Beyan ve ödeme sürelerini ertelemeyen “Mali Tatil”, tatil midir?

M. Fatih Köprü | 14/07/2020 | (Tüm Yazılar)

2007 yılından beri “mali tatil” uygulanıyor. Maliye çalışanları ve meslek mensuplarının (muhasebeciler, mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler) yoğun iş stresinden uzaklaştırılması, daha verimli ve sağlıklı çalışmalarının sağlanması amacıyla çıkarılmıştı. Ancak her geçen yıl kapsamı daraltılıyor, bu nedenle özellikle meslek mensupları açısından artık bu amaca hizmet ettiğini söylemek biraz zor gözüküyor.

Mali tatil, her yılın temmuz ayının birinden yirmisine kadar geçerli. Bu yıl da 1 Temmuz Çarşamba günü başladı 20 Temmuz Pazartesi akşamı sona erecek.

Bu hafta mali tatilin; beyan ve ödeme süreleri, vergi incelemeleri ve dava açma süreleri üzerindeki etkileriyle, mücbir sebep kapsamındaki mükelleflerin uzatılan beyan yükümlülükleri üzerinde duracağız.

ÖTV, BSMV ve şans oyunları

Mali tatil süresinde verilmesi gereken bazı beyannameler var. Özel tüketim vergisi (ÖTV), banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV), özel iletişim vergisi ile şans oyunları vergisi beyannameleri gibi. Ancak yasada, mali tatilin bu beyannameleri kapsamadığına dair bir düzenleme bulunuyor. Sadece bu beyannameler mali tatil süresi içinde veriliyor ama mali tatil bu beyannameleri kapsamıyor(!)

Buna göre 2020 yılında;

  • 16-30 Haziran dönemine ait petrol ve doğalgaz ürünlerine ilişkin özel tüketim vergisi beyannamelerinin 10 Temmuz Cuma gününe,
  • Haziran dönemine ait diğer aylık ÖTV beyannameleri ile BSMV ve özel iletişim vergisi beyannamelerinin 16 Temmuz Perşembe gününe,
  • Şans oyunları vergisine ilişkin beyannamelerin ise 20 Temmuz Pazartesi gününe,

kadar verilmesi gerekiyor. Bir de kaynak kullanımını destekleme fonu (KKDF) bildirimleri var. O da kapsama girmediği için bildirimin 16 Temmuz’a kadar verilip, kesintilerin aynı tarihe kadar yatırılması gerekiyor.

Gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harçlarla ilgili olarak ise mali tatil uygulanmıyor.

Muhtasar ve KDV

Yasada mali tatilin sona erdiği günü izleyen 5 gün içinde biten kanuni ve idari sürelerin, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren 5. günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılacağı belirtiliyor. Buna göre mali tatilin son gününü (20 Temmuz) izleyen 5. gün 25 Temmuz oluyor. Aylık KDV, muhtasar ve damga vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme tarihleri takip eden ayın 26’sı olarak belirlenmiş durumda. Bu kapsamda söz konusu beyannameler mali tatil uygulaması kapsamı dışına çıkmış olduğundan haziran dönemine ilişkin olup temmuz ayında verilmesi gereken KDV, damga vergisi ve muhtasar beyannamelerin 27 Temmuz Pazartesi (26 Temmuz hafta sonuna geldiğinden) gün sonuna kadar verilmesi gerekiyor.

Ödeme süresi

Kural olarak verilme süresi mali tatil nedeniyle uzamış olan beyannamelerdeki vergilerin, beyan tarihini takip eden gün içerisinde ödenmesi gerekiyor. Ancak gerek yazımızın ilk bölümünde belirttiğimiz mali tatil kapsamına girmeyen beyannameler olsun, gerekse de mali tatil uygulaması kapsamı dışına çıkarılmış olan KDV, muhtasar ve damga vergisi gibi beyannameler olsun normal vade tarihlerinde ödenmeleri gerekiyor. Buna göre haziran dönemine ilişkin KDV, muhtasar ve damga vergisi beyannamelerindeki vergilerin de 27 Temmuz Pazartesi akşamına kadar ödenmesi gerekiyor.

SGK prim bildirgeleri

Aylık prim ve hizmet belgeleri normal olarak ertesi ayın 23’üne kadar veriliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu her yıl bir genelge yayınlıyor. Bu genelgelerde şimdiye kadar mali tatil kapsamında beyan süresinin uzadığı belirtiliyordu. Bu yıl için de mli tatil kapsamında SGK bildirgelerinin 27 Temmuz Pazartesi gününe kadar verilebileceği kanaatindeyiz. Primlerin ödeme süresinde ise mali tatilin hiçbir etkisi olmuyor. 31 Temmuz Kurban Bayramı’na denk geldiğinden 4 Ağustos Salı gününe kadar ödenmesi gerekiyor.

Vergi incelemeleri

Mali tatil süresince inceleme amacıyla defter ve belgelerin ibrazı istenemediği gibi mükellefin işyerinde incelemeye de başlanamıyor. Ancak bu kuralın bir istisnası var. O da mahkeme kararı veya Cumhuriyet Savcılıklarının talebi üzerine ya da Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yapılan aramalı incelemeler.

Mali tatilden önce ibraz edilmiş olan defter ve belgeler üzerinde ise incelemeye devam edilebiliyor. Ancak inceleme tamamlandığında mükellefin inceleme tutanağını imzalamaya davet edilebilmesi için mali tatilin bitmesinin beklenmesi gerekiyor.

