Skip to Content

Sirkülerler

Geçmiş yıllardaki sirküler yayınlarımıza ulaşmak için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.

Tüm sayfaların sağ üst köşesinde ve aşağıda bulunan arama kutusunu kullanarak tüm içeriklerimizde (sirküler, yayın, makale, yazı, doküman) arama yapabilirsiniz.

Sirküler Detayı


No: 51

Tarih: 04/04/2017

Konu:Toptancı hallerinde faaliyet gösteren tüccarların, çiftçilerden aldıkları ürünlere ilişkin tahsilat ve ödemelerin finansal kurumlar aracılığıyla yapılma zorunluluğu kaldırıldı.

Özet: 459 sıra numaralı VUK Genel Tebliği uyarınca 7.000 TL’yi aşan tahsilat ve ödemelerin aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılma zorunluluğu bulunmaktadır. Söz konusu Tebliğ’de ayrıca bu kapsama girmeyen ödeme ve tahsilatlara da yer verilmektedir.

1 Nisan 2017 tarihli, Resmi Gazete’de yayımlanan ve aynı gün yürürlüğe giren 479 sıra numaralı VUK Genel Tebliği ile aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması zorunluluğu olmayan ödeme ve tahsilatlara bir yenisi daha eklenmiştir.

Buna göre; gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler tarafından; 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre kurulmuş olan toptancı hallerinde faaliyet gösteren tüccar, üretici, üretici örgütleri ve komisyonculara yapılan sebze ve meyve, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, su ve su ürünleri, bal ve yumurta gibi diğer gıda maddeleri, kesme çiçek ve süs bitkileri satışları ile söz konusu yerler dışında yapılmakla birlikte anılan Kanun’un 4. maddesi kapsamında bildirime tabi tutulmuş satışlara ilişkin tahsilat ve ödemelerin aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır.24 Aralık 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 459 sıra numaralı VUK Genel Tebliği ile 1 Ocak 2016 tarihinden geçerli olmak üzere, tahsilat ve ödemelerin aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılmasına ilişkin esaslar belirlenmişti. Buna göre;

  • Birinci ve ikinci sınıf tüccarların,
  • Serbest meslek erbabının,
  • Kazançları basit usulde tespit olunan tüccarların,
  • Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin,
  • Vergiden muaf esnafın,

kendi aralarında ve tevsik zorunluluğu kapsamında olmayanlarla yapacakları, 7.000 TL'yi aşan tutardaki her türlü tahsilat ve ödemelerini, aracı finansal kurumlar kanalıyla yapmaları ve bu tahsilat ve ödemeleri söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik etmeleri zorunludur.

İlgili Tebliğ'de ayrıca aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması zorunluluğu olmayan ödeme ve tahsilatlar da aşağıdaki şekilde sayılmıştı:

a. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nda yer alan merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile bunlara ait döner sermaye işletmelerinin işlemlerine konu tahsilat ve ödemeler,

b. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nda tanımlanan sermaye piyasası aracı kurumlarında yapılan işlemlere konu tahsilat ve ödemeler,

c. Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar'da tanımlanan yetkili döviz müesseselerinin yapacakları döviz alım satım işlemlerine ilişkin tahsilat ve ödemeler,

ç. Tapu sicil müdürlüklerinde gerçekleştirilen işlemler karşılığında yapılan tahsilat ve ödemeler,

d. Noterlerde gerçekleştirilen işlemler karşılığında yapılan tahsilat ve ödemeler,

e. 5018 sayılı Kanunda yer alan merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler ile bunların teşkil ettikleri birlikler, kanunla kurulan diğer kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait veya tabi olan veyahut bunlar tarafından kurulan ve işletilen müesseseler ile döner sermayeli kuruluşlar veya bunlara ait veya tabi diğer müesseseler tarafından yapılan ihale işlemlerine ilişkin yatırılması gereken teminat tutarlarına ilişkin tahsilat ve ödemeler,

f. 6362 sayılı Kanun uyarınca kurulan Borsa İstanbul A.Ş. bünyesinde yer alan Kıymetli Madenler Piyasasında işlem yapma yetkisi verilenlerin, faaliyet konuları kapsamında yapacakları işlemlere ilişkin tahsilat ve ödemeler.

1 Nisan 2017 tarihli, Resmi Gazete'de yayımlanan 479 sıra numaralı VUK Genel Tebliği ile aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması zorunluluğu olmayan yukarıdaki ödeme ve tahsilatlara bir yenisi daha eklenmiştir.

Buna göre gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler tarafından; 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre kurulmuş olantoptancı hallerinde faaliyet gösteren tüccar, üretici, üretici örgütleri ve komisyonculara yapılan sebze ve meyve, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, su ve su ürünleri, bal ve yumurta gibi diğer gıda maddeleri, kesme çiçek ve süs bitkileri satışları ile söz konusu yerler dışında yapılmakla birlikte anılan Kanun'un 4. maddesi kapsamında bildirime tabi tutulmuş satışlara ilişkin tahsilat ve ödemelerin aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır.

Söz konusu Tebliği yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

 

 

Sirküler içeriği hakkında ek bilgi gerektiğinde (212) 408 51 79 numaralı telefondan M. Fatih Köprü (fatih.kopru@tr.ey.com) ile temasa geçmenizi rica ederiz.

 

 

 

 

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 Yazdır

Dosyayı İndir

Başa Dön