Page 3 - VGMayıs_2018
P. 3

KDV iade taleplerinde süre             Taksi, dolmuş plaka satış kazançları

     İhracat gibi iade hakkı doğuran işlemler nedeniyle yüklenilen ve  Yeni yasada gelir vergisiyle ilgili bir düzenleme de bulunuyor. O
     indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisinin, işlemin  da taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari
     gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar  plakaların elden çıkarılmasından sağlanan kazançlarla ilgili. 6
     talep edilmesi şartı getiriliyor. 2019 başında yürürlüğe girecek  Nisan 2018 tarihinden itibaren bu satışlardan sağlanan kazanç
     olan bu düzenleme ile KDV iadesinin talep edilebileceği süre  tutarı ne olursa olsun gelir vergisinden istisna kabul ediliyor.
     yasada açıkça belirlenmiş oldu.
                               Peki, yasanın yayım tarihinden önce satılıp beyan edilmeyen
     KDV iade incelemelerine süre sınırı         kazançlar ne olacak? Onun cevabı da yeni yasada. Bu satışlarla
                               ilgili olarak vergi incelemesi veya takdir işlemlerine istinaden
     Vergi Usul Kanunu’nda, tam incelemenin 1 yıl, sınırlı  herhangi bir vergi tarhiyatı yapılmayacak, vergi cezası da
     incelemenin ise 6 ay içerisinde bitirilmesi gerektiğine  kesilmeyecek. Daha önce yapılmış olan tarhiyatlardan ve
     ilişkin düzenleme varken, KDV iadeleri için böyle bir sınır  kesilmiş cezalardan varsa açılmış davalardan feragat edilmesi
     bulunmuyordu. Yeni yasayla KDV iade incelemeleri için de  kaydıyla vazgeçilecek.
     inceleme süresi belirlenmiş durumda. Buna göre söz konusu
     incelemelerin 3 ay içerisinde bitirilmesi gerekiyor.  Satış kazancı gelir vergisi kapsamı dışına çıkarılıyor ama bu
                               plakaların devrine ilişkin işlemlerden artık yüzde 3 oranında
     Bitirilemezse ek süre talep edilebilecek. Bu talep vergi  harç alınacak. 6 Nisan 2018 tarihinden itibaren uygulanacak
     incelemesine yetkili olanların bağlı olduğu birim tarafından  olan bu harç, alım satım bedeli üzerinden hesaplanacak.
     değerlendirilecek ve 2 ayı ve geçmemek üzere ek süre
     verilebilecek. Yeni uygulama 1 Ocak 2019 tarihinden sonraki  Kısa kısa…
     vergilendirme dönemlerine ilişkin yapılan incelemeler için
     geçerli olacak.                   • İlgili kanunları çerçevesinde Ar-Ge, yenilik ve tasarım
                                faaliyetlerinde bulunanlara, bu faaliyetlerinde kullanılmak
     Hasılat esaslı vergilendirme             üzere yeni makine ve teçhizat teslimleri KDV’den istisna
                                oluyor. Bu makine ve teçhizatın teslim tarihini takip eden
     İşletme defteri tutan esnaf ile serbest meslek erbapları için  takvim yılının başından itibaren 3 yıl içerisinde belirtilen
     “hasılat esaslı vergilendirme” usulü getiriliyor. Buna göre  faaliyetlerin dışında kullanılması veya elden çıkarılması
     Bakanlar Kurulunca belirlenen sektör ve meslek gruplarında  halinde, zamanında alınmayan vergi alıcıdan vergi ziyaı cezası
     yer alanlar, talep etmeleri halinde KDV dahil hasılatlarının belirli  uygulanmak uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil
     bir oranını, indirim KDV tutarını dikkate almadan beyan ederek  edilecek. 1 Haziran’dan itibaren uygulanacak.
     ödeyebilecekler. Uygulanacak KDV oranı, en yüksek oranı
     geçmemek şartıyla Bakanlar Kurulunca belirlenecek. • Maliye Bakanlığı’na, işletme hesabı esasına göre defter tutan
                                mükelleflerin ödeme zamanını, beyannamenin verildiği
     Bu usulü seçen mükellefler, kazançlarının tespitinde kendilerine  ayı takip eden 2. ayın sonuna kadar uzatabilme yetkisi
     yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla alış vesikalarında  veriliyor. Buna göre Bakanlık 2019 başından itibaren bu
     gösterilen KDV ile hasılat esaslı vergilendirme usulüne  yetkisini kullanırsa ilgili mükellefler vergilerini bir ay geç
     göre beyan ederek ödedikleri katma değer vergisini işlemin  ödeyebilecekler.
     mahiyetine göre gider veya maliyet, yaptıkları teslim ve
     hizmetler dolayısıyla hesapladıkları KDV’yi gelir olarak dikkate  • Maliye Bakanlığı ayrıca süresi içerisinde iadesi talep edilmeyen
     alacaklar.                      ve indirim yoluyla giderilmek üzere sonraki dönemlere
                                devrolunan katma değer vergisinin gelir veya kurumlar vergisi
     2019 başından itibaren geçerli olacak hasılat esaslı  matrahının tespitinde gider olarak yazılmasına imkân verme
     vergilendirme usulünü seçen mükelleflerin, iki yıl geçmedikçe bu  konusunda da yetkilendirilmiş durumda. Buna göre yasa
     usulden dönmeleri mümkün değil.            metninden çıkarılan düzenleme kapsamında iade edilmeyecek
                                olan devreden KDV tutarları Bakanlık izin verdiği durumda
     SMMM’lere KDV raporu yetkisi             gider yazılabilecek Bu hüküm yasanın yayım tarihinde
                                yürürlüğe giriyor.
     Yeni yasa Maliye Bakanlığı’na; Serbest Muhasebeci Mali
     Müşavirlere (SMMM), beyannamelerini imzaladıkları dönem  Bu yazı Ekonomist dergisinin 8 Nisan 2018 tarihli 2018/14.
     ve mükelleflerle sınırlı olmak kaydıyla KDV iade raporu  sayısında yayınlanmıştır.
     düzenlettirme yetkisi veriyor.
     Bakanlık bu raporu düzenleyecek olan SMMM’lerde aranacak
     nitelik ve şartlar ile rapor düzenlenebilecek iade türlerini ve
     azami iade tutarlarını belirleme konusunda da yetkili. Bunun
     yanında SMMM’lere eğitime katılma ve bu eğitimlerden başarılı
     olma şartlarını da getirebilecek.
                               Bu makalede yer alan açıklamalar, yazarının konu hakkındaki kişisel
     6 Nisan 2018’de yürürlüğe giren bu düzenleme uyarınca,  görüşünü yansıtmaktadır. Makaledeki bilgi ve açıklamalardan dolayı
                               EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye sorumluluk
     SMMM’ler iadeye ilişkin düzenledikleri raporun doğru olmaması  iddiasında bulunulamaz. Mevzuatın sık değiştirilen ve farklı anlayışlarla
     halinde, rapor kapsamı ile sınırlı olmak üzere, ziyaa (kayba)  yorumlanabilen yapısı nedeniyle, herhangi bir konuda uygulama
     uğratılan vergilerden ve kesilecek cezalardan mükellefle birlikte  yapılmadan önce konunun uzmanlarından profesyonel yardım alınmasını
     müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaklar.    tavsiye ederiz.


                            Mayıs 2018                       3
   1   2   3   4   5   6   7   8