Page 3 - VGEylul_2018
P. 3

Diğer taraftan, Türkiye’nin taraf olduğu Uluslararası Anlaşmalar/Sözleşmeler ile Çok Taraflı İhracat Kontrol Rejimleri aşağıdaki
     şekilde özetlenebilir:                           KİS'in yayılmasının önlenmesine yönelik uluslararası anlaşmalar
                           • Kimyasal Silahlar Sözleşmesi
                           • Biyolojik Silahlar Sözleşmesi
                           • Nükleer Silahların yayılmasının önlenmesi antlaşması
                           • Nükleer denemelerin kapsamlı yasaklanması antlaşması
          Kitle İmha Silahlarının
              (KİS)           KİS ve ilgili malzeme ve teknolojiler ile bunların fırlatma vasıtalarının
          yayılmasının önlenmesi      yayılmasının önlenmesine yönelik ihracat kontrol rejimleri
                           • Wassenaar Düzenlemesi
                           • Füze Teknolojisi Kontrol Rejimi
                           • Avustralya Grubu
                           • Nükleer Tedarikçiler Grubu
                           • Zangeer Komitesi

     Yukarıda yer verilen Uluslararası Anlaşmalardan yalnızca Kimyasal Silahlar Sözleşmesi’nin ekinde kontrol listesi (Anlaşma
     kapsamında ihracatı kontrole tabi ürün listesi) yer almaktadır. Bu listeye kayıtlı maddelerin ihracatı ülkemizde 2017/7 sayılı Kimyasal
     Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İhracatına İlişkin Tebliğ çerçevesinde yürütülmektedir.


     Diğer taraftan, Çok Taraflı İhracat Kontrol Rejimleri, Uluslararası Anlaşmalar gibi taraf ülkeler açısından hukuken bağlayıcı olmasa da
     ilgili ürünler için detaylı kontrol listeleri sağlaması açısından firmalara yol gösterici niteliktedir. Buna göre, bu rejimler kapsamındaki
     kontrol listeleri aşağıdaki şekilde özetlenebilir:


     • Wassenaar Düzenlemesi: Konvansiyonel Silahlar (Mühimmat Listesi) ve Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojiler.
     • Füze Teknolojisi Kontrol Rejimi: Nükleer, biyolojik, kimyasal silah taşıma yeteneğine sahip füzeler ve üretim teknolojisi.
     • Avustralya Grubu: Kimyasal silah yapımında kullanılan malzemeler, Çift kullanımlı kimyasal malzeme, Çift kullanımlı biyolojik
      malzeme, Biyolojik ajanlar, Bitkisel patojenler (hastalığa neden olan her türlü organizma ve madde), Hayvansal patojenler
      (hastalığa neden olan her türlü organizma ve madde).
     • Nükleer Tedarikçiler Grubu: Nükleer maddeler, Nükleer maddelerle ilgili çift kullanımlı madde, malzeme ve teknoloji.
     • Zangger Komitesi: Nükleer madde, malzeme ve teknoloji.

     Türk gümrük mevzuatı çerçevesinde ise İhracat Rejimi Kararı’nın 4’üncü maddesi uyarınca, Kanun, Kararname ve Uluslararası
     Anlaşmalarla ihracı yasaklanmış mallar dışında kalan bütün malların ihracı bu Karar çerçevesinde serbest bırakılmaktadır. Ancak,
     aynı Karar’ın 5’inci maddesinde, Kanun, Kararname ve Uluslararası Anlaşmalarla ihracı yasaklanmış veya belli bir merciin ön iznine
     bağlanmış olan mallar grubuna, bu Karar’ın Ek’inde yer verildiği ifade edilmektedir. Bu çerçevede, yukarıda yer verilen kontrol
     listeleri kapsamındaki ürünlerin ihracatı, Türkiye’deki ilgili mevzuat uyarınca yasak ya da belirtilen kurumun (askeri malzeme ve
     ekipman için Milli Savunma Bakanlığı, nükleer ve nükleer çift kullanımlı malzeme için Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, diğer çift
     kullanımlı malzeme için Ekonomi Bakanlığı) ön iznine tabidir.

     İhracatı izne tabi ürünler ile ilgili kontrol listeleri ise aşağıda bir arada sunulmaktadır:

              Madde           İzni Veren Kurum         İlgili Mevzuat
     Kontrole Tabi Tutulacak Harp Araç ve Gereçleri ile       5201 sayılı ‘Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat
     Silah, Mühimmat ve Bunlara Ait Yedek Parçalar, Askeri     ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının
     Patlayıcı Maddeler, Bunlara Ait Teknolojiler          Denetimi Hakkında Kanun’un 4üncü maddesi gereği
                                     her yıl revize edilerek Resmi Gazete’de yayımlanan
     Füze Teknolojisi Kontrol Rejimi Ekipman, Yazılım ve  Milli Savunma Bakanlığı
     Teknoloji Ek’i Dahilindeki Malzemeler             ‘Kontrole Tabi Tutulacak Harp Araç ve Gereçleri ile
                                     Silah, Mühimmat ve Bunlara Ait Yedek Parçalar, Askeri
     Wassenaar Düzenlemesi Mühimmat Listesi             Patlayıcı Maddeler, Bunlara Ait Teknolojilere İlişkin
     Kapsamındaki Malzemeler                    Liste‘
                                     ‘Nükleer ve Nükleer Çift Kullanımlı Eşyaların İhracatında
                                     İzne Esas Olacak Belgenin Verilmesine İlişkin
                                     Yönetmelik’
     Nükleer ve Nükleer Çift Kullanımlı Eşyaların İhracatında
     İzne Esas Olacak Belgelerin Verilmesine İlişkin  Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ‘Nükleer ve Nükleer Çift Kullanımlı Eşyaların
     Yönetmelik kapsamındaki mallar                 İhracatında İzne Esas Olacak Belgenin Verilmesine
                                     İlişkin Yönetmelik Kapsamına Giren Eşya Kalemlerini
                                     Belirten ‘Nükleer Transfer Uyarı Listesi’ ve ‘Nükleer Çift
                                     Kullanımlı Eşya Listesi’ne İlişkin Tebliğ’ (2012/1)
     Wassenaar Düzenlemesi Çift Kullanımlı Malzeme
     ve Teknoloji Listesi ile Avustralya Grubu Kimyasal       2003/12 sayılı Çift Kullanımlı ve Hassas Maddelerin
     Prekürsörler Listesi kapsamındaki malzeme ve          İhracatının Kontrolüne İlişkin Tebliğ
     teknolojiler                 Ekonomi Bakanlığı
     Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal     2017/7 sayılı Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer
     Maddeler                            Alan Kimyasal Maddelerin İhracatına İlişkin Tebliğ

                             Eylül 2018                       3
   1   2   3   4   5   6   7   8