Page 5 - VGMayıs_2018
P. 5

Vergide Gündem
      Ender İnelli
                      Örtülü sermayede KDV bilmecesi


                      Vergi matrahının aşındırılmasına engel olmak amacıyla ihdas edilen düzenlemeler genel
                      olarak “vergi güvenlik müesseseleri” olarak adlandırılıyor. Söz konusu düzenlemelerin
                      en önemlilerinden biri de şüphesiz “örtülü sermaye” müessesesi.

                      Örtülü sermaye, sadece kurumlar vergisi açısından değil katma değer vergisi
                      uygulaması açısından da özel önem arz ediyor. Zira katma değer vergisi pratiği
                      açısından, borç veren ve borç alan nezdinde yapılması gereken işlemler oldukça teknik
                      hususlar barındırıyor. Konunun teknik boyutu, yasal düzenlemelerin farklı şekillerde
                      anlamlandırılmasını ve buna bağlı olarak da farklı uygulamaları beraberinde getiriyor.

                      Örtülü sermaye kavramı

                      Kurumların, ortaklarından veya ortaklarla ilişkili olan kişilerden doğrudan veya dolaylı
                      olarak temin ederek işletmede kullandıkları borçların, hesap dönemi içinde herhangi
                      bir tarihte kurumun öz sermayesinin üç katını aşan kısmı, ilgili hesap dönemi için örtülü
                      sermaye sayılıyor.

                      Örtülü sermayeye isabet eden giderlerin durumu


                      Kurumlar Vergisi Kanununun 11. maddesinde, kurum kazancının tespiti sırasında
                      indirilmesine izin verilmeyen giderler topluca sıralanmış durumda. Söz konusu maddeye
                      göre; örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faiz, kur farkları ve benzeri
                      giderlerin indirimi mümkün değil.

                      Ayrıca, örtülü sermaye üzerinden kur farkı hariç, faiz ve benzeri ödemeler veya
                      hesaplanan tutarlar, Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarının uygulanmasında, gerek
                      borç alan gerekse borç veren nezdinde, örtülü sermaye şartlarının gerçekleştiği hesap
                      döneminin son günü itibarıyla dağıtılmış kâr payı veya dar mükellefler için ana merkeze
                      aktarılan tutar sayılıyor.

                      Zaten olayları katma değer vergisi açısından karmaşıklaştıran, değişik görüş ve
                      uygulamaların ortaya çıkmasına sebebiyet veren yer de tam burası.

                      Finansman temini işlemlerinde KDV

                      Katma Değer Vergisi Kanununun 1. maddesinde; Türkiye’de yapılan ticari, sınaî, ziraî
                      faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesindeki teslim ve hizmetlerin katma değer
                      vergisine tabi olduğu hüküm altına alınmış durumda.

                      Yasanın 4. maddesinde ise hizmet, “teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında
                      kalan işlemlerdir. Bu işlemler; bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek,
                      onarmak, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı
                      taahhüt etmek şeklinde gerçekleşebilir.” denilmek suretiyle tanımlanmış.

                      Kanunun lafzından anlaşıldığı üzere, hizmet kapsamına giren işlemler tadadi olarak
                      sayılmış; teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışındaki her türlü ticari mahiyeti
                      havi işlem, katma değer vergisi uygulamasında hizmet olarak kabul edilmiş.

 Mayıs 2018                       Mayıs 2018                       5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10