ANTREPOLARDA ARANACAK ŞART VE NİTELİKLER” bölümünde belirtilen koşullar aranır.”

Bu kapsamda, Yönetmeliğe eklenen Geçiçi 11’inci madde uyarınca antrepo açma ve işletme izni bulunan antrepolar için bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, Ek-80’de belirtilen kusur durumuna göre belirlenen eksikliklerin giderilmesi için hafif kusurda bir yıl, orta kusurda iki yıl ve ağır kusurda üç yıl süre tanınacak ve eksiklik bulunan hususların süre sonuna kadar Yönetmelik hükümlerine uyumlu hale getirilmesi sağlanacaktır.

Söz konusu değişikliklerin yürürlük tarihinde farklılıklar olup, sirkülerimiz ekindeki tabloda belirtilmiştir.

Konuya ilişkin detaylı tabloya ulaşmak için tıklayınız...

 

Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Sercan Bahadır

 

 

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Tuğba Aslan
tugba.aslan@tr.ey.com

(212) 408 59 52

Ebru Çakmak
ebru.cakmak@tr.ey.com

(212) 408 58 54

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33