Page 7 - VGEylul_2018
P. 7

Talimat         İncelemenin         Tespitlerin         Tahakkuk
                   Başlaması          Görüşülmesi

            Tebligat           Kontrolün          Sonradan
                          Tamamlanması         Kontrol Raporu


     Sonradan kontrolün kapsamı             Sonradan kontrolde öne çıkan konular


     Sonradan kontrol, gümrük mevzuatı ve ilgili diğer mevzuatta  1. Royalti ve lisans ödemeleri: Yapılan kontrollerde,
     öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini  sözleşmeler, ithal edilen eşya ile ilgili olma ve ithal eşyasının
     belirlemek için yapılmaktadır. Dolayısıyla sonradan kontrol  satış koşulu olması şartlarının her ikisini de sağlayıp
     belirli bir dönem, sektör, rejim, tarife, vergi türü gibi konular ile  sağlamadıkları açısından incelenmekte ve bu koşulları sağlayan
     sınırlandırılabilir.                sözleşmeler kapsamında yapılan ödemelerin ithal eşyanın
                               gümrük kıymetine dâhil edilmesi yönünde bir yaklaşım
     Ancak temel olarak baktığımızda, gümrük vergileme unsurları  sergilenmektedir.
     olan, kıymet, tarife, menşe ve miktar esas alınarak inceleme
     yapılmaktadır.                   2. Fiyat farkları ve ek ödemeler: Eşyanın gümrük kıymetine
                               dâhil edilmesi gereken ithal eşya ile ilgili ithalattan sonra yapılan
     a. Kıymet: İthal eşyanın gümrük kıymetinin belirlenmesine  fiyat farkları, ek navlun ödemeleri gibi ithal eşyası için yapılan
     ilişkin usul ve esaslar Gümrük Kanunu’nun 23 ila 31’nci  tüm ödemeler muhasebe kayıtları üzerinden kontrol edilerek,
     maddelerinde düzenlenmiştir. Eşyanın gümrük kıymetinin satış  ithal eşyası ile ilgili olup da gümrük kıymetine dâhil edilmemiş
     bedeli olduğu belirtilmiştir. Eşyanın satış bedeli ise doğrudan  bir gider olup olmadığı araştırılmaktadır.
     veya dolaylı olarak satıcı yararına yapılan veya yapılacak olan
     ödemelerin dikkate alınmasıyla belirlenmektedir. Buna ilave  3. Bedelsiz ithalat: Yapılan kontrollerde, bedelsiz ithalat
     olarak, Gümrük Kanunu’nun 27’nci maddesinde ithal eşyanın  işlemlerinde beyan edilen eşya bedelinin emsallerine uygunluğu
     gümrük kıymetine ilave edilmesi gereken unsurlara yer  araştırılmakta ve bu eşya için gerçekten bir bedel ödenip
     verilmiştir. Buna göre;               ödenmediği incelenmektedir. Ayrıca para transferlerinin
                               kontrolü neticesinde eşyanın kıymetine girmesi gerektiği halde
     • Satıcıya ithal eşyası için yapılan her türlü ödemeler, beyan edilmeyen tutarlar da tespit edilebilmektedir.
     • Türkiye’deki giriş limanına veya yerine kadar yapılan navlun,  4. Transfer fiyatlandırması: İlişkili firmalar ile yapılan ticarette
      sigorta, yükleme, elleçleme giderleri,
                               bu ilişkinin satış fiyatı üzerindeki etkisi ve gümrük kıymetinin
     • Dizayn ve kalıp bedelleri, işçilik, malzeme giderleri, ambalaj  emsallerine uygunluğu, firmanın transfer fiyatlandırma politikası
      bedelleri,                     kapsamında incelenmektedir.
     • Royalti ve lisans ücretleri,
                               5. KDV matrahı: Sonradan kontrol incelemelerinde, muhasebe
     • İthal eşyanın satışından doğan hasılanın doğrudan veya  sistemi üzerinden fiilen gerçekleşen gider kalemleri 3065
      dolaylı olarak satıcıya aktarılan kısmı ithal eşyanın gümrük  sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 21’nci maddesinde yer
      kıymetine ilave edilmelidir.            verilen ithalat matrahı (ithalat sırasında ödenen vergi, resim
                               ve harçlar ile gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar
     b. Tarife: Eşyanın gümrük vergileri GTİP’ine göre  yapılan ve vergilendirilmeyenlerin giderlerden) açısından tespit
     belirlendiğinden tarifenin doğru beyan edilip edilmediği önem  edilerek beyan edilen KDV matrahı ile karşılaştırılmakta ve KDV
     taşımaktadır. Sonradan kontrol incelemelerinde hem tarifenin  matrahının doğru beyan edilip edilmediği kontrol edilmektedir.
     doğruluğu hem de vergi oranlarının kontrolü yapılarak eksik
     vergi ödemesi yapılıp yapılmadığı kontrol edilmektedir. Ayrıca,  6. KKDF: KKDF vadeli ithalat işlemlerinde tahsil edildiğinden,
     eşyanın tercihli menşeden yararlanmak için belge sunulduğu  eşya bedelinin ithalattan önce yurt dışındaki ihracatçı firmaya
     durumlarda, bu belgelerin şekli ve içeriği incelenerek, geçerliliği  transfer edilip edilmediği sonradan kontrol uygulamalarında
     kontrol edilmektedir.                kontrol edilmektedir.

     c. Menşe: Menşe ile ilgili olarak, tercihli tarifeden bir menşe  7. Dâhilde işleme rejimi uygulamaları: Dâhilde işleme rejimi
     belgesi sunularak yararlanılmış olması durumunda, bu  kapsamında vergi ödenmeksizin Türkiye’de işlenerek ihraç
     belgelerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığı kontrol edilmektedir.

 Eylül 2018                       Eylül 2018                       7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12