Page 89 - Vergi Rehberi
P. 89

9. Motorlu taşıtlar
vergisi

                                       9.4 Mükellefiyetin başlaması

9.1 Konusu                                  Verginin mükellefiyeti motorlu taşıtların trafik sicili ile Ulaştırma
                                       Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline kayıt ve
Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun 5 ve 6. maddelerinde yazılı        tescili ile başlar.
tarifelerde yer alan;
                                       Mükellefiyetin başlaması,

a.	 Karayolları Trafik Kanunu’na göre trafik şube veya bürolarına kayıt    a.	 Takvim yılının ilk altı ayı içinde yeni kayıt ve tescil edilen
  ve tescil edilmiş bulunan motorlu kara taşıtları,               taşıtlarda kayıt ve tescilin yapıldığı takvim yılı başından, son altı
                                         ay içinde yeni kayıt ve tescil edilen taşıtlarda ise, son altı aylık
b.	 Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne kayıt ve        dönemin başından itibaren,
  tescil edilmiş olan uçak ve helikopterler,
                                       b.	 Kayıt ve tescilli olup da devir ve temlik sebebiyle kayıt ve tescil
motorlu taşıtlar vergisine (MTV) tabidir.                     yapılan taşıtlarda değişiklik, takvim yılının ilk altı ayında yapılmış
                                         ise takip eden son altı aylık dönemin başından, son altı ayında
Liman ve belediye siciline kayıt ve tescil edilmiş olan motorlu deniz       yapılmış ise, takip eden takvim yılı başından itibaren dikkate
taşıtları da Kanun’un kapsamında iken, 5897 Sayılı Kanun’un 2           alınır.
ve 3. maddeleri ile Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nda yapılan
değişikliklerle, yat, kotra ve her türlü motorlu özel tekneler, 30      9.5 Mükellefiyetin sona ermesi
Haziran 2009 tarihinden itibaren motorlu taşıtlar vergisi kapsamından
çıkarılmıştır.                                Motorlu taşıtların trafik sicili ile Ulaştırma Bakanlığı tarafından
                                       tutulan sivil hava vasıtaları siciline ait kayıtlarının silinmesi halinde;
Söz konusu Kanun ile yapılan bir diğer düzenleme uyarınca bağlama       silinme takvim yılının ilk altı ayı içinde yapılmış ise ikinci altı aylık
kütüklerine kaydedilen gemi, deniz ve iç su araçlarına verilecek       dönemin başından, ikinci altı aylık dönem içinde yapılmışsa takip
ruhsatnamelerden ve bunların vizelerinden 30 Haziran 2009           eden takvim yılı başından itibaren mükellefiyet sona erer.
tarihinden itibaren harç alınmaya başlanmıştır. Bu harcın tutarı söz
konusu deniz araçlarının boylarına göre belirlenmektedir. Aracın       9.6 Verginin tahakkuku ve ödenmesi
boyunun tespitinde bir metreden küçük değerler dikkate alınmaz.
Deniz araçlarına 2016 yılında uygulanan harç tutarları Rehber’in “14.9    Vergi taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesi
Harç oran ve tutarları” bölümünde (8) sayılı tarifede yer almaktadır.     tarafından, her yıl Ocak ayının başında yıllık olarak tahakkuk
                                       ettirilmiş sayılır.
Münhasıran deniz taşımacılığı ve balıkçılık faaliyetinde kullanılan gemi,
deniz ve iç su araçları için alınacak ruhsatname ve yapılacak vize      Motorlu taşıtlar vergisi, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak
işlemleri bu harçlardan müstesnadır.                     üzere iki eşit taksitte ödenir. Buna göre 2016 yılında motorlu taşıt
                                       vergisinin;
9.2 Mükellef

Motorlu taşıtlar vergisinin mükellefi; trafik sicili ile Ulaştırma      •➢ 	 İlk taksitinin 1 Şubat 2016 Pazartesi
Bakanlığınca tutulan sivil hava vasıtaları sicilinde adlarına motorlu taşıt  	 (31 Ocak hafta sonuna geldiği için),
kayıt ve tescil edilmiş olan gerçek ve tüzel kişilerdir.           •	 İkinci taksitinin de 1 Ağustos 2016 Pazartesi (31 Temmuz hafta

9.3 İstisnalar                                  sonuna geldiği için),

Aşağıda yazılı motorlu taşıtlar vergiden müstesnadır:             akşamına kadar ödenmesi gerekmektedir.

a.	 Genel ve özel bütçeli idareler, sosyal güvenlik kurumları ile il özel   Takvim yılının ilk altı ayında, taşıtın bünyesinde bir değişiklik olması
  idareleri, belediyeler, köy tüzel kişilikleri ve Türkiye Kızılay Derneği veya verginin artırılması veya azaltılması halinde ikinci taksit, yeni
  adına kayıt ve tescil edilen taşıtlar, (Bu idarelere bağlı olup, ayrı   duruma göre ödenir.
  tüzel kişiliği olan işletmeler ile özel kanunlarında malları Devlet malı
  sayılmış olan kuruluşların taşıtları hariç)                9.7 Motorlu taşıtlar vergisi tutarları

b.	 Karşılıklı olmak şartıyla, yabancı devletlerin Türkiye’de bulunan     Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun
  elçilik ve konsolosluklarıyla, elçi, maslahatgüzar ve konsoloslarına   10. maddesi hükmüne göre, her takvim yılı başından itibaren geçerli
  (fahri konsoloslar hariç) ve o devletin uyruğunda bulunan elçilik ve   olmak üzere, önceki yılda uygulanan vergi miktarları o yıl için
  konsolosluk memurlarına ve merkezi Türkiye’de bulunan uluslararası    VUK hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme
  kurullar ile bu kurulların yabancı uyruklu memurlarına ve resmi bir    oranında artırılmaktadır.
  görev için yurda gelen delege ve heyetlere ve bu heyetlere mensup
  yabancı uyruklu kişilere ait taşıtlar,                  Bakanlar Kurulu, yeniden değerleme
                                       oranının % 50 fazlasını geçmemek,
c.	 Engellilik oranı % 90 ve daha fazla olan malûl ve engellilerin adlarına  % 20’sinden az olmamak üzere yeni oranlar tespit etmeye,
  kayıtlı taşıtlar ile diğer malûl ve engellilerin, bu durumlarına uygun  taşıtların teknik özellikleri ve/veya kullandıkları yakıt türleri veya
  hale getirilmiş özel tertibatlı taşıtlar,                 kullanım amaçları itibarıyla ayrı ayrı veya topluca yirmi katına
                                       kadar artırmaya ve EURO normlarını sağlayan katalitik konventör
d.	 Bankalar Kanunu hükümlerine göre temettü hariç ortaklık hakları      sistemi ile teçhiz edilmiş taşıtlarda tespit edilen bu oranı veya vergi
  ile yönetim ve denetimleri veya hisseleri kısmen veya tamamen       miktarlarını
  Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna intikal eden bankalara, tasfiyeleri   % 50 nispetine kadar indirmeye yetkilidir.
  Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu eliyle yürütülen müflis bankaların
  iflâs idarelerine ait taşıtlar.

                                       2016 yılında uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına,
                                       Rehber’in “14. Vergi oran ve tutarları-2016” bölümünde “14.5
                                       Motorlu taşıtlar vergisi tutarları” başlığı altında yer verilmiştir.

           Vergi Rehberi 2016                                                       89
   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94