Page 8 - VGEylul_2018
P. 8

edilecek ürünlerin imalatında kullanılmak üzere ithal edilen  Kaynakça
     hammadde veya yarı mamul ürünlerin mevzuat dâhilinde
     kullanılıp kullanılmadığı, ithal eşya hak edişlerinin kapasite  1. 02.11.1984 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 3065 Sayılı
     raporuna uygun hesaplanıp hesaplanmadığı, ikincil işlem  Katma Değer Vergisi Kanunu
     görmüş ürün beyanının usulüne uygun yapılıp yapılmadığı  2. 04.11.1999 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 4458 Sayılı
     kontrol edilmektedir.                 Gümrük Kanunu

                               3. 27 Ekim 2008 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Sonradan
     8. 2 no.lu KDV beyannameleri: 2 no.lu KDV beyannameleri  Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği
     ile KDV’si ödenen faturaların eşyaya ilişkin olup olmadığı veya
     eşyaya ilişkin yapılan ve gümrük kıymetine ilave edilmesi  4. Bahadır Sercan, “Gümrük incelemelerinde yeni bir yaklaşım:
     gereken bir gidere ilişkin olup olmadığı sonradan kontrol  Sonradan kontrol”, Vergide Gündem, İstanbul 2011; http://
     kapsamında araştırılmaktadır.             www.vergidegundem.com/tr_TR/makale?categoryName=Ver
                                gide&publicationNumber=6&publicationYear=2011&publicati
     9. Damga vergisi: İthal eşyaya ilişkin yapılan sözleşmeler,  onId=236106 (ET:11.08.2018)
     ithalatta hükmünden faydalanılan menşe belgeleri gibi damga  5. Bahadır Sercan, “Gümrük işlemlerinde öne çıkan 5 temel
     vergisine tabi kâğıtlar için damga vergisi ödenip ödenmediği,  inceleme konusu”, Vergide Gündem, İstanbul 2017; http://
     ödenen damga vergisi tutarının ithalatta KDV matrahına  www.vergidegundem.com/tr_TR/makale?categoryName=Ver
     dâhil edilip edilmemesi konusu sonradan kontrol kapsamında  gide&publicationNumber=1&publicationYear=2017&publicati
     incelenmektedir.                   onId=4674698 (ET:11.08.2018)
                               6. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İdare Faaliyet Raporu, 2017
     Bu makalede yer alan açıklamalar, yazarının konu hakkındaki kişisel görüşünü yansıtmaktadır. Makaledeki bilgi ve açıklamalardan dolayı EY ve/veya
     Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye sorumluluk iddiasında bulunulamaz. Mevzuatın sık değiştirilen ve farklı anlayışlarla yorumlanabilen yapısı
     nedeniyle, herhangi bir konuda uygulama yapılmadan önce konunun uzmanlarından profesyonel yardım alınmasını tavsiye ederiz.
   8                          Eylül 2018                                                       Eylül 2018
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13