Page 4 - VGEylul_2018
P. 4

Gümrük mevzuatı kapsamında cezai hükümler      Amerikan üreticilerinden eşya/teknoloji satın alma yasağı
                               getirilse de firmanın ihracat kontrolleri kapsamında süreçlerini
     İhracat kontrolüne ilişkin yasak veya izin hükümlerine  güçlendirmesi ve sorumlu yöneticileri işten çıkarmayı kabul
                                                2
     uyulmaması durumunda, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun  etmesi sonucunda ilgili yasak askıya alındı. Buna göre, her
     235’inci maddesi uyarınca ihracat rejimine tabi tutulan eşyaya  ne kadar ihracat kontrolleri kapsamında uygulanan cezalar,
     ilişkin olarak, yapılan beyan ile muayene ve denetleme veya  ülkelerin iç mevzuatları açısından değişiklik gösterse de para
     kontrol sonucunda;                 cezası ihmal edildiğinde dahi firmaların faaliyetlerini sürdürme
                               konusunda ağır yaptırımlarla karşılaşacağı açıktır.
      “a) Eşyanın genel düzenleyici idari işlemlerle ihracının
       yasaklanmış olduğunun tespiti halinde, eşyanın  Bu kapsamda, ihracat kontrolleri açısından oluşabilecek
       gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası verilir. riskleri öngörmek ve bu çerçevede gerekli güvenlik önlemlerini
                               almak uluslararası firmalar için büyük önem arz etmektedir.
      b) Eşyanın ihracı, lisansa, şarta, izne, kısıntıya veya belli  Alınacak tedbirler genel olarak, ihracat kontrollerine ilişkin
       kuruluşların vereceği uygunluk veya yeterlilik belgesine tabi  firma içinde bir ekibin kurulması, çalışanlara güncel mevzuat
       olduğu halde uygunluk ve yeterlilik belgesine tabi değilmiş  ve düzenlemeler konusunda düzenli eğitim verilmesi ve ihracat
       veya belge alınmış gibi beyan edildiğinin tespit edilmesi  kontrol uyum rehberi oluşturulması olarak sıralanabilir.
       halinde, eşyanın gümrüklenmiş değeri kadar idari para
       cezası verilir.”                 Buna göre, günlük operasyonların yönetilmesi esnasında esas
                               alınacak ihracat kontrol rehberi aşağıdaki dört ana kontrol
     Ayrıca, 5201 Sayılı Harp Araç ve Gereçleri ile Silâh, Mühimmat  aşaması içermelidir:
     ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi
     Hakkında Kanun kapsamında, bu Kanun hükümlerine aykırı
     hareket edenler; 2 aydan 5 yıla kadar hapis ve 8.000 TL’den  1 Ürün Analizi:
     aşağı olmamak üzere ağır para cezası ile cezalandırılmaktadır. İhraç edilecek ürün kontrol listesi kapsamında mı?

     Firmaların karşılaşabileceği riskler ve alınması    2 Ülke Analizi:
                                   İhracat yapılacak ülke/uluslararası yaptırımlar
     gereken tedbirler                     altında mı?

     Yukarıda yer verilen para cezalarına ek olarak ihracat kontrolleri  3 Müşteri Analizi:
                                    İhracat ülkesindeki kişi/kurum yasaklı listeler
     tedbirlerine uyulmaması firmalar için uluslararası piyasada  kapsamında mı?
     marka itibarının zedelenmesi ve gelecekteki ihracat işlemlerinde
     zorluklarla karşılaşma gibi riskleri de beraberinde getirmektedir. İhracat Nedeni:
                                    4  İhraç eşyası müşterinin iş alanına giriyor mu?
                                      Nihai kullanımı kapsamında bilgi veriliyor mu?
     Uluslararası piyasada konu ile ilgili en güncel örnek olarak Çin’li
     telekomünikasyon ve bilgi teknolojileri cihazları üreticisi ZTE
     Corporation sayılabilir. Amerikan Hazine Bakanlığı tarafından  Sonuç olarak, ilgili analizler neticesinde risk teşkil ettiği
     ilgili firmaya 2010 ila 2016 yılları arasında ABD ihracat  tespit edilen ihracat işlemlerinin durdurulması ve firma içinde
     kontrol mevzuatını ihlal ettiği gerekçesiyle bu kapsamdaki  oluşturulan bir veri tabanına bu tür işlemlerin güncel bir şekilde
     en yüksek para cezası (1,19 milyar dolar) kesildi. Ayrıca,  kaydedilmesi benzer risklerin tespit edilmesi açısından faydalı
     2017 yılındaki uzlaşma anlaşması ile firmaya 7 yıl boyunca  olacaktır.
     2 Lynch, D. J. (2018, Nisan 16 ). “U.S. companies banned from selling to China’s ZTE telecom maker”. https://www.washingtonpost.com/
     Bu makalede yer alan açıklamalar, yazarının konu hakkındaki kişisel görüşünü yansıtmaktadır. Makaledeki bilgi ve açıklamalardan dolayı EY ve/veya
     Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye sorumluluk iddiasında bulunulamaz. Mevzuatın sık değiştirilen ve farklı anlayışlarla yorumlanabilen yapısı
     nedeniyle, herhangi bir konuda uygulama yapılmadan önce konunun uzmanlarından profesyonel yardım alınmasını tavsiye ederiz.
   4                          Eylül 2018                                                       Eylül 2018
   1   2   3   4   5   6   7   8   9