Uzlaşma ve indirim

Mükellefler, kendilerine tebliğ edilen “vergi ve ceza ihbarnamesi” ile ilgili olarak “uzlaşma” talep edebiliyorlar. Vergi aslı ve vergi aslına bağlı olarak kesilmiş olan cezalar (vergi ziyaı cezası) uzlaşma konusuna giriyor. Bundan başka mükellefler, vergi ziyaı cezası, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları için cezalarda indirim imkânından da yararlanılabiliyor.

Her iki hakkın kullanılmasıyla ilgili olarak da 30 günlük başvuru süresi bulunuyor. Başvuru süresinin sonu mali tatile (1-20 Temmuz) denk geliyorsa, mali tatilin bitiminden itibaren 7 gün uzama söz konusu olduğundan, 27 Temmuz Pazartesi akşamına kadar söz konusu haklar kullanılabiliyor.

Dava açma süresi

Yukarıdaki yöntemler yerine dava açma yoluna da gidilebilir. Bu durumda da ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün (ödeme emrine karşı açılan davalarda 15 gün) içerisinde dava açılması gerekiyor.

Dava açma süresinin mali tatile rastlaması halinde, süre, mali tatil devam ettiği müddetçe işlemiyor. Mali tatil nedeniyle uzayan dava açma süresinin son gününün vergi mahkemelerinin çalışmaya ara verme süresine (20 Temmuz-31 Ağustos) rastlaması durumunda ise dava açma süresi, çalışmaya ara vermenin sona erdiği günü izleyen günden itibaren de 7 gün uzuyor.

Mali tatil kapsamında temmuz ayı içerisinde verilmesi gereken bazı beyanname, bildirim ve ödeme süreleri aşağıdaki tabloda özetleniyor:

Beyanname/Bildirim Türü

Son Beyan Tarihi

Son Ödeme (Vade) Tarihi

Haziran 2020 Katma Değer Vergisi

27.07.2020

27.07.2020

Haziran 2020 Muhtasar

27.07.2020

27.07.2020

Haziran 2020 Damga Vergisi

27.07.2020

27.07.2020

Haziran 2020 Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi

16.07.2020

16.07.2020

Haziran 2020 Özel İletişim Vergisi

16.07.2020

16.07.2020

Haziran 2020 Şans Oyunları Vergisi

20.07.2020

20.07.2020

Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (16-30 Haziran 2020)

10.07.2020

10.07.2020

Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (1-15 Temmuz 2020)

27.07.2020

27.07.2020

Haziran 2020 Bazı İçecekler, Alkollü İçkiler, Sigara ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi

16.07.2020

16.07.2020

Haziran 2020 Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin

Özel Tüketim Vergisi

16.07.2020

16.07.2020

Haziran 2020 Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisi (Tescile Tabi Olmayanlar)

16.07.2020

16.07.2020

Haziran 2020 Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

16.07.2020

16.07.2020

2019 Gelir Vergisi (2. Taksit)

 

04.08.2020

2020 Motorlu Taşıtlar Vergisi (2. Taksit)

 

04.08.2020

Haziran 2020 Ba-Bs Formları

04.08.2020

 


Yukarıdaki özet tablodan da görüleceği üzere, son düzenlemeler çerçevesinde mali tatilin, beyan ve ödeme sürelerinde herhangi bir değişikliğe neden olmadığını söyleyebiliriz. Yani artık mali tatil, özellikle beyan ve ödeme süreleri açısından sadece isim olarak varlığını koruyor, mükelleflere ve meslek mensuplarına bir avantaj sağlamıyor.

Mücbir sebep kapsamındaki mükellefler

Koronavirüs salgını nedeniyle başta gelir vergisi mükellefleri olmak üzere çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren firmalar mücbir sebep kapsamına alınmıştı (518 VUK Tebliği). Bu mükellefler tarafından;

  • 27 Nisan, 27 Mayıs ve 26 Haziran 2020 tarihlerine kadar verilmesi gereken; muhtasar beyannameler (Muhtasar ve prim hizmet beyannameleri dâhil) ve KDV beyannamelerinin verilme süreleri ile,
  • 30 Nisan, 1 Haziran ve 30 Haziran 2020 tarihlerine kadar verilmesi gereken Mart, Nisan ve Mayıs 2020 dönemlerine ilişkin “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme süreleri,

27 Temmuz 2020 tarihine kadar uzatılmıştı. Buna göre kapsama giren mükelleflerin, yukarıdaki tablodaki mükellefiyetlerinin yanında ertelenen beyanname (muhtasar, KDV) ve bildirimlerini (Ba-Bs) de 27 Temmuz 2020 tarihine kadar vermeleri gerekiyor. Söz konusu beyannameler üzerinden tahakkuk eden vergilerin ödenmesine ise daha var. Sırasıyla 27 Ekim, 27 Kasım ve 28 Aralık 2020 tarihlerine kadar ödenmeleri mümkün.

 

Bu makalede yer alan açıklamalar, yazarının konu hakkındaki kişisel görüşünü yansıtmaktadır. Makaledeki bilgi ve açıklamalardan dolayı EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye sorumluluk iddiasında bulunulamaz. Mevzuatın sık değiştirilen ve farklı anlayışlarla yorumlanabilen yapısı nedeniyle, herhangi bir konuda uygulama yapılmadan önce konunun uzmanlarından profesyonel yardım alınmasını tavsiye ederiz.