Page 5 - VGEylul_2018
P. 5

Vergide Gündem
      Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
                      Sonradan kontrol kapsamında yapılan gümrük
                      incelemeleri ve bu incelemelerde öne çıkan
                      konular


                      Sonradan kontrol mevzuatı

                      Sonradan kontrol uygulaması 27 Ekim 2008 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan
                      Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği’nde düzenlenmiştir.

                      Yönetmelik’te sonradan kontrol “beyan edilen bilgilerin doğruluğu ve işlemlerin usulüne
                      uygun olarak yapılıp yapılmadığı da dahil eşyanın gümrük işlemlerine ve/veya sonraki
                      ticari işlemlere ilişkin ticari belge ve verilerin ya da riskli kişi veya işlemlerin ilgili kişilere
                      ait yerlerde kontrol edilmesi” olarak tanımlanmaktadır.
                      Yönetmelik’in dayanak maddesine bakıldığında, Gümrük Kanunu’nun 10’uncu ve
                      73’üncü maddesine atıfta bulunulduğu görülmektedir. Gümrük Kanunu’nun 10’uncu
                      maddesinde, gümrük idaresi tarafından gümrük işlemlerinin gümrük mevzuatına
                      uygunluğunun kontrol edilebileceği; 73’üncü maddesinde ise gümrük işlemlerinin
                      eşyanın tesliminden sonra kontrol edilebileceği hükmüne yer verilmektedir.


                      Ayrıca, 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
                      Hükmünde Kararnamenin, Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü ile Rehberlik
                      ve Teftiş Başkanlığının görev tanımlarının yer aldığı 10’uncu ve 16’ncı maddesine
                      dayandırılarak söz konusu Yönetmelik’in hazırlandığı anlaşılmaktadır.

                      Sonradan kontrol uygulaması, AB ile uyum çerçevesinde yapılan Türk gümrük denetim
                      sistemindeki en köklü değişiklik olarak nitelendirilebilir. 2008 yılına kadar bir ihbar
                      veya şikayete bağlı olmaksızın sadece klasik teftiş metoduyla gümrük idarelerinde
                      denetim yapılmaktaydı. Bu incelemelerde gümrük beyannameleri ile beyan edilen bilgi
                      ve belgelerin doğruluğu ve gümrük mevzuatı arasındaki uyumluluğu araştırılmakta
                      ve bu incelemeler gümrük idaresiyle sınırlı tutulmaktaydı. Sonradan Kontrol ve Riskli
                      İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği ile beyan sahibine ait yerlerde sonradan kontrol
                      yapılabilmesi sağlanmıştır. Mevcut uygulamada, gümrük idarelerinde yapılan belge
                      kontrolü muayene memurları tarafından yapılmakta olup, sonradan kontrol ise gümrük
                      müfettişleri tarafından yapılmaktadır.


                      Sonradan kontrol uygulamasının amacı;
                      • Ödenmesi gereken gümrük vergisi hesaplamalarının doğruluğunu araştırmak, varsa
                       hataları tespit etmek ve düzeltilmesini sağlamak;
                      • Kayıt dışı ekonomi ile mücadele etmek;
                      • Tarife dışı önlemlere uyulmasını sağlamak;

                      • Mükellef aleyhinde olduğu kadar, lehinde olan hususları da tespit etmek;
                      • Gümrük idarelerine yapılan beyan ile şirket bünyesinde tutulan kayıtlar arasındaki
                       uyumluluğu araştırmak,

                      olarak ifade edilebilir.
 Eylül 2018                       Eylül 2018                       5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10