Page 6 - VGMayıs_2018
P. 6

Buna göre, ilişkili kişilerine finansman temini hizmeti sağlayan  Örtülü sermaye üzerinden kur farkı hariç, faiz ve benzeri
     bir işletmenin söz konusu faaliyetinin ticari bir hizmet olarak  ödemeler veya hesaplanan tutarların, gerek borç alan gerekse
     kabul edilmesi ve dolayısıyla elde edilen faiz gelirinin de katma  borç veren nezdinde, örtülü sermaye şartlarının gerçekleştiği
     değer vergisine tabi olması gerektiği açık.     hesap döneminin son günü itibariyle dağıtılmış kâr payı
                               sayılması gerektiği açık olduğuna göre; ortaya çıkan bu
     Yıl sonunda işler karışıyor!            sonucun, muamele vergileri için de vergiyi doğuran bir olaya
                               sebebiyet vermeyeceği; bir başka ifade ile Kurumlar Vergisi
     Örtülü sermaye müessesesini düzenleyen Kurumlar Vergisi  Kanunu'nda açıkça belirtilen “kâr payı dağıtımının” Katma Değer
     Kanununun 12. maddesinde; örtülü sermaye üzerinden kur farkı  Vergisi Kanunu'nda sayılan türde bir teslim veya hizmet olarak
     hariç, faiz ve benzeri ödemeler veya hesaplanan tutarların, Gelir  nitelendirilemeyeceğinin kabulü gerekmekte.
     ve Kurumlar Vergisi kanunlarının uygulanmasında, gerek borç
     alan gerekse borç veren nezdinde, örtülü sermaye şartlarının  Gelir İdaresinin görüşü
     gerçekleştiği hesap döneminin son günü itibarıyla dağıtılmış
     kâr payı veya dar mükellefler için ana merkeze aktarılan tutar  Esasen İdarenin konuyla ilgili görüşü başlarda örtülü sermayeye
     sayılacağı belirleme altına alınmış durumda.    isabet eden KDV’nin düzeltilebileceği yönündeydi. Örneğin,
                               Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığının 09.06.2008 tarihli
     İşte bu noktada dananın kuyruğu kopuyor. Zira, ilgili  özelgesi bu doğrultudaydı.
     düzenlemede yer alan “Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarının
     Uygulanmasında” ifadesinin ne şekilde yorumlanması  Ancak zamanla bu görüş zemin kaybetti. Son dönemde tesis
     gerektiği, bir diğer deyişle söz konusu ifadenin KDV uygulaması  edilen özelgelerin tamamı, örtülü sermayeye isabet eden
     açısından da geçerlik taşıyıp taşımadığı noktasında görüş birliği  KDV’nin düzeltmeye konu edilmesinin mümkün olmadığı
     bulunmuyor.                     yönünde.

     KDV’nin düzeltilmemesi gerektiğini iddia eden    Yargının görüşü
     görüş
                               Danıştay’ın her iki yönde de kararları mevcut. Örneğin Danıştay
     Bu görüşe göre; daha önceki dönemlerde hesaplanmış olan  3. Dairesinin E: 2016/1607 ve K:2016/1944 sayılı kararı
     katma değer vergisinin, örtülü sermaye üzerinden hesaplanan  düzeltmenin mümkün olduğu yönündeyken; Danıştay 9.
     faizin hesap döneminin son günü itibariyle kar payına  Dairesinin E:2010/11146 ve K:2015/72 sayılı kararı ile İstanbul
     dönüştüğünden ve kar paylarının da katma değer vergisinin  9. Vergi Mahkemesinin E:2010/774 ve K:2012/971 sayılı
     konusu girmediğinden bahisle düzeltmeye konu edilmesi  kararını E:2012/4791 sayılı dosya kapsamında onayan kararları
     mümkün değil.                    ise aksi yönde.

     Zira her şeyden önce örtülü sermaye kurumu; kurumlar vergisi  Yine yakın dönemde İstanbul Bölge İdare Mahkemesi İkinci
     matrahının, borç adı altında işletmeye sermaye konulmak  Vergi Dava Dairesi tarafından tesis edilen E:2017/4402 ve
     suretiyle aşındırılmasının önüne geçilmesi amacıyla getirilmiş  K:2018/44 sayılı kararda da düzeltmenin mümkün bulunmadığı
     bir vergi güvenlik müessesesi. Dolayısıyla, temin edilen borcun  yönünde hüküm kurulmuş durumda.
     kurumlar vergisi uygulaması bakımından örtülü sermaye
     sayılması, gerçekleştirilen işlemin gerçek manada finansman
     temini hizmeti olmadığı anlamına gelmemekte. Yapılan  Bu yazı Ekonomist dergisinin 29 Nisan 2018 tarihli 2018/17.
     düzenleme kurumlar vergisi matrahının tespitine yönelik. Ticari  sayısında yayınlanmıştır.
     ilişki ve muamelenin mahiyetinde herhangi bir değişiklik ise söz
     konusu değil.

     Daha da önemlisi, Kurumlar Vergisi Kanununun 12. maddesinin
     7. fıkrasının gerek lafzı gerekse gerekçesi; örtülü sermaye
     üzerinden kur farkı hariç, faiz ve benzeri ödemeler veya
     hesaplanan tutarların sadece Gelir ve Kurumlar Vergisi
     Kanunlarının uygulanmasında kar payı ve dar mükellefler için
     ana merkeze aktarılan tutar sayılacağını, bunun amacının
     da işleme taraf olan mükellefler nezdinde düzeltmeye imkan
     tanınmak suretiyle mükerrer vergilemenin önüne geçmek
     olduğunu açıkça ortaya koymakta.

     KDV’nin düzeltilmesi gerektiğini iddia eden
     görüş


     Bu görüşe göre ise bir işlemi, Gelir ve Kurumlar Vergisi  Bu makalede yer alan açıklamalar, yazarının konu hakkındaki kişisel
                               görüşünü yansıtmaktadır. Makaledeki bilgi ve açıklamalardan dolayı
     uygulamasında ayrı Katma Değer Vergisi uygulamasında ise ayrı  EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye sorumluluk
     şekilde nitelendirmek hukuki değil. Bu durumun, farklı kanunlar  iddiasında bulunulamaz. Mevzuatın sık değiştirilen ve farklı anlayışlarla
     açısından yorum yoluyla farklı nitelendirmeler yapılması  yorumlanabilen yapısı nedeniyle, herhangi bir konuda uygulama
     suretiyle hukuk birliğini bozması ve kanunlar çatışmasına yol  yapılmadan önce konunun uzmanlarından profesyonel yardım alınmasını
     açması söz konusu olabilir.             tavsiye ederiz.
   6                         Mayıs 2018
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11